Tillgänglighetsredogörelse för kungsbacka.se

Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kungsbacka.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Kungsbacka kommun har åtagit sig att göra kungsbacka.se tillgänglig i enlighet med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Status

Kungsbacka.se uppfyller delvis lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på grund av bristande punkter nedan.

Otillgängliga delar listas nedan

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem till våren 2022 i samband med lanseringen av vår nya hemsida. 

Bilder och filmer

 • Vissa bilder på webbplatsen kan sakna en alternativ text som beskriver bilden eller dess syfte. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om viss information.
 • Vissa filmer som visas på webbplatsen är inte textade och innehållet återges inte alltid i ett alternativt format som textmanus, transkribering eller i form av syntolkning.
 • På vissa sidor saknas möjligheten att pausa bildspel. Det kan innebära ett distraherande för personer som störs av flimmer.

Layout och navigation

 • Information presenteras inte alltid korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet, eftersom det finns brister i vissa sidmallars kod.
 • Popup-innehåll och tooltips (rutor med förklarande text) kan inte alltid uppfattas och hanteras med tangentbordsfokus. Det innebär att personer med skärmläsarverktyg går miste om viss information.
 • Viss navigation och annan interaktion på webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. Det innebär att personer som använder dessa verktyg går miste om viss information.
 • Vissa element som presenterar viktiga meddelanden saknar de attribut som krävs för att hjälpmedel som exempelvis skärmläsare och förstoringsprogram ska få kännedom om dessa. Det innebär att personer med dessa hjälpmedel kan gå miste om viss information.
 • Vissa element återges inte korrekt vid ändring av radavstånd. Det innebär att viss information inte presenteras korrekt vid användning av förstoringshjälpmedel.
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. Det innebär att det kan vara svårt att navigera för personer med hjälpmedel.
 • Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. Det innebär att personer med nedsatt syn kan gå miste om viss information.

Formulär

 • Vissa formulärfält är inte korrekt uppmärkta i koden. Det innebär att personer med skärmuppläsningsverktyg går miste om viss information.
 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. Det innebär att det kan vara svårt att navigera i formulär för personer med hjälpmedel.
 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns. Fel beskrivs inte alltid i text för användaren och det framgår inte på ett tydligt sätt hur fel som upptäcks automatiskt kan rättas till, exempelvis förslag på korrekt inmatning i formulär.

Dokument

 • Vissa PDF-filer som publicerats på webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alternativa texter till bilder kan saknas.
 • Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar, vilket betyder att det kan vara svårt att läsa vissa dokument på mobila enheter.
 • Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter, det innebär att personer med uppläsningsverktyg går miste om viss information.
 • En del dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. Det innebär att personer med skärmuppläsningsverktyg går miste om viss information.

Språk

 • Språkförändringar anges inte alltid i koden, vilket kan medföra att till exempel skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Kungsbacka kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av kungsbacka.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

 • Kungsbacka kommun genomför ett byte av publiceringssystem för kungsbacka.se, som ett led i arbetet med att förnya kommunens webbnärvaro och förbättra servicen i digitala kanaler. Vi räknar med att åtgärda webbplatsens tillgänglighetsbrister i samband med övergången till den nya plattformen. Arbetet beräknas vara klart under våren 2022.

  Att åtgärda bristerna på befintlig webbplats innan 23 september 2020 hade medfört en större investering i en plattform som kommunen ändå av andra skäl kommer lämna.
 • Vissa handlingar (dokument) som publiceras på kungsbacka.se uppfyller inte tillgänglighetskraven fullt ut. Det handlar om inskannade handlingar, handlingar som inkommit till kommunen från exempelvis en annan myndighet, samt om tidigare publicerade handlingar där Word-mallar som inte är tillgänglighetsanpassade använts.

  Att formatera om handlingar kräver omfattande manuellt arbete, och vi kan av formella skäl inte ändra utformningen av vare sig tidigare publicerade beslutade handlingar eller handlingar som inkommit från annan myndighet eller extern källa.
 • Vi åberopar även oskäligt betungande anpassning som skäl till att vissa videos på webbplatsen saknar undertexter. Det gäller främst längre videos såsom inspelade fullmäktigesammanträden. När det finns fullgott tekniskt stöd för automatisk och synkroniserad textning av video kommer vi använda det för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

I april 2019 genomförde konsultbolaget Knowit en oberoende teknisk granskning av kungsbacka.se utifrån standarden WCAG 2.1 AA. Den granskningen ligger till grund för utlåtandet ovan.

Under 2019 och 2020 har Kungsbacka kommun även genomlyst webbplatsen med interna resurser och tekniska verktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 21 september 2021.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kungsbacka.se i något annat format är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt: 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

För tekniska frågor om hemsidan, kontakta gärna