Tillgänglighet för kungsbacka.se

Kungsbacka kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur kungsbacka.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från kungsbacka.se i något annat format är du välkommen att kontakta kommunens kundcenter Kungsbacka direkt: 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Webbplatsen kungsbacka.se är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Vilket innehåll som inte är tillgängligt beskrivs nedan.

Problem vid användning utan synförmåga

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. [WCAG 1.1.1 (A)]

 • Vissa videos som visas på webbplatsen är inte textade och innehållet återges inte alltid i ett alternativt format som textmanus, transkribering eller i form av syntolkning. [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

 • Det finns brister i den semantiska strukturen i vissa sidmallars kod, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. [WCAG 1.3.1 (A)]

 • Vissa formulärfält är inte korrekt uppmärkta i koden. [WCAG 1.3.5 (AA)]

 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. [WCAG 2.4.7 (AA)]

 • Popup-innehåll och tooltips kan inte alltid uppfattas och hanteras med tangentbordsfokus. [WCAG 1.4.13 (AA)]

 • Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. [WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.1.4 (A), WCAG 2.4.1 (A), WCAG 2.4.3 (A), WCAG 4.1.2 (A)]

 • Språkförändringar anges inte alltid i koden, vilket kan medföra att till exempel skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt. [WCAG 3.1.2 (AA)]

 • Brister i html-strukturen på vissa sidmallar medför att navigation, struktur och utformning inte är konsekvent. [WCAG 3.2.3 (AA)]

 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns. Fel beskrivs inte alltid i text för användaren och det framgår inte på ett tydligt sätt hur fel som upptäcks automatiskt kan rättas till, exempelvis förslag på korrekt inmatning i formulär. [WCAG 3.3.1 (A), WCAG 3.3.3 (AA)]

 • Sid- och stilmallar validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. [WCAG 4.1.1]

 • Vissa element som presenterar viktiga meddelanden saknar de attribut som krävs för att hjälpmedel som exempelvis skärmläsare och förstoringsprogram ska få kännedom om dessa och kan presentera dem för användaren, även om de presenteras utanför det område som användaren har i fokus. [WCAG 4.1.3 (AA)]

 • Vissa PDF-filer som publicerats på webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alt-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. En del dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.2 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A).

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

 • Alt-texter beskriver inte alltid bilden eller bildens syfte. [WCAG 1.1.1 (A)]

 • Vissa videos som visas på webbplatsen är inte textade och innehållet återges inte alltid i ett alternativt format som textmanus, transkribering eller i form av syntolkning. [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

 • Det finns brister i den semantiska strukturen i vissa sidmallars kod, vilket kan medföra att information inte presenteras korrekt för användare som använder verktyg som förstorar, läser upp eller ändrar layouten på innehållet. [WCAG 1.3.1 (A)]

 • Vissa formulärfält är inte korrekt uppmärkta i koden. [WCAG 1.3.5 (AA)]

 • Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]

 • Det är inte alltid tydligt vilket fält eller element som har tangentbordsfokus. [WCAG 2.4.7 (AA)]

 • Vissa element återges inte korrekt vid ändring av radavstånd. [WCAG 1.4.12 (AA)]

 • Popup-innehåll och tooltips kan inte alltid uppfattas och hanteras med tangentbordsfokus. [WCAG 1.4.13 (AA)]

 • Viss navigation och annan interaktion med webbplatsen kan inte utföras med enbart tangentbord, tabbning eller tangentbordskommandon. [WCAG 2.1.1 (A), WCAG 2.1.4 (A), WCAG 2.4.1 (A), WCAG 2.4.3 (A), WCAG 4.1.2 (A)]

 • Språkförändringar anges inte alltid i koden, vilket kan medföra att till exempel skärmläsare inte presenterar innehållet på ett korrekt sätt. [WCAG 3.1.2 (AA)]

 • Brister i html-strukturen på vissa sidmallar medför att navigation, struktur och utformning inte är konsekvent. [WCAG 3.2.3 (AA)]

 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns. Fel beskrivs inte alltid i text för användaren och det framgår inte på ett tydligt sätt hur fel som upptäcks automatiskt kan rättas till, exempelvis förslag på korrekt inmatning i formulär. [WCAG 3.3.1 (A), WCAG 3.3.3 (AA)]

 • Sid- och stilmallar validerar inte i enlighet med gällande kodstandard. [WCAG 4.1.1]

 • Vissa element som presenterar viktiga meddelanden saknar de attribut som krävs för att hjälpmedel som exempelvis skärmläsare och förstoringsprogram ska få kännedom om dessa och kan presentera dem för användaren, även om de presenteras utanför det område som användaren har i fokus. [WCAG 4.1.3 (AA)]

 • Vissa PDF-filer som publicerats på webbplatsen är inte tillgängliga. Titlar, rubriker och tabeller är inte alltid korrekt uppmärkta, och språkdefinition samt alt-texter till bilder kan saknas. Dokumenten flödar inte alltid om på mindre skärmar. Inmatningsfält i blanketter kan sakna etiketter. En del dokument är inscannade som bilder och har ingen alternativ presentation. [WCAG 1.1.1 (A), WCAG 1.3.1 (A), WCAG 1.4.10 (AA), WCAG 2.4.2 (A), WCAG 2.4.6 (AA), WCAG 3.1.1 (A), WCAG 3.3.2 (A).

Problem vid användning med nedsatt färgseende

 • Element på vissa sidor har otillräcklig kontrast. [WCAG 1.4.11 (AA)]

Problem vid användning utan hörsel

 • Vissa videos som visas på webbplatsen är inte textade och innehållet återges inte alltid i ett alternativt format som textmanus, transkribering eller i form av syntolkning. [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

Problem vid användning med nedsatt hörsel

 • Vissa videos som visas på webbplatsen är inte textade och innehållet återges inte alltid i ett alternativt format som textmanus, transkribering eller i form av syntolkning. [WCAG 1.2.1 (A), WCAG 1.2.2 (A), WCAG 1.2.3 (A), WCAG 1.2.5 (AA)]

Problem vid användning med känslighet för flimmer

 • På vissa sidor saknas möjligheten att pausa bildspel. [WCAG 2.2.2 (A)]

Problem vid användning med kognitiv nedsättning

 • När fel uppstår meddelas det inte alltid tydligt för användaren var felet finns. Fel beskrivs inte alltid i text för användaren och det framgår inte på ett tydligt sätt hur fel som upptäcks automatiskt kan rättas till, exempelvis förslag på korrekt inmatning i formulär. [WCAG 3.3.1 (A), WCAG 3.3.3 (AA)]

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem under 2021.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Kungsbacka kommun åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av delar av kungsbacka.se enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

 • Kungsbacka kommun planerar att byta publiceringssystem för kungsbacka.se under 2021, som ett led i arbetet med att förnya kommunens webbnärvaro och förbättra servicen i digitala kanaler. Vi räknar med att åtgärda webbplatsens tillgänglighetsbrister i samband med övergången till den nya plattformen.

  Att åtgärda bristerna på befintlig webbplats innan 23 september 2020 hade medfört en större investering i en plattform som kommunen ändå av andra skäl kommer lämna.
 • Vissa handlingar (dokument) som publiceras på kungsbacka.se uppfyller inte tillgänglighetskraven fullt ut. Det handlar om inskannade handlingar, handlingar som inkommit till kommunen från exempelvis en annan myndighet, samt om tidigare publicerade handlingar där Word-mallar som inte är tillgänglighetsanpassade använts.

  Att formatera om handlingar kräver omfattande manuellt arbete, och vi kan av formella skäl inte ändra utformningen av vare sig tidigare publicerade beslutade handlingar eller handlingar som inkommit från annan myndighet eller extern källa.
 • Vi åberopar även oskäligt betungande anpassning som skäl till att vissa videos på webbplatsen saknar undertexter. Det gäller främst längre videos såsom inspelade fullmäktigesammanträden. När det finns fullgott tekniskt stöd för automatisk och synkroniserad textning av video kommer vi använda det för att uppfylla tillgänglighetskraven.

Hur vi testat webbplatsen

I april 2019 genomförde konsultbolaget Knowit en oberoende teknisk granskning av kungsbacka.se utifrån standarden WCAG 2.1 AA. Den granskningen ligger till grund för utlåtandet ovan.

Under 2019 och 2020 har Kungsbacka kommun även genomlyst webbplatsen med interna resurser och tekniska verktyg.

Redogörelsen uppdaterades senast den 9 september 2020.