Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg skriver på borgmästaravtalet för klimat och miljö.

Klimat

Kungsbacka kommun har skrivit under Borgmästaravtalet för klimat och energi.

Det innebär att vi ska:

  • Minska utsläppen av koldioxid (eller andra växthusgaser) i kommunen med minst 40 procent till år 2030, framför allt genom förbättrad energieffektivitet och användning av förnyelsebara energikällor.
  • Öka vår klimattålighet genom att anpassa oss till klimatförändringarnas följder.

Avtalet skrevs under i november 2016. Första steget i arbetet är att göra en utsläppsinventering och en risk- och sårbarhetsanalys med fokus på klimatförändringar. Inom två år från undertecknandet ska vi lämna in en åtgärdsplan för hållbar energi och hållbart klimat som ska innehålla en klimatanpassningsplan. Åtgärdsplanen ska sedan följas upp vartannat år och rapporteras in.  

Avtalet i korthet

Borgmästaravtalet är ett samarbete mellan nästan 7 000 städer, byar och kommuner i hela världen. Det kom till för att sprida kunskap och ge vägledning i arbetet med att möta de klimatutmaningar vi står inför. Avtalet fokuserar på att begränsa klimatförändringarna, anpassa till de klimatförändringar som ändå uppstår och skapa en hållbar energiförsörjning.

Uppsats om kungsbackabornas klimatpåverkan 

Som en del av sin masteruppsats vid Lunds universitet har Julia Nordström tagit fram siffror för hur en typisk Kungsbackabo påverkar klimatet.

Resultatet visar att flyg samt livsmedelskonsumtion står för den största delen av  invånares klimatpåverkan. I kommunens verksamhet handlar det i huvudsak om livsmedelsinköp och vattenförsörjning.

Resultatet från uppsatsen kommer vi använda i vårt fortsatta arbete med en klimatstrategi för Kungsbacka. Den ska hjälpa oss att sätta effektiva mål för minskad påverkan på miljön.

Läs mer om resultatet från uppsatsen