Illustration på förnybar energi i form av elbil och solenergi Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg skriver på borgmästaravtalet för klimat och miljö.

Klimat

Kungsbacka kommun har antagit en klimatstrategi.

I december 2016 skrev Kungsbacka kommun på Borgmästaravtalet (Convenant of Mayors) och förbinder sig därmed att aktivt arbeta med att begränsa vår klimatpåverkan. Därför har vi nu en klimatstrategi där vi samlar kommunens klimatmål, både på kort och lång sikt.

  • Utsläppen inom Kungsbacka kommun ska minska med 60 % per invånare år 2030, jämfört med basåret 1990.
  • Kungsbacka kommun ska sträva efter att uppnå negativa utsläpp, både inom kommunen och utanför kommunens gränser.
  • Vi ska nå nettonollutsläpp senast år 2045.

Till varje mål är ett antal åtgärder kopplade som beskriver hur vi ska arbeta för att nå våra mål. Målen och strategin är antagna av kommunfullmäktige den 13 december 2018.

Läs Klimatstrategi för Kungsbacka kommun

Strategin i korthet

Strategin består, förutom av mål och åtgärder, av en utsläppsinventering samt en klimat- och sårbarhetsanalys. Inventeringen är till för att vi ska kunna följa upp hur vi uppnår våra mål samt kunna prioritera åtgärder där de gör mest nytta. Klimat- och sårbarhetsanalysen är en viktig pusselbit i vårt arbete med klimatanpassning och krisberedskap. Delar av strategin och utsläppsinventeringen följs upp årligen och en revidering av åtgärdsplanen ska göras vart tredje år.

Utsläpp av växthusgaser i Kungsbacka kommun

Utsläppen från energianvändningen i Kungsbacka kommun uppgick år 2016 till 189 898 ton koldioxidekvivalenter, eller 2,36 ton per invånare. År 1990 uppgick utsläppen till 221 033 ton koldioxidekvivalenter, eller 4,08 ton per invånare. Detta är en minskning av utsläppen per person med 42,1% sedan år 1990.

År 2016 kom den största delen av utsläppen inom kommunen från transportsektorn med knappt två tredjedelar av totalen. 22 % kom från våra bostäder, 7 % från byggnader och anläggningar för service och handel, och ungefär 2 % vardera från industrin, kommunala byggnader och anläggningar samt jordbruk, skogsbruk och fiske.

Klimatstrategin innehåller ett flertal åtgärder för att minska våra utsläpp inom transportsektorn, främja förnybar energi och energieffektivisering samt på sikt sträva efter att uppnå negativa utsläpp.

Utsläpp från konsumtion

Konsumtion påverkar klimatet vid tillverkning, transport, användning och kassering. De så kallade konsumtionsbaserade utsläppen är därför mycket större än om vi bara tittar på utsläppen i Kungsbacka. Konsumtionen orsakar utsläpp utanför Kungsbacka och Sveriges gränser.

Som offentlig verksamhet är Kungsbacka en stor kund av varor och tjänster. Genom att ställa höga miljökrav bidrar kommunen till minskad klimatpåverkan, men det finns även möjlighet att genom upphandling påverka utvecklingen av energieffektiva lösningar. En viktig del i att vara en offentlig verksamhet är att föregå med gott exempel. För att kunna föra en trovärdig dialog med näringslivet och civilsamhället behöver kommunens organisation kunna visa genom prioriteringar och arbetssätt att klimatfrågan är viktig.

Uppsats om Kungsbackabornas klimatpåverkan 

Som en del av sin masteruppsats vid Lunds universitet har Julia Nordström tagit fram siffror för hur en typisk Kungsbackabo påverkar klimatet.

Resultatet visar att flyg samt livsmedelskonsumtion står för den största delen av  invånares klimatpåverkan. I kommunens verksamhet handlar det i huvudsak om livsmedelsinköp och vattenförsörjning.