Miljörapporter

I våra miljörapporter beskriver vi läget för miljön i Kungsbacka samt följer upp de kommunala miljömålen.

Miljöbokslut 2017

Ladda ner miljöbokslutet 2017 som pdf

Miljöbokslut 2016

Ladda ner miljöbokslutet 2016 som pdf

Miljöbokslut 2015

Kungsbacka kommuns Miljömål för 2008–2015, som antogs av kommunfullmäktige i februari 2008, har följts upp två gånger, 2010 och 2014. Resultat av dessa uppföljningar har visat att det behövs ett omtag för att Kungsbacka kommun ska kunna göra sin del för att bidra till att de nationella miljömålen ska kunna nås. I dokumentet Miljöbokslut 2015 beskrivs hur kommunen arbetar med att bidra till att de nationella miljömålen nås.

I miljöbokslutet kan du läsa om hur miljön mår i Kungsbacka, vad vi på kommunen har gjort under året för att få en bättre miljö och hur vi därmed bidrar till att uppnå Sveriges miljömål. Miljöbokslutet visar på styrkor och svagheter inom kommunens miljöarbete. Det ska vara ett stöd till budgetarbetet för nästkommande år. En hel del nyckeltal presenteras och tanken är att man ska kunna följa nyckeltalen över tid för att se kommunens färdriktning och trender. Det är första gången vi tar fram ett miljöbokslut. Allt vi gör får inte plats, utan här visar vi upp goda exempel.

Miljörapport 2014

I vårt arbete med kommunens miljömål tar vi under varje mandatperiod fram en miljörapport som belyser det aktuella läget. Rapporten för 2014 finns att läsa nedan.

Kommunfullmäktige beslutade 2008 om miljömål för Kungsbacka. Sammanlagt finns det 67 stycken. Miljömålen berör både den kommunala verksamheten och vårt geografiska område. I rapporten refererar vi ibland till detta som interna respektive externa mål.

Miljörapport 2010

I miljörapporten för 2010 kan du läsa beskrivningen av läget för miljön, men också artiklar som handlar om de områden som kommunfullmäktige prioriterat:

  • tillståndet i havet, sjöar och vattendrag
  • hur vi arbetar med miljökommunikation
  • hur vi styr mot visionen och våra mål om klimatpåverkan och ekologiska livsmedel.

Miljörapport 2010 finns att läsa nedan.

Faktablad om miljömålen 2010

För varje miljömål finns det ett faktablad som beskriver nuläget och uppföljning av de lokala miljömålen.