Vatten

Många av Kungsbackas vattendrag, sjöar och kustvatten mår inte så bra. Det beror till stor del på att vi har problem med övergödning, vilket innebär för höga halter av näringsämnena kväve och fosfor i vattnet. Två källor till övergödning är lantbruket och avloppsvatten från dåliga enskilda avlopp.

Vattenmyndigheten har statusklassat alla vattendrag, sjöar och kustvatten i Sverige på en femgradig skala: från dålig, otillfredsställande, måttlig, god till hög status. Många faktorer påverkar klassningen, till exempel halten av näringsämnen i vattnet, samt vilka djur och växter som lever där.

Statusen för alla Kungsbackas vattendrag, sjöar och kustvatten kan du se på länsstyrelsens vatteninformationssystem, VISS

Till exempel är allt kustvatten längs Kungsbacka klassats till sämre än god status. Allra sämst status har Kungsbackafjorden där statusen har satts till otillfredsställande.

Målet är att allt vatten ska ha god ekologisk status 2021. Det innebär att åtgärder behövs för de flesta vattendrag i kommunen.

Kommunen inventerar avlopp och VA-sanerar

Ett sätt att hjälpa vattendragen är att minska antalet undermåliga avlopp. I Kungsbacka finns cirka 6 500 enskilda avloppsanläggningar. Varje år gör Miljö & Hälsoskydd en stor inventering av enskilda avlopp för att se om avloppen uppfyller de krav som finns på rening. Samtliga avloppsanläggningar kommer att bli riskklassade och få regelbundna besök. Frekvensen av tillsynen beror på anläggningens risk som bygger på vilken teknisk lösning man har samt var den är placerad.

Ett annat sätt att minska antalet bristfälliga avlopp är att VA-sanera. De senaste åren har Teknik VA-sanerat cirka 2 000 enskilda avlopp.  

Mer om VA-sanering 

Följer utvecklingen genom prover

För att kunna se utvecklingen i vattendragen tar kommunen, länsstyrelsen och olika vattenvårdsförbund regelbundet prover från ett antal åar och bäckar i kommunen. Proverna visar att det överlag finns höga halter av näringsämnena kväve och fosfor i vattendragen.