Sjöar, vattendrag och kustvatten

Många mindre vattendrag, sjöar och framförallt kustområdena i Kungsbacka har för hög halt av näringsämnena kväve och fosfor, vilket bland annat leder till övergödning. Kväve och fosfor kommer framför allt från jordbruk och enskilda avlopp.

Miljö & Hälsoskydd tar varannan månad prover i flera vattendrag i kommunen, bland annat Knapabäcken, Ölmevallabäcken, Löftaån och Lundaån. Sammanlagt tar vi prover på 19 platser. Proverna visar halterna av kväve och fosfor i vattnet. Dessa ämnen bidrar till övergödning som i sin tur leder till syrebrist vilket gör att bottenlevande djur och en del fiskarter kan slås ut. Enskilt avlopp och jordbruk är två stora källor till kväve och fosfor.