Torpaån

Under 2010 gjorde Miljö & Hälsoskydd tillsyn av enskilda avlopp i Torpaåns avrinningsområde. I området fanns 234 enskilda avloppsanläggningar.

Torpaåns avrinningsområde är ungefär 25 kvm. Ån är en lekplats för havsöring, och där finns även spigg och ål. Torpaån är kraftigt påverkad av övergödning. I en undersökning av kiselalger gjort 2008 av 151 vattendrag i Västsverige var Torpaån den som var mest påverkad av föroreningar och övergödning.

Torpaån har otillfredsställande ekologisk status enligt Vattenmyndighetens klassning. Sedan 2007 tar Miljö & Hälsoskydd prover i vattendraget. Dessa visar en hög koncentration av fosfor.