VA-plan

Arbetet med att ta fram en VA-plan för Kungsbacka kommun beräknas vara klart våren 2018. Den kommer då att vara ett underlag för kommunens strategiska planeringsarbete.

I projektet deltar representanter från olika kompetensområden som berörs av avloppsfrågor och planering. Projektets deltagare samarbetar över förvaltningsgränserna för att lösa ett kommungemensamt uppdrag.

Projektet medfinansieras genom statsstöd till lokala vattenvårdsprojekt förmedlade av Länsstyrelsen i Hallands län.

Mer information lämnas av

Ulrika Haij
Verksamhetschef Planering, förvaltningen för Teknik
0300-83 42 20
ulrika.hailj@kungsbacka.se