Bakgrunden till Agenda 2030

Hållbarhet som begrepp dök upp redan på 60/70-talet, då kopplat till hållbar användning av ekologiska resurser, t.ex. odlingsmark.

I ett globalt sammanhang fick begreppet hållbarhet stort genomslag i FN-rapporten ”Our common future” 1987. Rapporten togs fram av den så kallade Brundtland-kommissionen, ledd av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Brundtland.

Arbetsgruppens uppgift var att utarbeta förslag till långsiktiga miljöstrategier för en hållbar utveckling, som sedan skulle fungera som det överordnade målet för miljöarbetet. I rapporten finns följande definition: "En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov".

Hållbarhet ur tre dimensioner

I denna rapport beskrivs också för första gången hållbarhet som sammansatt av tre dimensioner: ekologisk, social och ekonomisk.

Utifrån rapporten antog FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992 programmet Agenda 21.

Här beskrevs hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skull utvecklas för en hållbar utveckling. Handlingsprogrammet fick stor uppmärksamhet i Sverige och bröts ner till både nationella och lokala handlingsplaner.

Agenda 2030 - 17 globala mål för hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som inrymmer de Globala målen för hållbar utveckling. De 17 globala målen har i sin tur 169 delmål och 230 globala indikatorer.

Globala målen och Agenda 2030 är den mest ambitiösa överenskommelsen för hållbar utveckling som världens ledare någonsin har antagit. I begreppet hållbar utveckling integreras de tre dimensionerna av hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. Med de Globala målen har världens ledare förbundit sig till att uppnå tre fantastiska saker fram till år 2030; att avskaffa extrem fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen.

Med hjälp av de Globala målen är vi den första generationen som kan utrota fattigdomen, och den sista som kan bekämpa klimatförändringarna.

Som en del i Sveriges genomförande av Agenda 2030 tillsatte regeringen i mars 2016 en delegation med uppgift att stödja och stimulera arbetet. Agenda 2030-delegationen är en statlig kommitté med ett utredningsuppdrag från regeringen, men arbetar självständigt från regeringen och departementen. Mandatet löper fram till mars 2019.

Delegationen har i uppdrag att föreslå en övergripande handlingsplan till regeringen, främja informations- och kunskapsspridning, förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med olika samhällsaktörer.