Fredliga och inkluderande samhällen

Kungsbacka är en trygg kommun med högt valdeltagande och, precis som övriga Sverige, stor tillit till demokratin, dess processer och myndigheter. Trots att brott och kriminalitet överlag minskar så ökar dock upplevelsen av otrygghet samhället och den allmänna tilliten.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Fredliga och inkluderande samhällen

    +

    Fredliga samhällen och frihet från våld utgör både ett mål och ett medel för hållbar utveckling. Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och ansvarsutkrävande över beslutsfattande.

    Inga varaktiga framsteg kan nås i en kontext präglad av konflikt och våld. Våld innebär inte bara mänskligt lidande, det raserar också grunden för samhällets ekonomiska, miljömässiga och sociala utveckling. De länder som är drabbade av krig och utdragna konflikter är de länder som har svårast att lyfta sin befolkning ur fattigdom. Att stärka rättsstatsprincipen och främja mänskliga rättigheter är nyckeln till fredliga, inkluderande och hållbara samhällen.

    Läs mer om målet Fredliga och inkluderande samhällen på globalamålen.se

Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer. 

Så jobbar vi med målet fredliga och inkluderande samhällen

Utveckla ungdomsdialog

Nyfiken på mer? Kontakta Jacob Leuchovius 

jacob.leuchovius@kungsbacka.se

Nya former för dialog och medskapande 

Nyfiken på mer? Kontakta Patrick Migas

patrick.migas@kungsbacka.se