Hållbara städer och samhällen

Kommunen har relativt stora utsläpp av partiklar och kväveoxider vilka framförallt kommer från utrikes transporter som går igenom kommunen.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Hållbara städer och samhällen

    +

    Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

    Hållbar stadsutveckling omfattar hållbart byggande och hållbar planering av bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning och säkrare kemikaliehantering som i sin tur kräver ny teknik och samarbete mellan flera sektorer. Inkluderande och innovativ stadsplanering behövs för att göra städerna säkra och hållbara för framtiden.

    Läs mer om målet Hållbara städer och samhällen på globalamålen.se

Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara.

Så jobbar vi för att uppnå målet hållbara städer och samhällen

Lokalsamordning

Minska behovet av att bygga nytt genom att samutnyttja och bygga mer flexibelt.

Nyfiken på mer? Kontakta Martin Funkerud

martin.funkerud@kungsbacka.se

Digital översiktsplan 

Ta fram en ny digital översiktsplan som visualiserar hur Kungsbacka ska växa.

Nyfiken på mer? Kontakta Raquel Sandblad

raquel.sandblad@kungsbacka.se