Jämställdhet

I kommunens leverans till invånarna har vi i många år haft ett jämställdhetsperspektiv, till exempel i skolan och i Fritids arbete med idrottsföreningar. Indikatorerna pekar dock på två tydliga utvecklingsområden där vi idag saknar uttalade strategier: andelen kommunalt anställda kvinnor som jobbar heltid är påtagligt lägre än männens, och bland våra invånare är kvinnornas medianinkomst endast ¾-delar av männens.

 Denna sida är fortfarande under uppbyggnad
Men inom kort kommer det nytt och uppdaterat innehåll. 

  • Så definierar FN målet Jämställdhet

    +

    Jämställdhet mellan kvinnor och män är en förutsättning för en hållbar och fredlig utveckling. Jämställdhet handlar om en rättvis fördelning av makt, inflytande och resurser. Alla former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor drabbar såväl individen som hela samhället. Det har bevisats om och om igen att politisk, ekonomisk och social jämlikhet mellan kvinnor och män bidrar till alla dimensioner av hållbar utveckling.

    Att leva ett liv fritt från våld och diskriminering är en grundläggande mänsklig rättighet och helt avgörande för att människor och samhällen ska utveckla sin fulla potential.

    Läs mer om målet Jämställdhet på globalamålen.se

Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.

Så jobbar vi för att nå målet jämställdhet 

Avidentifierad rekrytering

Nyfiken på mer? Kontakta Lena Salomonsson

lena.salomonsson@kungsbacka.se