Kommunens organisation

I Sverige finns 290 kommuner.

Kommunen ansvarar för många frågor i din närmiljö, till exempel förskola, skola, gymnasier, äldreomsorg, stöd till barn, familjer och till personer med funktionsnedsättning och med missbruksproblem. 

Kommunen ger också olika tillstånd som till exempel bygglov och tillstånd för restauranger att servera alkohol.

Vidare ansvarar kommunen för gator och trafik, renhållning, vatten och avlopp, miljö- och hälsoskydd och räddningstjänst.

Kommunen erbjuder dessutom bibliotek och kulturaktiviteter, turistinformation, idrotts- och fritidsaktiviteter samt ger stöd till företag och föreningar.

Politisk organisation och förvaltningsorganisation

Alla kommuner har en politisk organisation och en förvaltningsorganisation. 

Den politiska organisationen består av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder som ansvarar för olika frågor. Kommunstyrelsen och nämnderna har egna förvaltningar. Förvaltningarna sköter det dagliga arbetet i kommunen.

Politikerna i den politiska organisationen bestämmer vad som ska göras, medan de anställda i förvaltningsorganisationen avgör hur det ska göras.Klicka på bilden för att se den i större format.

Kommunens inkomstkällor

Kommunalskatten står för en stor andel av kommunens inkomster. Varje kommun bestämmer själv hur stor kommunalskatten ska vara och hur pengarna ska fördelas.

Kommunerna får även statsbidrag från staten. Vissa statsbidrag är allmänna, andra får bara användas inom särskilda områden som staten bestämt.

Kommunen tar också betalt för en del tjänster, till exempel inom äldreomsorg och barnomsorg, och för vatten och avlopp.

Kontroll och tillsyn

Staten granskar och stödjer kommunens arbete genom statliga tillsynsmyndigheter. Ett exempel på tillsynsmyndighet är Skolverket, vars uppgift är att kontrollera att både kommunala och fristående skolor uppfyller kraven i skollagarna och läroplanerna. 

På andra områden kan det vara kommunen själv som ansvarar för tillsyn, till exempel brandsäkerhet och avfallshantering. 

Den kommunala verksamheten granskas även av kommunens revisorer. 

Det kommunala självstyret

Det kommunala självstyret är en grundläggande princip som är inskriven i regeringsformen, en av Sveriges grundlagar.

Kommunen måste följa de lagar och andra ramar som riksdag och regering bestämt, men utöver det ger det kommunala självstyret kommunen rätt att fatta självständiga beslut och att ta ut skatt av invånarna, för att kunna sköta sina uppgifter.

Du som invånare har möjlighet att påverka kommunens beslut på olika sätt, till exempel genom att kontakta politiker, lämna synpunkter, rösta i folkomröstningar och överklaga beslut.

Lagar som styr kommunens arbete

Kommunallagen, förvaltningslagen och lagarna om offentlighet och sekretess styr alla de kommunala förvaltningarnas arbete med ärenden, beslut och övrig administration.

Det finns också lagar för olika verksamhetsområden, såsom skollagen, plan- och bygglagen, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, socialtjänstlagen och hälso-och sjukvårdslagen.