Individ & Familjeomsorg

Individ & Familjeomsorg är en av Kungsbacka kommuns tio förvaltningar. Vi ansvarar för att alla som vistas i kommunen har en skälig levnadsnivå och arbetar förebyggande för att förhindra uppkomsten av sociala problem.

Vår förvaltning ger olika former av stödinsatser efter individers och familjers behov, med särskilt ansvar för att barn och ungdomar växer upp under gynnsamma förhållanden.

Vi ansvarar för stödet till personer som har någon form av funktionsnedsättning till följd av skada eller sjukdom. Personen kan också ha en utvecklingsstörning eller ha en svår social funktionsnedsättning till följd av långvarig och allvarlig psykiskt sjukdom. 

De ansvariga nämnderna för Individ & Familjeomsorg är nämnden för Individ & Familjeomsorg. Förvaltningen har drygt 800 anställda.

Kontakta oss

Kontakta respektive verksamhetschef för frågor som berör de olika verksamhetsområdena. Kontaktuppgifter till förvaltningens verksamhetschefer och beskrivningar av verksamhetsområdena finner du nedan.

Tf förvaltningschef Karin Martinsson
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se 

Myndighetsutövning, stöd och behandling

Verksamhetschef Marie Christiansson 
0300-83 74 64
marie.christiansson@kungsbacka.se

Myndighetsutövning för barn, unga och vuxna samt för personer med funktionsnedsättning och unga enligt socialtjänstlagen och LSS. Behandlingsinsatser för barn, unga och familjer.  

Daglig verksamhet 

Verksamhetschef Ann Törnqvist
0300-83 80 59
ann.tornqvist@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av daglig verksamhet.

Bostad med särskild service

Verksamhetschef Anna Bergsten 
0300-83 51 63
anna.bergsten@kungsbacka.se

Verksamhetschef Ann Törnqvist
0300-83 80 59
ann.tornqvist@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av bostad med särskild service för vuxna och barn.

Stöd i hemmet och sysselsättning

Verksamhetschef Diana Brovall
0300-83 51 34
diana.brovall@kungsbacka.se

Insatser för personer med funktionsnedsättning i form av personlig assistans, korttidsläger, avlösar- och ledsagarservice, sysselsättning och boendestöd.

Förvaltningsledningen

Förvaltningschef Karin Martinsson
0300-83 58 54
karin.martinsson@kungsbacka.se

Kvalitet, utveckling, administration, ekonomi, HR och kommunikation.

Fler kontakter på förvaltningen

Nämndsekreterare Karolina Naij
0300-83 47 29
karolina.naij@kungsbacka.se

Administrativ handläggare Erika Sköld
0300-83 89 78
erika.skold@kungsbacka.se