Hälsans bestämningsfaktorer består bland annat av tilltro, hopp, tillit och framtidstro.

Social hållbarhet

Enheten Utveckling och social hållbarhet på Kultur & Fritid jobbar kommunövergripande med att samordna, driva och utveckla kommunens folkhälsoarbete, barnrättsarbete, brottsförebyggande arbete och arbete med prevention inom alkohol, narkotika, dopning och tobak.

Vi arbetar med följande områden:

Barnkonventionen

Vi utvecklar och driver arbetet med barns och ungdomars rättigheter i linje med barnkonventionen, som är lag i Sverige sedan januari 2020. Tillsammans med barn och unga i kommunen vill vi bygga hållbara strukturer där alla kan tillgodogöra sig sina rättigheter. Vi arbetar med att öka inflytande för barn och unga i kommunen, men också med att utbilda nyanställd personal om barnrättsfrågor.

Läs mer om arbetet med Barnkonventionen

Jämställdhet

Med Kungsbacka kommuns jämställdhetspolicy som utgångspunkt arbetar vi för att alla ska ta ett ansvar för att jämställdhetsarbetet ska vara en kontinuerlig och levande process i Kungsbacka kommun. Ambitionen är att säkerställa att alla kvinnor, män och icke-binära har lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter och att genusperspektivet ska finnas med vid all planering och i alla beslut.

Folkhälsa

Utifrån befolkningsunderlag, dialog med invånare, aktuell forskning och beprövad erfarenhet bidrar enheten med kunskap, underlag och processtöd för att i kommunens olika processer tidigt inkludera folkhälsoperspektivet och bidra till hälsofrämjande utfall.

Föräldraskapsstöd

Vi arrangerar evidensbaserade föräldrautbildningar, öppna föräldraföreläsningar och kurser i föräldraskapsstöd.

Läs mer om arbetet med föräldraskapsstöd

Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen

Tillsammans med Region Halland erbjuder vi aktiviteter för barn och unga i åldrarna 5-19 år med sjukdomen fetma, övervikt och psykisk ohälsa. Syftet är att skapa en bättre hälsa genom att skapa en varaktig livsstilsförändring och se till hela barnets livssituation.

Läs mer om Friskvårdsgruppen och Aktivitetsgruppen.

Social inkludering

Vi samordnar och utvecklar kommunens arbete kring inkluderande insatser för nyanlända såsom språkcafé, föräldraskapsstöd, språkvänner och civilsamhället.

Drogförebyggande arbete

Vi jobbar för att minska ungdomarnas användning av droger. Det gör vi med hjälp av utbildning, opinionsbildning, samordning och ger stöd till skolornas tobaks- och drogförebyggande arbete.

Brottsförebyggande arbete

Vi samordnar olika aktiviteter i samverkan med andra förvaltningar och aktörer, till exempel polisen, för att förebygga brottslighet och öka tryggheten för alla i Kungsbacka kommun.

Läs mer om brottsförebyggande arbete

Våldsbejakande extremism

Vi arbetar aktivt med att förebygga våldsbejakande extremism och minimera riskerna för att våra invånare söker sig till våldsbejakande miljöer.

Läs mer om arbetet med våldsbejakande extremism

Våld i nära relationer

Vi arbetar långsiktigt med att förebygga våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Arbetet handlar om att förhindra uppkomsten av våld i nära relationer men även förebygga fortsatt utsatthet och våldsutövande.

Läs mer om arbetet med Våld i nära relationer

 

Kontakta gärna