Folkhälsoarbete i Kungsbacka

Kommunen har ett antal prioriterade mål för att förbättra folkhälsan i Kungsbacka. Några exempel är: Andelen invånare som upplever att de har inflytande ska öka. Andelen invånare som upplever goda förutsättningar att leva ett hälsosamt liv ska öka. Användning av droger bland unga ska minska samt andelen invånare som upplever att de är trygga ska öka.

Direktiv god psykisk hälsa

Under 2017 har Kungsbacka kommuns alla nämnder ett uppdrag att prioritera arbetet med att främja god psykisk hälsa för barn och unga 0-29 år. Vi gör redan mycket förebyggande för folkhälsan i Kungsbacka men tittar nu på hur vi kan utveckla arbetet.

Direktivet om god psykisk hälsa kommer från kommunfullmäktige och lyder såhär:

Invånarna i Kungsbacka kommun ska ha en god psykisk hälsa. För att uppnå detta ska alla nämnder prioritera arbetet med att främja psykisk hälsa för invånare i åldern 0-29 år. Nämnderna ska redovisa pågående arbete samt de initiativ som tagits för att öka det psykiska välbefinnandet hos målgruppen. Samverkan mellan både nämnder och Region Halland är en viktig del i detta arbete. Direktivet är riktat till samtliga nämnder.

Kommunens ordinarie arbete påverkar hälsan

Mycket av kommunens ordinarie arbete påverkar hälsan hos invånarna. Möjligheter till utbildning, arbete, varierad fritid och umgänge med nära och kära spelar en stor roll för vår hälsa. Vi påverkas också av hur förskolor, skolor och äldreboenden fungerar, hur bostadsområden och vägar planeras och sköts, hur grönytor, aktiviteter och kulturutbud utnyttjas och vilket stöd vi kan få i vardagen. 

Folkhälsoarbete kräver samverkan

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete förutsätter samverkan mellan förvaltningar i kommunen, Region Halland, polisen och andra myndigheter, frivilligorganisationer, föreningar med flera. Folkhälsoarbete bör inte i första hand byggas upp av projekt och punktinsatser, utmaningen ligger i att få ett hälsotänk att genomsyra alla verksamheter som berörs

Folkhälsoenheten - hälsofrämjande och förebyggande insatser

I Kungsbacka kommun ansvarar förvaltningen för Kultur & Fritid och enheten Folkhälsoenheten för folkhälsoarbetet. Folkhälsoenheten arbetar med att förbättra hälsan hos kommuninvånarna genom både hälsofrämjande verksamheter och förebyggande insatser.  

Folkhälsoarbetet utgår från Hallands folkhälsopolicy och kommunfullmäktiges mål. Nedan följer några exempel på insatser som kommunen gör. Klicka på länkarna för att läsa mer.

Kontakta gärna