Fyra ungdomar med olika utseende och ursprung. Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får bli diskriminerad.

Så arbetar vi med barnkonventionen

FN:s barnkonvention slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till ett eget språk, namn, kultur och identitet.

Så följer vi barnkonventionen

I Kungsbacka arbetar vi med barns och ungdomars rättigheter efter en policy och en handlingsplan som följer FN:s barnkonvention.

Policyn och handlingsplanen finns att läsa nedan.

Fyra huvudprinciper vägleder

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar som gäller för alla barn och ungdomar upp till 18 år. 

FN:s kommitté för barnets rättigheter, barnrättskommittén, som ansvarar för kontroll av konventionens efterlevnad, har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara vägledande i tolkningen av de 54 artiklarna i konventionen.

De fyra huvudprinciperna är: 

 • Artikel 2  
  Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
 • Artikel 3    
  Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. 
 • Artikel 6  
  Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. 
 • Artikel 12    
  Barnet har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det. 

Kontakta gärna

Utvecklare barnkonventionen Amanda Kaså
0300-83 46 09
amanda.kasa@kungsbacka.se 
barnkonventionen@kungsbacka.se