Fyra ungdomar med olika utseende och ursprung. Alla barn har samma rättigheter och lika värde, ingen får bli diskriminerad.

Så arbetar vi med barnkonventionen

Barnkonventionen slår fast att alla barn och ungdomar i hela världen har samma rättigheter. Konventionen sätter normer för barns hälsa, utbildning, sociala trygghet, levnadsstandard, lek, vila och fritid. Men den tar också upp rätten till sitt eget språk, namn, kultur och identitet.

Policy för barnkonventionen

I Kungsbacka kommuns policy för barnkonventionen står det bland annat att vi vill att barn och unga i Kungsbacka ska ha en trygg, utvecklande och hälsosam livsmiljö. Vi vill särskilt att de barn och unga som lever i en utsatt situation ska känna sig inkluderade och ha förutsättningar att påverka sina liv. Vuxna som arbetar i Kungsbacka kommun ska vara skickliga och modiga aktörer när det gäller barn och ungas rättigheter.

Fyra huvudprinciper vägleder

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar varav 41 av dem beskriver specifika saker som alla barn och ungdomar upp till 18 år har rätt till.

FN:s kommitté för barnets rättigheter, som ansvarar för kontroll av konventionens efterlevnad, har identifierat fyra huvudprinciper som ska vara vägledande i tolkningen av de 41 sakartiklarna i konventionen.

De fyra huvudprinciperna är:

  • Artikel 2 Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 Barnets bästa ska identifieras och vägas mot andra intressen.
  • Artikel 6 Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas.
  • Artikel 12 Varje barn har rätt att göra sin röst hörd i frågor som berör det.

Kontakta gärna

Amanda Kaså, utvecklare
0300-83 46 09
amanda.kasa@kungsbacka.se 
barnkonventionen@kungsbacka.se