Bygg- och miljöförvaltningen

Förvaltningen beviljar bygglov, prövar bygganmälan och lämnar förhandsbesked. Vi hanterar också kommunens kartverk, utför utstakningar av hus och samverkar med Lantmäteriet vid fastighetsbildningar. Inom området miljö- och hälsoskydd gör vi tillsyn inom bland annat vatten- och avloppsförsörjning och tillsyner inom miljöskydd och livsmedel.

De avgörande besluten inom bygglovs ansvarsområde fattas av politikerna i byggnadsnämnden. I de flesta bygglovsärenden har nämnden lämnat över ansvaret att fatta beslut till förvaltningens handläggare. När det gäller planärenden tas alla beslut av nämnden. 

Inom området miljö- och hälsoskydd har vi ansvar för tillsyn enligt en rad lagar och förordningar inom bland annat hälsoskydd, miljöskydd, naturskydd, strålskydd, smittskydd, receptfria läkemedel och livsmedel.

Alla kan beröras av vår tillsyn, företag, organisationer och privatpersoner. Några exempel på vad vi har tillsyn över är avfallshantering, bostadshygien, vatten- och avloppsförsörjning, industriell verksamhet, kemikaliehantering, kalkningsåtgärder och fiskevård. Vi kontrollerar även att receptfria läkemedel hanteras på rätt sätt i butiker liksom att gällande livsmedelslagstiftning följs.

Vi hanterar även alla serveringstillstånd och utför tillsyn på serveringsställen i kommunen.

De avgörande besluten inom Miljö & Hälsoskydds ansvarsområde fattas av politikerna i nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

Så bokar du dig på Öppet hus på måndagar: 

Öppet hus varje helgfri måndag via telefon. Det är sedan några veckor tillbaka möjligt att delta på Öppet hus för bygglovsfrågor via telefon. Detta ersätter de fysiska möten vi tidigare haft i den situation vi nu befinner oss i. Läs mer här om öppet hus via telefon.

Om du har ett pågående ärende kan du boka tid direkt med din handläggare eller söka honom eller henne via Kungsbacka direkt på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se. 

Telefontid

Bygglovsavdelningen har ordinarie telefontid på måndagar 13-15, onsdagar 10-12 och fredagar 10-12. Övrig tid finns kommunens kundcenter Kungsbacka direkt tillgängligt alla vardagar och kan hjälpa dig med enklare bygglovsfrågor. Kungsbacka direkt når du på 0300-83 40 00 eller info@kungsbacka.se.

På tisdagar och torsdagar kopplas inga telefonsamtal från Kungsbacka direkt vidare till oss på Byggnadsförvaltningen. Då arbetar vi koncentrerat med handläggning av nya och pågående ärenden.

Vid lov och semester hänvisar till till denna sidan där senaste informationen finns. 

Behandling av personuppgifter

Här kan du läsa om behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

Kontakta oss

Förvaltningschef
Katarina Öryd
katarina.oryd@kungsbacka.se

Verksamhetschef Bygglovsavdelningen 
Hanna Ståhl
0300-83 44 38
hanna.stahl@kungsbacka.se 

Verksamhetschef Geodataavdelningen 
Maj-Gret Johansson
0300-83 43 85
maj-gret.johansson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
Tina Carlson
0300- 83 41 44
tina.carlson@kungsbacka.se

Verksamhetschef Stab och Stöd
Helena Borgström
0300- 83 74 47
helena.borgstrom@kungsbacka.se