Egna rapporter

Här hittar du slutrapporter från projekt där Miljö & Hälsoskydd varit huvudman.

2017 Kartläggning av kemisk och biologisk status i Kungsbacka kommun
Redovisning av LOVA-projekt

2017 Metodutveckling för tillsyn av avloppsföreningar
Redovisning av LOVA-projekt

Uppföljande kontroll av nya små avloppsanläggningar, november 2017

Förstudie och omvärldsanalys av klimatanpassningsplaner 2016

Effektivare tillsyn av små avlopp genom systematisk registrering och GIS-hantering, 2010

Metodutveckling för tillsyn av små avlopp, 2013

Tillsyn av minireningsverk för enskilda hushåll, 2010