Behandling av personuppgifter i Byggnadsnämnden

Dataskyddsförordningen gäller från den 25 maj 2018. Här får du information om hur Byggnadsnämnden behandlar dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvar

Byggnadsnämnden har ansvaret för att de personuppgifter som behandlas inom dess verksamhet hanteras på ett säkert och korrekt sätt enligt lagstiftningen. Till
sin hjälp har byggnadsnämnden kommunens gemensamma dataskyddsombud på kommunledningskontoret samt en dataskyddskontakt tillhörande byggnadsnämnden.

Byggnadsnämnden fattar även beslut om vissa av de ärenden som handläggs av planavdelningen på samhällsbyggnadskontoret. Byggnadsnämnden har därför ansvaret för de personuppgifter som behandlas i de ärenden som den fattar beslut om.

Personuppgifter

En personuppgift är sådan information som direkt eller indirekt kan identifiera en nu levande person. Byggnadsnämnden behandlar personuppgifter som till exempel namn, adress, e-postadress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, fastighetsbeteckning och fotografier.

Det förekommer även i enstaka fall att känsliga personuppgifter kommer in till och behandlas av byggnadsnämnden. Uppgifter som omfattas av sekretess gäller oberoende av dataskyddsförordningens krav på försiktighet vad gäller behandling av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter 

För att få behandla dina personuppgifter behöver byggnadsnämnden ditt samtycke eller en laglig grund till behandlingen så som allmänt intresse, myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse

Förvaltningen tar emot och hanterar personuppgifter i nedanstående ärenden: 

  • ansökan om bygg-, mark- eller rivningslov
  • ansökan om förhandsbesked
  • ansökan om strandskyddsdispens
  • anmälan där det inte krävs lov
  • tillsynsärenden
  • beställning av kartböcker, kartunderlag och nybyggnadskartor
  • framtagande/ändringar av vägnamn och adresser
  • ajourföring av lägenhetsregister
  • mätningsuppdrag så som utstakningar och lägeskontroller av byggnader.
  • vid antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse (samhällsbyggnadskontoret)

Registrering, arkivering och utlämnande 

Dina personuppgifter finns registrerade i våra ärendehanteringssystem, vår arkivmodul samt i vår kartportal. Personuppgifter får inte användas till något annat syfte än vad de samlats in för från början om det inte finns skäl som väger tyngre än den enskildes rätt till privatliv.

Byggnadsnämnden har en rättslig förpliktelse att i enlighet med arkivlagen ta hand om de allmänna handlingar som kommer in eller upprättas och de ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov.

De flesta av handlingarna tillhörande ditt ärende bevaras därför i våra arkiv även efter att ditt ärende har avslutats. Vilka handlingar som bevaras finns upptaget i vår dokumenthanteringsplan.

Byggnadsnämnden har också en rättslig förpliktelse att i enlighet med Tryckfrihetsförordningen lämna ut allmänna handlingar. Denna skyldighet omfattar inte elektronisk utlämning så som via e-post eller via internet. Vid begäran om att få ta del av handlingar görs alltid en sekretess- och menprövning före handlingarna lämnas ut.   

Delning av personuppgifter

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med andra myndigheter, sakägare med flera i de ärenden där vi är skyldiga att göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.

Detta kan innebära att personuppgifter överförs till tredje land om sakägaren så som grannen, fastighetsägaren eller byggnadsägaren bor utanför Europeiska Unionen.

Kontakta oss gärna

Byggnadsnämndens dataskyddskontakt

Som registrerad har du i vissa fall rätt att få dina personuppgifter rättade, raderade eller blockerade samt att få ut eller flytta dina personuppgifter. Om du har frågor om byggnadsnämndens behandling av dina personuppgifter kontakta:

Kungsbacka kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
Storgatan 37
434 81 Kungsbacka

0300-83 40 00

info@kungsbacka.se

Kommunens dataskyddsombud

Om du har frågor kring dataskydd och personuppgifter kan du även kontakta Kungsbacka kommuns dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att granska att vi inom byggnadsnämnden följer våra rutiner och de regler som finns kring personuppgiftshantering.

dataskyddsombud@kungsbacka.se

Integritetsskyddsmyndigheten

Om du har klagomål på vår hantering av dina personuppgifter kontaktar du Integritetsskyddsmyndigheten

www.imy.se

Läs mer

Läs mer om dataskydd och om hur Kungsbacka kommun hanterar dina personuppgifter på www.kungsbacka.se/dataskydd