Kommunrevisionen

Kommunfullmäktige ska kontrollera att den kommunala verksamheten sköts på ett riktigt sätt. För det arbetet utser man politiker att vara förtroendevalda revisorer i kommunrevisionen.

Kommunrevisionen är oberoende. Revisionen granskar och bedömer hur kommunstyrelsen och nämnderna utför sina uppgifter. I uppdraget ingår även att granska de kommunala bolagen och den kommunala stiftelsen.

Granskning varje år

All verksamhet granskas varje år och resultaten presenteras i revisionsrapporter.

I granskningen prövas

  • om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt
  • om verksamheten bidrar till att invånarna får den service och de tjänster som kommunfullmäktige och nämnder beslutat om till ett pris som inte är högre än nödvändigt

Demokratisk kontroll

Kommunrevisionens granskningar är också demokratiska kontroller. Man bedömer om den verksamhet som betalas med skatter, avgifter och bidrag följer kommunfullmäktiges beslut, lagar och förordningar.

Revisorerna ska avgöra om kommunstyrelsen och nämnderna uppfyller uppdraget att ge kommunmedborgarna det stöd och den service, infrastruktur och säkerhet som kommunfullmäktige beslutat om.

Revisionens grunder

Kommunfullmäktiges mål och beslut samt lagar och föreskrifter ligger till grund för revisionens granskning. Revisionen genomförs enligt revisorernas reglemente, kommunallagen och andra författningar om revision samt efter god revisionssed. För revision i aktiebolagen gäller också aktiebolagslagen.

Rapporterna från revisionen finns att läsa under rubriken Revisionsrapporter.

Sakkunnigt revisionsbiträde

Kungsbacka kommuns förtroendevalda revisorer biträds av sakkunnigt revisionsbiträde från Ernst & Young AB.

Kommunrevisionen har 5 ledamöter.

Ordförande: Birgitta Litsegård (S)
Vice ordförande: Christine Lindeberg (M)