Lekmannarevision

Kungsbacka kommunfullmäktige utser två lekmannarevisorer till varje kommunalt bolag och i stiftelsen.

Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig.

Lämnar egen granskningsrapport

Lekmannarevisorerna ska varje år lämna en egen granskningsrapport till årsstämman. Lekmannarevisorernas uppdrag sammanfaller inom vissa områden med den auktoriserade revisorns, vilket kräver att hela revisionen samordnas.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns att läsa i de olika bolagens och stiftelsens årsredovisningar.

Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorerna biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna i Kungsbacka kommun biträds av Ernst & Young AB.

Lekmannarevisorerna hittar du i kommunens förtroendemannaregister under rubriken Kommunala bolag.