Revisorernas uppgifter och arbetsfördelning

Kommunrevisionen har två huvuduppgifter, att granska och stödja den kommunala verksamheten. I granskningen utgår man ifrån de mål och resurser som kommunfullmäktige och nämnder har beslutat om.

Genom granskningarna ska revisorerna stödja och bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna varje år kan bedöma

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt, effektivt och med god kvalitet
  • om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

Granskningarna blir rapporter

Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Rapporterna från revisionen finns att läsa under länken nedan.

Lekmannarevisorerna som finns i de kommunala bolagen och i stiftelsen upprättar granskningsrapporter som bifogas kommunens revisionsberättelse.

Lekmannarevision

Kungsbacka kommunfullmäktige utser två lekmannarevisorer till varje kommunalt bolag och i stiftelsen. Lekmannarevisorerna ska granska om bolagets verksamhet sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt samt om bolagens interna kontroll är tillräcklig.

Lämnar egen granskningsrapport

Lekmannarevisorerna ska varje år lämna en egen granskningsrapport till årsstämman. Lekmannarevisorernas uppdrag sammanfaller inom vissa områden med den auktoriserade revisorns, vilket kräver att hela revisionen samordnas.

Lekmannarevisorernas granskningsrapporter finns att läsa i de olika bolagens och stiftelsens årsredovisningar.
Enligt kommunallagen ska lekmannarevisorerna biträdas av sakkunniga. Lekmannarevisorerna i Kungsbacka kommun biträds av Ernst & Young AB.

Arbetsfördelning

Revisorerna har delat upp revisionsarbetet mellan sig enligt följande:

Birgitta Litsegård (S)

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Valnämnd
Krisledningsnämnd
Överförmyndarnämnd
Eksta Bostads AB
Kungsbacka Innerstads AB

Christine Lindeberg (M)

Miljö & Hälsoskydd
Byggnadsnämnden
Stiftelsen Tjolöholm
Fastighets AB S:ta Gertrud

Lou Lou Andersson (C)

Fritid & Folkhälsa
Kultur & Turism
Vård & Omsorg
Gemensam patientnämnd i Halland

Marie Yckert (M)

Förskola & Grundskola
Gymnasie & Vuxenutbildning
Service
HallWan

Hans-Åke Fryklund (L)

Funktionsstöd
Individ & Familjeomsorg
Teknik
Hemsjukvård & handikapphjälpmedel