Revisorernas uppgifter

Kommunrevisionen har två huvuduppgifter, att granska och stödja den kommunala verksamheten. I granskningen utgår man ifrån de mål och resurser som kommunfullmäktige och nämnder har beslutat om.

Genom granskningarna ska revisorerna stödja och bidra till att värna och utveckla demokrati, rättssäkerhet och effektivitet.

Granskningen ska vara så omfattande att revisorerna varje år kan bedöma

  • om verksamheten sköts ändamålsenligt, effektivt och med god kvalitet
  • om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredställande sätt
  • om räkenskaperna är rättvisande
  • om styrning, uppföljning och kontroll är tillräcklig.

Granskningarna blir rapporter

Granskningsresultaten publiceras i rapporter som lämnas till kommunfullmäktige för kännedom och diskussion. Revisorerna kan även ta initiativ till ärenden i nämnder och kommunfullmäktige.

Rapporterna från revisionen finns att läsa under länken nedan.

Lekmannarevisorerna som finns i de kommunala bolagen och i stiftelsen upprättar granskningsrapporter som bifogas kommunens revisionsberättelse.