Revisionsrapporter

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer. Granskningarna kallas revisionsrapporter och innehåller analyser, observerade risker och förslag till åtgärder.

Granskningar och rapporter

Grundläggande granskning 2017
Granskning av bokslut 2017
Förstudie avseende kulturskolan
Förstudie avseende bemanningsplanering och personalkontinuitet inom hemtjänsten
Granskning av IT-säkerhet avseende vatten och avloppsförsörjning
Granskning av samverkan avseende bostadsförsörjning för nyanlända
Löpande granskning 2018
Uppföljning av 2016 års fördjupande granskningar

Svar från de granskade nämnderna

Förstudie avseende kulturskolan (Nämnden för Kultur & Turism)
Grundläggande granskning 2017 (Byggnadsnämnden)
Förstudie avseende bemaningsplanering och personalkontinuitet inom hemtjänsten (Nämnden för Vård & Omsorg)
Granskning av uppföljning av externa utförare (Nämnden för Individ & Familjeomsorg)
Uppföljning av 2016 års fördjupade granskningar - Granskning av Kungsbacka Direkt (Byggnadsnämnden)