Lisa Andersson (M) Ordförande i kommunstyrelsen Fredrik Hansson (C) 1:a vice ordförande i kommunstyrelsen Eva Borg (S) 2:e vice ordförande i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen, KS, planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.

KS förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut.

Inom kommunstyrelsen finns ett arbetsutskott.

Kommunstyrelsen har 15 ledamöter och 15 ersättare.

Kommunstyrelsens presidium

Ordförande
Lisa Andersson (M)
0706-67 20 46
lisa.andersson@kungsbacka.se

1:a vice ordförande
Fredrik Hansson (C)
0300-83 46 56
fredrik.hansson@kungsbacka.se

2:e vice ordförande 
Eva Borg (S)
0300-83 42 73
eva.borg@kungsbacka.se

Kommunstyrelsens förvaltning förbereder och genomför de beslut som kommunstyrelsen fattar.