Politiska nämnder

Förutom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen finns i Kungsbackas politiska organisation 14 nämnder. Ledamöterna och ersättarna i nämnderna är politiker och de utses av kommunfullmäktige. 

 • Byggnadsnämnden
 • Fritid & Folkhälsa 
 • Funktionsstöd
 • Förskola & Grundskola
 • Gymnasium & Arbetsmarknad
 • Individ & Familjeomsorg
 • Krisledningsnämnd
 • Kultur & Turism
 • Miljö & Hälsoskydd
 • Service
 • Teknik
 • Valnämnden
 • Vård & Omsorg
 • Överförmyndarnämnden 

I många frågor fattar politikerna i nämnderna de avgörande besluten, andra frågor går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för att beslutas där.

Läs mer om de olika nämnderna under rubrikerna i vänsterspalten.