Ungdomsnämnd

En gång per termin bjuder nämnden för Förskola & Grundskola in en skolans elevråd från någon av våra skolor till att delta i en Ungdomsnämnd. Oftast är det elever från årskurs 9, men de kan också vara från årskurs 8. 

Politikernas ärenden och egna

Ungdomsnämnden tar upp några av de frågor som politikerna i kommunens nämnd för Förskola & Grundskola ska diskutera och besluta om på sitt nästkommande möte. Ungdomsnämnden har rätt att lägga till egna ärenden. Oftast blir det två eller tre egna ärenden. Det kan vara ett mopedhus, skolmat eller något annat som man tycker är angeläget att diskutera.

Ungdomsnämndens sammanträde leds av ordförande i nämnden för Förskola & Grundskola och arbetsutskottet deltar men är inte med och beslutar. 

Utbildning i demokrati och mötesteknik

Sammanträdena för Ungdomsnämnd förbereds bland annat genom att nämndens ordförande samt förvaltningschefen besöker eleverna. Då diskuteras kommunens organisation, politiker respektive tjänstemannarollen samt den allmänna mötestekniken för sammanträdet. Tanken är även att eleverna innan, i undervisningen med sin lärare,  ska ha skaffat sig kunskaper om bland annat demokratifrågor.

Kontakta gärna

Magnus Fogelblad, controller styrning och uppföljning
0300-83 52 96
magnus.fogelblad@kungsbacka.se