Fritid & Folkhälsa

Nämnden för Fritid & Folkhälsa ansvarar för att planera, bygga och aktivt driva idrotts-, frilufts- och idrottsanläggningar. Nämndens uppgift är att bidra till ett tryggt och utvecklande samhälle och att uppfylla kommuninvånarnas högt ställda krav på hälsobefrämjande, förebyggande och fostrande verksamhet.

Nämnden för Fritid & Folkhälsa har nio ledamöter och sju ersättare.

Ordförande: Peter Söderberg (M)
0705-80 31 60
peter.soderberg@kungsbacka.se

Vice ordförande: Bengt Alderin (C)
0705-43 45 19
bengt.alderin@kungsbacka.se


Förvaltningen för Fritid & Folkhälsa förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna

Nämndsekreterare Monica Bergbom
0300-83 41 82
fritid.folkhalsa@kungsbacka.se