Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar bland annat för stöd vid hemlöshet, familjerätt, missbruks- och beroendevård, stöd och hjälp vid våld i nära relationer, social barn- och ungdomsvård, familjerådgivning, medling vid ungdomsbrott och kommunens POSOM-grupp. Nämnden ansvarar också för att besluta om stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har sju ledamöter och sju ersättare. Alla i nämnden är politiker. Nämnden har ett utskott som hanterar alla individärenden. Utskottet har sju ordinarie ledamöter.

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.