Individ & Familjeomsorg

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar bland annat för stöd vid hemlöshet, familjerätt, missbruks- och beroendevård, stöd och hjälp vid våld i nära relationer, social barn- och ungdomsvård, familjerådgivning, medling vid ungdomsbrott och kommunens POSOM-grupp. Nämnden ansvarar också för att besluta om stöd till personer med funktionsnedsättning enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS och socialtjänstlagen, SoL.  

Nämnden för Individ & Familjeomsorg ansvarar för att ge stöd, vård och omsorg till personer med funktionsnedsättning. Nämnden ansvarar också för att utföra vissa hälso- och sjukvårdsinsatser. Även sysselsättning och arbetsträning för personer i yrkesverksam ålder med psykisk funktionsnedsättning ingår i nämndens ansvar.

Nämnden för Individ & Familjeomsorg har elva ledamöter och sju ersättare. Nämnden har ett utskott som hanterar alla individärenden. Utskottet har sju ordinarie ledamöter.

Ordförande: Kalle Påsse Sundvall (M)
070-725 17 59
kalle.passe-sundvall@kungsbacka.se

Vice ordförande: Mats Nyberg (KD)

Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.