Vård & Omsorg

Nämnden för Vård & Omsorg (f.d. äldreomsorg) ansvarar för omsorg och vård till personer som på grund av sjukdom, åldrande eller annan orsak behöver stöd i sin dagliga livsföring. Inom verksamheten finns olika former av omsorg såsom hemtjänst, hemsjukvård, olika boendeformer, trygghetsjour, avlösning, dagomsorg, terapi, träffpunkter och anhörigstöd. Den omsorg och vård som erbjuds regleras av hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen.

Nämnden för Vård & Omsorg har 11 ledamöter och 8 ersättare.

Nämndens arbetsutskott har 5 ledamöter och 5 ersättare.
Alla i nämnden är politiker.

Ordförande: Ulric Björck (M)
ulric.bjorck@kungsbacka.se

1:a vice ordförande: Bengt Alderin (C)
070-543 45 19
bengt.alderin@kungsbacka.se

2:a vice ordförande: Maj-Britt Rane-Andersson (S)
070-636 94 72
maj-britt.rane-andersson@kungsbacka.se

Förvaltningen för Vård & Omsorg förbereder och genomför de beslut som nämnden fattar.

Kontakta gärna