Samarbetspartners

Kungsbacka kommun samarbetar med andra kommuner, myndigheter och organisationer i olika frågor och deltar i flera samarbetsprojekt. 

Samarbete med andra kommuner

 • Region Halland - samarbete kring bland annat näringsliv, utbildning, miljö och kommunikationer.
 • GöteborgsRegionen - ska verka för samarbete över kommungränserna och vara ett forum för erfarenhetsutbyte inom regionen. Samarbete kring bland annat regionplanering, utbildning, miljö och kommunikationer.
 • Sveriges ekokommuner - en frivillig samarbetsorganisation i form av en ideell förening som jobbar för en långsiktig hållbar utveckling. 
 • Business Region Göteborg - ansvarar för näringslivsutveckling i Göteborgs Stad och representerar flera kommuner i regionen. Samarbete för att stärka näringslivet.
 • Räddningstjänsten Storgöteborg - kommunalförbund med Göteborg, Härryda, Mölndal, Partille och Lerum som ansvarar för räddningstjänst och förebyggande brandskydd.
 • Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel - gemensam nämnd mellan Region Halland och länets kommuner som ska säkerställa att Hallands invånare erbjuds en god hjälpmedelsförsörjning.
 • Patientnämnden Halland - gemensam nämnd mellan Region Halland och kommunerna i Halland som ska stödja och hjälpa enskilda patienter och bidra till kvalitetsutveckling i hälso- och sjukvården.
 • Överförmyndare i samverkan - gemensam nämnd för överförmyndarverksamhet mellan kommunerna Kungsbacka, Partille, Härryda och Mölndal. Nämndens huvudsakliga uppgift är att utöva tillsyn över förmyndares, gode mäns och förvaltares verksamhet.

Samarbete med andra kommuner och myndigheter

 • Samordningsförbundet i Halland - samarbete mellan kommunerna i Halland, Region Halland, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen för att samordna insatserna för enskilda personer ska kunna få eller förbättra sin förmåga att förvärvsarbeta. 

Samarbete med andra myndigheter

 • Kungsbacka kommun, närsjukvården och polisen samarbetar kring kommunens alkohol- och drogpolitiska handlingsprogram. 
 • Kungsbacka kommun och polisen samarbetar i olika projekt inom Brottförebyggande rådet, BRÅ.

Övriga samarbeten

 • Coompanion Halland - företagsrådgivaren för alla som vill starta företag tillsammans. Ägs och styrs lokalt av omkring 30 medlemsorganisationer i Halland. 
 • Lygnerns vattenråd - råd för alla organisationer, företag och föreningar som påverkar eller har intresse i Rolfsåns avrinningsområde. Ska aktivt och drivande medverka i planeringsprocesser för att bevara eller uppnå god vattenstatus i Lygnern, Rolfsån och dess avrinningsområde.
 • Kungsbackaåns vattenvårdsförbund - samordnar den vattenkontroll som kommuner, företag och organisationer är skyldiga att utföra i åsystemet. Sker i samarbete med bland annat länsstyrelser, fiskevårdsföreningar och Göteborgsregionens Kommunalförbund. Ska främja vattenvården i Kungsbackaåns/Lindome-åns avrinningsområde. 
 • Lokalt Ledd Utveckling Halland - en förening för att hantera fiskerelaterade lokala initiativ i Halland.

Utöver samarbetena ovan finns det en rad nätverk och grupper på tjänstemannanivå där det sker samarbete inom olika områden.

Kontakta gärna