Mål och resultat

I Kungsbacka kommun styr vi våra verksamheter med en levande vision och tydliga mål. Uppföljningen är viktig för att se om vi når de resultat vi vill och för att återföra erfarenheter och kunskap in i den fortsatta planeringen.

Vision 2030 är en ledstjärna för kommunens långsiktiga utveckling. Den beskriver hur vi vill att det ska vara i Kungsbacka kommun år 2030, och lyfter fram viktiga utvecklingsområden för framtiden.

Utifrån visionen och olika uppföljningar tar politikerna fram mål och fokusområden för budgetperioden.

Vi följer upp vårt arbete för att se hur vi presterar – hur vi lever upp till våra mål och klarar kraven på god ekonomisk hushållning – i våra delårsrapporter samt i årsredovisningen. Vi deltar årligen i SCB:s medborgarundersökning som visar hur invånarna upplever oss.

Politikernas arbete i kommunstyrelsen och i de politiska nämnderna granskas av kommunens revisorer.