Kommunfullmäktiges mål

Kungsbacka kommun har fem kommunövergripande mål som är uppsatta av kommunfullmäktige. Målen har sin utgångspunkt i vår vision som beskriver hur vi vill att samhället ska se ut år 2030.

En attraktiv kommun att bo, verka och vistas i

Fokusområden:

I Kungsbacka finns attraktiva bostäder med inspirerande byggnadsmiljö för olika behov, generationer och livsstilar.

Kungsbacka har välkomnande och trygga miljöer.

I Kungsbacka finns mötesplatser för samvaro, rekreation, upplevelser och kreativa utbyten.

En hållbar utveckling och en hälsosam miljö

Fokusområden:

Kungsbacka växer med en långsiktigt hållbar ekonomi.

Kungsbacka ska anpassa miljöarbetet till de nationella miljömålen och globala hållbarhetsmålen samt Borgmästaravtalet för att bli en av de främsta kommunerna inom miljö- och klimatfrågor.

Unga i Kungsbacka mår bra såväl fysiskt som psykiskt.

Bästa företagsklimatet i Västsverige

Fokusområden:

Kommunen är en möjliggörare för entreprenörer och företagsamma människor.

I Kungsbacka får vi nya arbetstillfällen och snabb etablering både för individer och företag genom samverkan mellan näringsliv och utbildning.

I Kungsbacka utvecklas vi hela livet

Fokusområden:

Barn och ungdomar utvecklas för att nå sin fulla kapacitet och god självkänsla.

I Kungsbacka stärks individens och familjens egen förmåga att ta hand om sitt liv.

Ett medskapande samhälle och öppen attityd

Fokusområden:

I Kungsbacka skapar vi förutsättningar för invånare, kunder och företag att vara medskapande i att utforma det goda livet.

Invånare, företag och besökare känner sig alltid välkomna, sedda och korrekt bemötta i kontakt med kommunen.

Digitaliseringen gör att vi hittar smartare tjänster och effektivare arbetssätt.

Kungsbacka kommun är en attraktiv arbetsgivare med modiga och medskapande medarbetare och ledare.

Kontakta gärna