Miljömål för Kungsbacka

I Kungsbacka kommun har vi miljömål som kommunfullmäktige har antagit. Målen är vägledande för alla som bor och driver företag i kommunen. 

Vi som kommun har det övergripande ansvaret för att nå målen. Vi ska samordna och följa upp arbetet som görs på lokal nivå.

Kommunen är en stor inköpare och kan påverka genom alla inköp. Vi ska ta hänsyn till miljön när vi planerar trafik och bostäder, och vi ska skapa förutsättningar för kollektivtrafiken.

Riksdagen har beslutat om 16 miljömål för Sverige. Syftet med målen är att vi ska lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen är lösta. 

Handlingsplan för miljöarbetet

Visionen för Kungsbacka kommun säger att Kungsbacka skall utvecklas till en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun och för att uppnå just detta måste vi arbeta vidare med våra miljömål och fokusera tydligare inom ett antal områden.

I  handlingsplanen för kommunens miljöarbete 2012-2015 har vi valt ut fem områden som vi anser vara av särskild vikt att arbeta tydligare med:

  • Tillgänglighet
  • Energi
  • Resursnyttjande
  • Vatten
  • Livsmedel