Omvärldsanalys

Här hittar du en sammanfattning av omvärldsanalysen från kommunens budget för 2017. Nedan finns den fullständiga omvärldsanalysen. Där finns också Kairos futures omvärldsanalys från 2012.

En omvärld med många utmaningar för kommunen

Som alla kommuner blir Kungsbacka allt mer beroende av omvärlden, av internationella och nationella beslut. En påtaglig erfarenhet från det senaste året är flykting- och integrationsfrågan. Omvärlden hade direkt påverkan på den kommunala verksamheten, och det kommunala självstyret blev mer eller mindre satt ur spel på grund av statlig styrning.

Övergripande drivkrafter i omvärlden

De övergripande drivkrafter som identifierades i Kungsbacka kommuns omvärldsanalys 2012 håller i sig och blir ännu mer tydliga:

 1. Befolkningen växer, framför allt nära storstäderna. Det ställer höga krav på bostäder, en effektiv samhällsplanering och offentlig service.
 2. Den tekniska utvecklingen fortsätter i snabb takt inom alla områden och har en stark påverkan på hela vårt samhälle. Utmaningen för den offentliga sektorn är att använda tekniken fullt ut för ökad effektivitet.
 3. Hållbarhet är i fokus. De olika perspektiven miljö och klimat, socialt och ekonomiskt står högt på såväl den politiska agendan som inom näringsliv och organisationer.
 4. Individen står i centrum. Den ökade individualiseringen tillsammans med ökad kunskapsnivå bland invånarna höjer kraven och förväntningarna på tjänster, inte minst välfärdstjänster.

Femton trender som påverkar det kommunala uppdraget

Sveriges kommuner och landsting, SKL, talar om 15 trender i sin rapportVägval för framtiden - Utmaningar för det kommunala uppdraget mot år 2025. Dessa trender är signifikanta för det kommunala uppdraget i stort, även för Kungsbacka kommun.

 1. Förändrade krav på välfärden. Demografin påverkar förväntningarna.
 2. Generationsskifte där yngre generationer med delvis andra värderingar tar över.
 3. Ökad brist på chefer, på grund av pensionsavgångar och ökad efterfrågan på välfärdstjänster.
 4. Ökad urbanisering, om femtio år beräknas två tredjedelar av jordens befolkning bo i städer.
 5. Bilismen minskar. Fler vill bo i städer och bilen har tappat som statussymbol.
 6. Ökad polarisering av inkomster, hälsa och åsikter.
 7. Ökat teknikstöd inom hälso- och sjukvård samt omsorg.
 8. Ständigt uppkopplade människor med nya förväntningar.
 9. Databaserat beslutsfattande där vi förlitar oss mer på statistiska samband och mindre på orsakssamband.
 10. Dyrare tjänster och billigare varor.
 11. Från behovsdriven till identitetsdriven ekonomi. Vi visar vilka vi är genom konsumtion.
 12. Lokal rådighet förändras genom detaljstyrning på det nationella planet och ökade krav från medvetna medborgare.
 13. Näringslivet är mer aktivt i samhällsbygget.
 14. Distansutbildning hotar svenska högskolestäder.
 15. Ökad global sårbarhet – företag och finansiella system är starkt sammankopplade med varandra över hela världen, vårt teknikberoende ökar och människor reser över hela världen.

Kontakta gärna

Analytiker Rasmus Wessberg
0300-83 40 05
rasmus.wessberg@kungsbacka.se