Faktablad om miljömålen 2010

För varje miljömål finns det ett faktablad.

Faktabladen är i pdf-format och beskriver nuläget och uppföljning av de lokala miljömålen. För de flesta miljömålen finns det dessutom ett faktablad med uppföljningen av miljömål för den kommunala verksamheten.

Begränsad klimatpåverkan
Uppföljning lokala miljömål
Uppföljning miljömål för den kommunala verksamheten 

Frisk luft
Uppföljning lokala miljömål
Uppföljning miljömål för den kommunala verksamheten

Bara naturlig försurning
Uppföljning lokala miljömål

Giftfri miljö
Uppföljning lokala miljömål
Uppföljning miljömål för den kommunala verksamheten

Skyddande ozonskikt
Uppföljning lokala och kommunala miljömål 

Säker strålmiljö
Uppföljning lokala och kommunala miljömål

Ingen övergödning
Uppföljning lokala miljömål

Levande sjöar och vattendrag
Uppföljning lokala miljömål
Uppföljning miljömål för den kommunala verksamheten

Grundvatten av god kvalitet
Uppföljning lokala och kommunala miljömål

Hav i balans och levande kust och skärgård
Uppföljning lokala miljömål

Myllrande våtmarker
Uppföljning lokala miljömål

Levande skogar
Uppföljning lokala och kommunala miljömål

Ett rikt odlingslandskap
Uppföljning lokala miljömål
Uppföljning miljömål för den kommunala verksamheten

God bebyggd miljö
Uppföljning lokala miljömål
Uppföljning miljömål för den kommunala verksamheten
Uppföljning av lokala miljömål för hushållning och kretslopp

Ett rikt växt- och djurliv
Uppföljning lokala miljömål