Öppna jämförelser

Öppna jämförelser är ett verktyg för att jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat: Hälsa och sjukvård: Folkhälsa samt hälso- och sjukvård.
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet.
  • Skola: Grundskola, gymnasieskola.
  • Socialtjänst: Ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet.
  • Jämställdhet: Politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Publiceringskalender för Öppna jämförelser

Informationen har många olika källor men publiceras samlat i databasen Kolada.

Kontakta gärna