Sveriges Kvalitetskommun 2011

Kungsbacka kommun utsågs till Sveriges Kvalitetskommun 2011. 

Ur juryns motivering

"Det är bredden som är styrkan. Kungsbacka är kommunen med kundfokus som gärna mäter sig mot andra. Att utveckla och förbättra är inbyggt i värdegrunden. Kungsbacka har nått första platsen bland svenska kommuner 2011 efter ett jämnt race.

Kommunen belönas framförallt för sitt framgångsrika arbete med att skapa ett tydligt styrsystem med ett bra samspel mellan politiker och tjänstemän och för sitt effektiviseringsarbete, som gett lägre kostnader med bibehållen god kvalitet i verksamheterna."

Vi presenterar här några av delarna som ledde fram till att vi fick utmärkelsen Sveriges Kvalitetskommun:

Bredden

Inom alla kommunala områden ligger Kungsbacka i framkant. Vi ligger över medel inom samtliga verksamhetsområden i SCB:s medborgarundersökning och dessutom i topp för Nöjd Medborgarindex.

I Kungsbacka har vi i första hand kundfokus och mätningar av upplevelser hos dem vi är till för är en stark drivkraft. Vi mäter oss inom stort sätt alla verksamhetsområden. Vi jämför oss ständigt med andra och vi välkomnar externa utvärderingar. 

Tydlig styrmodell

Kungsbacka kännetecknas av en stark politisk styrning, där politikerna fokuserar på målen. Vi kombinerar det med en långtgående delegering till förvaltningscheferna, som har en central roll. Mål och uppdrag är tydligt formulerade, och alla vet att det inte bara är ord på papper, utan något som ska förverkligas. 

Projektmodell

Vår projektmodell ger oss ett gemensamt arbetssätt och språkbruk. Den sätter ramarna för hur projektarbete ska bedrivas så att projektledare, projektdeltagare och andra berörda kan koncentrera sig på innehållet och på att leverera de resultat. 

Ärendehandbok

Varje dag fattas beslut i Kungsbacka som berör de som bor och verkar i kommunen. Oavsett på vilket sätt människor påverkas är det viktigt att vi arbetar med våra ärenden på ett sätt som gör att vår trovärdighet upprätthålls och stärks. Därför finns i ärendehandboken regler för hur olika skrivelser ska se ut och vad de ska innehålla. Där finns också regler för registrering, expediering och arkivering. 

E-handel

Kungsbacka handlar rätt varor, till rätt pris av rätt leverantör. Genom vår e-handel vet varje beställare att leverantör och priser är godkända av den som är avtalsansvarig i kommunen. Flödet omfattar hela kedjan från beställning till faktura. 

Värdegrunden Bitt - bemötande, inflytande, tillgänglighet och trygghet

Vi som arbetar i Kungsbacka kommun ska ge ett gott bemötande och ge möjligheter för kommuninvånarna att ha inflytande över hur vi utför vår service. Vi ska vara tillgängliga för invånarna. På detta sätt skapar vi trygghet. Vi följer ständigt upp värdegrunden och vet att den idag genomsyrar i stort sett hela organisationen, och vi kan mäta effekterna av arbetet för dem vi är till för. 

Årsredovisning 

I årsredovisningen finns en sammanfattande bild av kommunens verksamhet, resultat och ekonomiska utfall.

Nedan finns trycksaker som informerar ytterligare om de olika områdena. För att ladda ner pdf:er, klicka först på länken, därefter på nedladdningsikonen (en pil) i vänster nederkant av sidan.