Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Individ & Familjeomsorg

  +

  Sammanträde den 17 oktober 2018, omedelbar justering, §§ 86-88
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-10-19 till 2018-11-12

  Sammanträde den 17 oktober 2018, §§ 81, 83-85, 89-90
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-10-24 till 2018-11-15

  Sammanträde den 17 oktober 2018, §§ 82, 91-95
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-10-24 till 2018-11-15

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 24 oktober
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-10-25 till 2018-11-16

  Sammanträde 7 november
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-11-07 till 2018-11-30

  Extra sammanträde 14 november
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-11-15 till 2018-12-07

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 17 oktober 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-10-23

  KUNGÖRELSESKROTADE FORDON
  Uppsatt: 2018-10-26,  Nedtages: 2018-11-26

  Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik


  BILMÄRKE                                REG.NR.

  PEUGEOT 406                            USS 640   

  VW GOLF                                    WJY 049


  KUNGÖRELSE  -  Flyttade fordon
  Uppsatt: 2018-09-20,    Nedtages: 2018-12-20

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT                           REGISTRERINGSNR.            URSPRUNGLIG                                                                                                     UPPSTÄLLNINGSPLATS

  OPEL OMEGA                             111TFE                                         KOLLAVARVSVÄGEN

                                                                        PARKERINGEN VID MC DONALDS

   

  KUNGÖRELSE  -  Flyttade fordon
  Uppsatt: 2018-08-24,    Nedtages: 2018-11-24

  FABRIKAT          REGISTRERINGSNR.           URSPRUNGLIG                                                                                                           UPPSTÄLLNINGSPLATS

  HUSVAGN AZUR               OREGAD                 HEDE PENDELPARKERING-ÖSTRA

  För kännedom till polismyndigheten

   

 • Överförmyndarnämnden

  +


  Sammanträde 19 november 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2018-11-20 till 2018-12-12

 • Övrigt

  +

  Protokoll Patientnämnden Halland, Region Halland   

  Sammanträde 18 oktober 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-10-29 till 2018-11-20

   

  Protokoll Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel,
  Region Halland
     

  Sammanträde 19 oktober 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-11-06 till 2018-11-28

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  SAMRÅD  
  Detaljplan för centrumändamål och bostäder inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132 i Frillesås

  Byggnadsnämnden 2017-08-10 §246

  Förslaget innebär att befintlig livsmedelsbutik får bygga ut sin verksamhet och att torgytan kan bli en bättre mötesplats. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan, ÖP06. Detaljplanen ställs ut 8 – 29 november 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan också läsas på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 29 november 2018.

  Synpunkter skickas till Samhällsbyggnadskontoret, Planavdelningen,  434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

   

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.


  Samrådsmöte med möjlighet att ställa frågor till kommunens handläggare hålls 12 november kl. 17.30 – 19.00 i lokal i nordsidan av nuvarande ”Hilco-huset”  i Frillesås centrum. För vägbeskrivning gå in på förslaget under aktuella projekt på Kungsbackas hemsida. Välkomna!

  För upplysningar om detaljplanerna svarar planarkitekt Matti Örjefelt, 0300- 83 40 90, matti.orjefelt@kungsbacka.se  

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6
  Syftet med förslaget är att möjliggöra en avstyckning inom fastigheten Malevi 1:6. Byggnadsnämnden bestlutade 2016-07-07 § 215 att uppdra åt planavdelningen att upprätta förslag till detaljplan.

  Planförslaget har sedan samrådet reviderats genom att byggnadshöjd och nockhöjd inom de södra delarna har sänkte, bestämmelse kring minsta avstånd för huvudbyggnad mot fastighetsgräns har införts och planbestämmelse om minsta tomtstorlekhar ersatts med bestämmelse om minsta fastighetsstorlek

  Detaljplanen ställs ut 15 - 29 november 2018 i stadshusets entré, Turistbyrån och på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 29 november 2018 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar:
  planarkitekt Fredrik Bergqvist, fredrik.bergqvist@kungsbacka.se

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46 m.fl.
  Syftet med detaljplanden är att utöka befintliga byggrätter. Byggnadsnämnden uppdrog 2016-06-15 § 181 åt förvaltningen att upprätta ny detljplan för Vallda 4:46.

  Planförslaget har sedan samrådet reviderats, planbestämmelser gällande minsta tomtstorlek har ersatts med bestämmelse om minsta fastighetsstorlek samt att bestämmelse om exploateringsgrad justerats så att det tydligt framgår att den anges per fastighet.

  Detaljplanen ställs ut 15 - 29 november 2018 i stadshusets entré, Turistbyrån och på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 29 november 2018 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar:
  planarkitekt Fredrik Bergqvist, fredrik.bergqvist@kungsbacka


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se