Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Förskola & Grundskola

  +

  Sammanträde 25 april 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-04-26 t.o.m 2019-05-20.

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  Anslagsdatum 2019-05-13

  Anslaget tas ner 2019-06-04

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-05-13 tom 2019-06-04.

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Gymnasium & Arbetsmarknad

  +

  Sammanträde 24 april 2019
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-05-03 till 2019-05-24

  Sammanträde 14 maj 2019
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-05-20 till 2019-06-10

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 2 maj 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-05-03 till 2019-05-24

  Sammanträde 15 maj 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-05-16 till 2019-06-07

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 15 maj 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-05-22

   

  KUNGÖRELSE

  Peter Joakim Johnsson

   ADRESS OKÄND                                                                                                     Anslås        2019-05-16

  Nedtages   2019-06-16

  Meddelande om fordonsflyttning och avregistrering.

  Med stöd av lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129) samt förordningen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:198) har Kungsbacka kommun, Förvaltningen för Teknik, den 13 maj, forslat ert fordon, en Citroen C5 med regnr. WCT 696 till Skrotfrag i Kållered för omedelbar skrotning.

  Äganderätten överskriven på Kungsbacka kommun.                                                  

  Kostnaden för fordonsflytt och skrotningspremie kommer att faktureras er.

   

  Karl Lundgren

  Förvaltningschef                                                            e.u. Helén Wigerdt

                       

  SKROTADE FORDON

   Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik 

  Anslås      2019-05-09

  Nedtages   2019-06-09

  BILMÄRKE                REG.NR.                                      

  PEUGEOT                    WBU 376

  VOLVO                          ESE 597

   

  För kännedom till polismyndigheten

  Kungsbacka kommun                                          

  Teknik

  Parkering & Tillstånd

                     

   

 • Övrigt

  +

  Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

  Sammanträde den 24 mars 2019

  Tillkännagivandet publiceras 2019-05-08 t o m 2019-05-31

       Anslagstavla Region Halland

   

  Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträde 8 mars 2019

  Tillkännagivandet publiceras 2019-03-26 t om 2019-04-16

   

  Patientnämnden Halland
  Sammanträde 4 april 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-04-25 till 2019-05-17

   

   

   

   

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

   

  SAMRÅD

  Detaljplan för bostäder Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147 i Kullavik BNAU 2015:10:27 §314

  Planområdet ligger i Kullavik och består främst av kvartersmark. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett garage samt förhindra en framtida avstyckning av fastigheten.

  Detaljplanen ställs ut 7 maj – 28 maj 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 28 maj 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se.

  Ange diarienummer PL/2015:3, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter vid samråd eller senast under granskning.

  För upplysningar om detaljplanen kontakta planarkitekt Lisa Marklinder, 0300- 83 40 90, lisa.marklinder@kungsbacka.se

  SAMRÅD

  Detaljplan för bostäder(gruppboende) och förskola inom Kyvik 4:194 mfl
  BN 2019-04-25 §109

  Planområdet ligger i Kullaviks centrum och omfattar drygt 3 400 kvm. Detaljplanens syfte är att utöver nuvarande användningsområde förskola även möjliggöra för gruppbostad.

  Detaljplanen ställs ut 7 maj – 28 maj 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt.

  Vi vill särskilt uppmärksamma delägare i samfällighet S:9 utom planområdet.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 28 maj 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Ange diarienummer PL/2019:12, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter vid samråd eller senast under granskning.

  För upplysningar om detaljplanen kontakta planarkitekt Ann-Louise Hulter, 0300- 83 66 15, ann-louise.hulter@kungsbacka.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kungörelse – samråd planprogram

  +

  SAMRÅD

  Planprogram för Spårhaga 1:9
  KS/2015-08-18 § 174 

  Planprogrammet ställs ut 30 april - 26 maj 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Samrådsmöte hålls i Stadshuset, Kungsbackarummet den 7 maj kl. 18.00

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 26 maj 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Ange diarienummer KS/2015:36, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen.

  För upplysningar om planprogrammet kontakta planarkitekt:
  Stina Wikström, 0300-83 40 24, stina.wikstrom@kungsbacka.se


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se