Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Individ & Familjeomsorg

  +

  Protokoll 2019-05-23, §§ 69-72, 75-77, 79-89
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-06-05 till 2019-06-27

  Protokoll 2019-06-13
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-06-20 till 2019-07-12

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 29 maj 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-05-31 till 2019-06-22

  Sammanträde 3 juni 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-06-04 till 2019-06-26

  Sammanträde 12 juni 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-06-13 till 2019-07-05

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  +

  Sammanträde 4 juni 2019, §§ 199-221
  Tillkännagivande publiceras: 2019-06-10 till 2019-07-02

  Sammanträde 21 maj 2019, §§ 183-198
  Tillkännagivande publiceras: 2019-05-22 till 2019-06-13

  Sammanträde 14 maj 2019, §§ 163-182
  Tillkännagivande publiceras: 2019-05-21 till 2019-06-12

  Sammanträde 7 maj 2019, §§ 146-162
  Tillkännagivande publiceras: 2019-05-20 till 2019-06-11

  Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten, handlingar och protokoll

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 19 juni 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-07-02

   

  Anslås           2019-07-01

  Nedtages      2019-08-01

  SKROTADE FORDON

  Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik

  BILMÄRKE                REG.NR.                                      

  BMW                           OREGAD

  För kännedom till Polismyndigheten.

  Anslås           2019-07-01

  Nedtages      2019-09-28

  OKÄND ÄGARE 

  Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik                        

   BILMÄRKE                REG.NR.                 

  CITROEN                    WCT 696

  För kännedom till Polismyndigheten 

  Anslås           2019-06-18

  Nedtages      2019-07-18

   

  FLYTTANDE AV FORDON

  Med stöd av förordningen om flyttning av fordon har genom Tekniks försorg nedan angivna fordon bortforslats från Onsala pendelparkering.                     

  Fordon                               Uppställningsplats                                  

  M2087BM                          Bärgningstjänst, Fjärås 

  Flyttningsdatum: 2019-06-28 

  Om ni inte senast 2019-09-28 avhämtar fordonet kommer äganderätten att tillfalla Kungsbacka kommun enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall; sfs 1982:129. Detta gäller även de eventuella föremål som finns i fordonet. Kostnader för transport och förvaring måste erläggas av er innan ni hämtar fordonet.

  Anslås2019-06-05
  Nedtages
  2019-09-05

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT      REGISTRERINGSNR.

  Honda               Oregistrerad     

  Ursprunglig uppställningsplats: Parkeringen vid södra infarten

  För kännedom till polismyndigheten.

  Anslås: 2019-07-05
  Nedtages: 2019-10-05

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT      REG. NR.        
  Släpvagn           Oregistrerad     

  Ursprunglig uppställningsplats: Frillesås pendelparkering

  FABRIKAT      REG. NR.  

  Släpvagn           Oregistrerad 

  Ursprunglig uppställningsplats: Fjärås Industriväg 

  För kännedom till polismyndigheten.

   

  Samråd avfallsplan GR

  Kungsbacka kommun har tillsammans med Göteborgsregionens tretton medlemskommuner arbetat fram ett förslag till ny avfallsplan för perioden 2021–2030.

  Avfallsplanen Göteborgsregionen minskar avfallet berör följande områden: Förebyggande av avfall, Återanvändning, Återvinning, Avfallshantering i fysisk planering, Användarfokus, Nedskräpning.

  Planförslaget finns tillgängligt på Kungsbacka kommuns hemsida kungsbacka.se/avfallsplan och i stadshusets entré, Storgatan 37, under perioden 2019-06-14 – 2019-09-30.

  Välkommen att skriftligen inkomma med synpunkter på förslaget. Synpunkter ska vara kommunen tillhanda senast den 30 september 2019.

  Synpunkter kan skickas via e-post: teknik@kungsbacka.se. Det går också bra att lämna synpunkter med vanlig post: Kungsbacka kommun Teknik, 434 81 Kungsbacka.  

   

  För kännedom till polismyndigheten

 • Kungörelse – samråd planprogram

  +

  SAMRÅD

  Planprogram för Sydöstra centrum i Kungsbacka stad
  KS/2019-06-18 § 173

  Planprogrammet ställs ut 2 juli - 10 september 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Ett samrådsmöte kommer att hållas kl. 17.30 den 19 augusti 2019 i Stadshuset, Kungsbackarummet

  Eventuella synpunker ska ha kommit in senast 10 september 2019 antingen via e-tjänst som finns här eller till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Ange diarienummer KS/2018:312, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen.

  För upplysningar om planprogrammet kontakta planarkitekt:
  Ida Lennartsson, 0300-83 44 47, ida.lennartsson@kungsbacka.se
  eller exploateringsingenjör:
  Magnus Persson, 0300-83 78 74, magnus.persson@kungsbacka.se


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se