Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.
 • Byggnadsnämnden

  +

   

  Sammanträde 21 november 2019, BN § 372 och § 395

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-11-22 till 2019-12-16

  Sammanträde 21 november 2019, BN §§ 360-371, 373-378

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-11-27 till 2019-12-19

   

   

 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde 25 november 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-11-26 till 2019-12-17

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Extra sammanträde 15 november 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-11-15 till 2019-12-07

  Sammanträde 20 november 2019
  T
  illkännagivandet publiceras 2019-11-21 till 2019-12-13

  Sammanträde 4 decmber 2019
  T
  illkännagivandet publiceras 2019-12-05 till 2019-12-27

 • Kommunfullmäktige - tillkännagivande

  +

  Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde i december

  Tisdagen 10 december klockan 18.00 sammanträder Kungsbacka kommunfullmäktige i kommunfullmäktigesalen i stadshuset för att behandla bland annat följande frågor 

  • Antagande av riktlinjer för krisberedskap och civilt försvar 2019–2022
  • Svar på interpellation om statsbidrag
  • Svar på motion om bilfri innerstad 

  Alla hälsas välkomna att lyssna på diskussionerna! 

  Anders Ekström                  Patrik Johansson
  Ordförande                          Kommunsekreterare

  Hela dagordningen och handlingarna till mötet finns att läsa på www.kungsbacka.se från och med 5 december.

  Följ sammanträdet direkt via webbsändning; länk till sändningen kommer att finnas på startsidan på Kungsbacka.se.

  Du kan även lyssna på kommunfullmäktiges möte i närradion, 95,2 MHz, och på www.radiokungsbacka.se.

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  +

  Sammanträde 18 november 2019 §§ 389-395
  Tillkännagivande publiceras: 2019-11-28 till 2019-12-20

  Sammanträde 12 november 2019 §§ 372-388
  Tillkännagivande publiceras: 2019-11-16 till 2019-12-09

  Sammanträde 5 november 2019 §§ 354-371
  Tillkännagivande publiceras: 2019-11-12 till 2019-12-04

  Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten, handlingar och protokoll

 • Övrigt

  +

  Göteborgsregionens kommunalförbund

  Sammanträde den 17 december 2019

       Anslagstavla Göteborgsregionen

   Tillkännagivandet publiceras 2019-12-02 t o m 2019-12-18

  Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

  Sammanträde den 6 september 2019

  Tillkännagivandet publiceras 2019-09-23 t o m 2019-10-16

       Anslagstavla Region Halland

   

  Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträde 23 augusti l 2019

  Tillkännagivandet publiceras 2019-09-23 t om 2019-10-14

   

  Patientnämnden Halland
  Sammanträde 17 oktober 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-10-24 till 2019-11-15

   

   

   

   

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  Samråd

  Detaljplan för verksamheter inom område Klovsten, Ysby 1:12 m.fl.  i Kungsbacka kommun

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett nytt verksamhetsområde i direkt anslutning till E6:an.

  Verksamhetsområdet med ca 10 hektars byggnadsarea har ett huvudfokus på kontor och industriverksamheter med inslag av handel, drivmedelsförsäljning, vissa centrumverksamheter,  tekniska anläggningar etc.

  Planförslaget ställs ut för samråd 21 november– 21 december 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt där du också kan lämna synpunkt via e-tjänst.

  Samrådsmöte den 9 december klockan 17.30 i Stadshusets entré, välkomna!

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 21 december 2019 till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka.

  För upplysningar om planen kontakta

  Malin Jarl, projektledare, 0300-83 42 98, malin.jarl@kungsbacka.se

  Magnus Persson , exploateringsingenjör  0300- 83 78 74, magnus.persson@kungsbacka.se

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Kungörelse – laga kraft detaljplan

  +

  Kommunfullmäktige/Byggnadsnämnden vill informera att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om detta till fastighetsdomstolen inom två år. Tiden beräknas från det att planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom tiden får talan väckas senare.

  Nedanstående detaljplaner har vunnit lagakraft 2019

  Plannamn

  Lagakraftdatum

  Detaljplan

  Antagen

  LFP46

  2019-11-23

  Detaljplan för verksamhet inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132

  2019-10-24 BN § 329

  SP171

  2019-11-23

  Detaljplan för bostadsändamål Särö 1:11

  2019-10-24 BN § 328

  KP133

  2019-10-11

  Detaljplan för sporthall m.m. inom Inlagsgärde 1

  2019-09-12

  BN § 293

  SP170

  2019-10-11

  Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Särö 1:477

  2019-09-12

  BN § 295

  TP72

  2019-10-08

  Detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14

  2019-06-20

  BN § 200

  TP71

  2019-09-16

  Detaljplan för cirkulation Arendalsleden-Varlavägen

  2019-08-15

  BN § 277

  SP169

  2019-09-16

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

  2019-08-13

  KF § 106

  V8F

  2019-07-19

  Detaljplan för bostäder i Lerkil, Vallda

  2019-03-13

  BN § 71

  KP132

  2019-07-15

  Detaljplan för kvarteret Banken

  2019-06-11

  KF § 85

  TP70

  2019-06-14

  Detaljplan för verksamhet Hede 6:7

  2019-05-16

  BN § 160

  OP192

  2019-05-24

  Detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65

  2019-04- 25

  BN § 113

  SP168

  2019-04-25

  Detaljplan för verksamhet Hagryd 1:38

  2018-06-14

  KF § 106

  SP167

  2019-04-09

  Upphävandeplan för del av Bångsbo 2:1 m.fl. inom del av S112 och SP121

  2019-03-13

  BN § 75

  OP191

  2019-02-12

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-Lunden 1:35

  2018-07-05

  BN § 198

  VP91

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46

  2019-01-09

  BN § 9

  SP166

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6

  2019-01-09

  BN § 8

  SP165

  2019-01-30

  Detaljplan för nytt äldreboende i Särö, Bukärr 2:122 och Nötegång 1:91

  2018-07-05

  BN § 197

  KP131

  2019-01-11

  Detaljplan för bostäder- och centrumändamål, Kungsbacka 4:6 mfl (Aranäs 3)

  2018-12-13

  KF § 253

  ÄP22

  2019-01-08

  Upphävande av detaljplan Ä1, Älvsåkers-Kyrkotorp 1:18 m.fl.

  2018-12-13

  BN § 329

  OP190

  2019-01-08

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-hallen 2:74 och del av 2:4

  2018-12-13

  BN § 331

  O78Q

  2019-01-08

  Upphävande av del av detaljplan O78 inom Skällared 3:5

  2018-12-13

  BN § 328

  LFP45

  2019-01-08

  Detaljplan för höglager inom Frillesås-Rya 1:254

  2018-12-13

  BN § 325

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av villor samt lägenheter i låg bebyggelse, huvudsakligen som markbostäder.

  Planförslaget ställs ut för granskning 5 november – 8 december 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt där du också kan lämna synpunkt via e-tjänst.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 8 december 2019 till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka.

  Ange diarienummer PL/2016:36, namn, adress, fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om synpunkter inte har lämnats senast i granskningsskedet.

  För upplysningar om planen kontakta
  Planarkitekt: Elin Kajander, 0300-83 43 09, elin.kajander@kungsbacka.se
  Exploateringsingenjör: Lisa Carlsson, 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

   

   

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade här, det innebär att alla nämnder inte är representerade ovan.


Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se