Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.
 • Byggnadsnämndens arbetsutskott

  +

   

  Sammanträde den 25 mars 2021 

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-04-01 till 2021-04-23

  Sammanträde den 4 mars 2021 

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-03-12 till 2021-04-05

   Byggnadsnämndens möten, handlingar och protokoll

   

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2021-03-31

  Anslagsdatum 2021-04-13

  Anslaget tas ner 2021-05-05

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-04-13 -- 2021-05-05

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2021-04-07

  Anslagsdatum 2021-04-15

  Anslaget tas ner 2021-05-06

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-04-15 -- 2021-05-06

   

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde 12 april  2021

  Tillkännagivandet publiceras 2021-04-12  till 2021-05-03

   

 • Individ & Familjeomsorg

  +

  Protokoll 2021-03-18

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-03-26 - 2021-04-19, §§ 29-30, 33-46

  Protokoll 2021-04-15

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-04-15 - 2021-05-07, § 62

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 31 mars 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-03-31 till 2021-04-22

  Sammanträde 14 april 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-04-14 till 2021-05-06

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 17 mars 2021

  Tillkännagivandet publiceras 2021-03-25

   

  KUNGÖRELSE

  Flyttade fordon

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon till kommunens uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Kungsbacka kommun.

   

  Anslås: 2021-04-08

  Tas ner: 2021-05-07

  Fordonets fabrikat: Mitsubishi

  Registreringsnummer: UUW 766

  Gata/Plats: Kyrkobolsvägen-parkering Älvsåkersskolan

   

  Anslås: 2021-04-07

  Tas ner: 2021-05-06

  Fordonets fabrikat: Volvo

  Registreringsnummer: CWU212

  Gata/Plats: Säröleden(Fjärås Industriväg)

   

  Anslås: 2021-04-07

  Tas ner: 2021-05-06

  Fordonets fabrikat: Volvo

  Registreringsnummer: OSF444

  Gata/Plats: Säröleden(Fjärås Industriväg)

   

  Anslås: 2021-04-07

  Tas ner: 2021-05-06

  Fordonets fabrikat: VW Golf

  Registreringsnummer: SAS180

  Gata/Plats: Säröleden(Fjärås Industriväg)

   

  Anslås: 2021-04-07

  Tas ner: 2021-05-06

  Fordonets fabrikat: VW Bora

  Registreringsnummer: ROC170

  Gata/Plats: Säröleden(Fjärås Industriväg)

   

  Anslås: 2021-03-30

  Tas ner: 2021-04-29

  Fordonets fabrikat: SAAB 9-5

  Registreringsnummer: DSK 176

  Gata/Plats: P-plats Tingbergsvägen

 • Övrigt

  +

  Länsstyrelsen i Hallands läns beslut om att upphäva lokala ordningsföreskrifter

  Beslut

  Bilaga 1

  Bilaga 2

  Göteborgsregionens kommunalförbund

  Sammanträde den 17 december 2019

  Anslagstavla Göteborgsregionen

  Tillkännagivandet publiceras 2019-12-02 t o m 2019-12-18

   

  Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel

  Sammanträde den  26 mars 

  Tillkännagivandet publiceras 2021-04-15 t o m 2021-05-07

  Anslagstavla Region Halland

   

  Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträde 26 mars 2021

  Tillkännagivandet publiceras 2021-04-16  t om 2021-05-07

  Anslagstavla Samordningsförbundet i Halland

   

  Patientnämnden Halland

  Sammanträde 3 mars 2021

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-03-26 t om  2021-04-19

  Anslagstavla Region Halland

   

   

 • Kungörelse – laga kraft detaljplan

  +

   

   

  Kommunfullmäktige/Byggnadsnämnden vill informera att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om detta till fastighetsdomstolen inom två år. Tiden beräknas från det att planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom tiden får talan väckas senare.

   

  Nedanstående detaljplaner har vunnit lagakraft 2019 - 2021

  Plannamn

  Lagakraftdatum

  Detaljplan

  Antagen

  VP94

  2021-03-08

  Detaljplan för utbildningslokaler m.m. inom Heberg 2:4 m.fl.

  2021-02-02

  KF § 11

  TP75

  2021-03-08

  Detaljplan för stadsdelen Björkris etapp 2a

  2021-02-02

  KF §10

  TP74

  2020-10-20

  Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende inom Skårby 12:1 i Björkris

  2020-09-17

  BN § 214

  LFP48

  2020-07-02

  Detaljplan för bostäder inom Sintorp 4:26

  2019-12-12

  BN §399

  VP93

  2020-06-15

  Upphävandeplan för bostadsändamål inom Buera 8:100

  2020-05-14

  BN § 136

  LFP47

  2020-01-14

  Detaljplan för bostadsändamål Lannekulla 20:5

  2019-03-13

  BN § 72

  G5

  2020-01-11

  Detaljplan för bostadsändamål Gällinge-Skår 2:73

  2019-12-10

  KF § 196

  FJP32

  2020-01-10

  Detaljplan för verksamhetsområde Äskatorp 4:19

  2019-12-12

  BN § 40

  FJP31

  2020-01-08

  Detaljplan för bostadsändamål Må 3:13

  2019-06-11

  KF § 81

  SP173

  2020-01-02

  Detaljplan för bostäder och förskola Kyvik 4:194 m.fl

  2019-10-24

  BN § 330

  TP73

  2019-12-20

  Detaljplan för verksamhet Hede 3:122

  2019-11-21

  BN § 371

  OP193

  2019-12-20

  Detaljplan för vård- och omsorgsboende Onsala-Hagen 3:47

  2019-11-21

  BN § 370

  SP172

  2019-12-20

  Detaljplan för bostadsändamål Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

  2019-11-21

  BN § 369

  VP92

  2019-12-11

  Detaljplan för bostäder Lunna 6:3

  2018-11-06

  KF § 187

  LFP46

  2019-11-23

  Detaljplan för verksamhet inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132

  2019-10-24

  BN § 329

  SP171

  2019-11-23

  Detaljplan för bostadsändamål Särö 1:11

  2019-10-24

  BN § 328

  KP133

  2019-10-11

  Detaljplan för sporthall m.m. inom Inlagsgärde 1

  2019-09-12

  BN § 293

  SP170

  2019-10-11

  Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Särö 1:477

  2019-09-12

  BN § 295

  TP72

  2019-10-08

  Detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14

  2019-06-20

  BN § 200

  TP71

  2019-09-16

  Detaljplan för cirkulation Arendalsleden-Varlavägen

  2019-08-15

  BN § 277

  SP169

  2019-09-16

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

  2019-08-13

  KF § 106

  V8F

  2019-07-19

  Detaljplan för bostäder i Lerkil, Vallda

  2019-03-13

  BN § 71

  KP132

  2019-07-15

  Detaljplan för kvarteret Banken

  2019-06-11

  KF § 85

  TP70

  2019-06-14

  Detaljplan för verksamhet Hede 6:7

  2019-05-16

  BN § 160

  OP192

  2019-05-24

  Detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65

  2019-04- 25

  BN § 113

  SP168

  2019-04-25

  Detaljplan för verksamhet Hagryd 1:38

  2018-06-14

  KF § 106

  SP167

  2019-04-09

  Upphävandeplan för del av Bångsbo 2:1 m.fl. inom del av S112 och SP121

  2019-03-13

  BN § 75

  OP191

  2019-02-12

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-Lunden 1:35

  2018-07-05

  BN § 198

  VP91

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46

  2019-01-09

  BN § 9

  SP166

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6

  2019-01-09

  BN § 8

  SP165

  2019-01-30

  Detaljplan för nytt äldreboende i Särö, Bukärr 2:122 och Nötegång 1:91

  2018-07-05

  BN § 197

  KP131

  2019-01-11

  Detaljplan för bostäder- och centrumändamål, Kungsbacka 4:6 mfl (Aranäs 3)

  2018-12-13

  KF § 253

  ÄP22

  2019-01-08

  Upphävande av detaljplan Ä1, Älvsåkers-Kyrkotorp 1:18 m.fl.

  2018-12-13

  BN § 329

  OP190

  2019-01-08

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-hallen 2:74 och del av 2:4

  2018-12-13

  BN § 331

  O78Q

  2019-01-08

  Upphävande av del av detaljplan O78 inom Skällared 3:5

  2018-12-13

  BN § 328

  LFP45

  2019-01-08

  Detaljplan för höglager inom Frillesås-Rya 1:254

  2018-12-13

  BN § 325

   

                                                         

   

                                                                                                                                                                                               

   

                            

   

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade här, det innebär att alla nämnder inte är representerade ovan.


Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se