Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Byggnadsnämnden

  +

  Sammanträde 30 augusti 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-05 till 2018-09-28

  • Byggnadsnämndens sammanträde och protokoll 2018

   

  Sammanträde 13 september 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-17 till 2018-10-09

 • Funktionsstöd

  +

  Extra sammanträde den 30 augusti 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-03 till 2018-09-25

  Sammanträde den 17 september 2018, omedelbar justering, § 44
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-19 till 2018-10-11

   

 • Förskola & Grundskola

  +


  Sammanträde 23 augusti 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2018-08-27 till 2018-09-18

  Sammanträde 23 augusti 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-08-29 till 2018-09-20

   

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +


  Sammanträde <15 <augusti> 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2018-08-27 till 2018-09-18

  Sammanträde <5<september> 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-10 till 2018-10-02

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 29 augusti 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-08-31 till 2018-09-22

  Sammanträde 12 september 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-13 till 2018-10-05

 • Kommunrevisionen

  +

   

  Sammanträde 27 augusti 2018 §§ 409-429
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-10 till 2018-10-02

 • Kommunstyrelsen

  +

   

  Sammanträde 28 augusti 2018 §§ 176 - 209
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-05 till 2018-09-27

  Sammanträde 28 augusti 2018 §§ 210 - 211
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-05 till 2018-09-27

   

 • Teknik

  +

  Sammaträde 12 september 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-18

    

  KUNGÖRELSE  -  Flyttade fordon
  Uppsatt: 2018-08-24,    Nedtages: 2018-11-24

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT          REGISTRERINGSNR.           URSPRUNGLIG UPPSTÄLLNINGSPLATS

  HUSVAGN AZUR               OREGAD                 HEDE PENDELPARKERING-ÖSTRA

  För kännedom till polismyndigheten

 • Överförmyndarnämnden

  +


  Sammanträde 17 september 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-18 till 2018-10-10

 • Övrigt

  +

  Protokoll Patientnämnden Halland, Region Halland 

  Sammanträde 6 september 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-09-17 till 2018-10-09

 • Aktuella kungörelser

  +

  Slutlig rösträkning efter valen till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige den 9 september 2018

   

  Valnämndens rösträkning 12 september

  Onsdagen 12 september klockan 09.00 genomför valnämnden granskning och räkning av de röster som inte räknats i vallokalerna under valdagen 9 september. Sammanträdet är offentligt och äger rum i kommunfullmäktigesalen i stadshuset i Kungsbacka.

  Alla hälsas välkomna! 

  Alf Olofsson                       Kristina Gudmundson

  Ordförande                          Sekreterare

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  SAMRÅD

  Detaljplan för Särö 1:477, Munkekullen

  Byggnadsnämnden beslutade 2018-08-30 att förslag till detaljplan för fastigheten Särö 1:477 , Munkekullen, ska skickas ut på samråd. Förslaget innebär att bostäder får uppföras inom fastigheten. Idag används befintliga byggnader som kontor. Förslaget stämmer överens med kommunens översiktsplan, ÖP06.

  Detaljplanen ställs ut 11 september – 10 oktober 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan också läsas på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Ett samrådsmöte kommer att hållas den 24 september kl. 18.00 i stadshusets huvudentré, Storgatan 37, Kungsbacka.  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 10 oktober 2018  till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 10 oktober 2018 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar planarkitekt Johanna Vinterhav, 0300- 83 40 17, johanna.vinterhav@kungsbacka.se och exploateringsingenjör Magnus Persson, 0300- 83 78 74, magnus.persson@kungsbacka.se                   

  SAMRÅD

  Detaljplan för Onsala-Hallen 2:74 och 2:4

  Byggnadsnämnden beslutade 2017-03-09 § 99 att förslag till detaljplan för fastigheten Onsala-Hallen 2:74 och 2:4 i Onsala ska skickas ut på samråd. Förslaget möjliggör uppförandet av bostadshus på Onsala-Hallen 2:74. Dessutom ändras formen på fastighetsytan för att göra den mer lämplig som bostadstomt. Förslaget stämmer inte överens med kommunens översiktsplan, ÖP06, eftersom det aktuella planområdet inte ligger inom utpekat utvecklingsområde.

  Detaljplanen ställs ut 21 augusti – 21 september 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan också läsas på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 21 september 2018 till Planavdelningen Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar planarkitekt Johanna Vinterhav, 0300- 83 40 17, johanna.vinterhav@kungsbacka.se  exploateringsingenjör Lisa Carlsson, 0300- 83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

  SAMRÅD

  Ny detaljplan för bostäder inom fastigheten Tölö 8:14 i Kungsbacka

  Byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-04-26 § 135 att uppdra åt planavdelningen att upprätta förslag till detaljplan för Tölö 8:14. Syftet är att möjliggöra för bostäder i flerbostadshus och radhus.

  Detaljplanen ställs ut 21 augusti - 15 september 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan också läsas på kungsbacka.se/aktuellaprojekt.

  Ett samrådsmöte kommer att hållas den 4 september kl. 18.00  i Kungsbacka rummet i stadshuset, ingång från söder.  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 15 september 2018  till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se.

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar  planarkitekt 
  Stina Wikström, 0300-83 40 24, 
  stina.wikstrom@kungsbacka.se

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12 i Kullavik
  Försaget innebär att tillskapa en byggrätt för ett garage inom fastigheten Kyvik 2:53 samt tillskapa en ny fastighet om ca 900 kvm med byggrätt för bostadsändamål inom fastighetern Släps-Kullen 2:12. Detaljplanen strider mot kommunens översiktsplan då området är en del av grönplan.

  Detaljplanen ställs ut 18 sepember - 13 oktober 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan också läsas här.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 13 oktober 2018 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsförteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar planarkitekt:
  Anna-Karin Ljungman, 0300-83 45 23, anna-karin.ljungman@kungsbacka.se 

  GRANSKNING

  Ändring av detaljplan V8 i Lerkil
  Förslaget innebär att bebyggelse inom de fastigheter i detaljplan V8, som idag ligger inom kvartersmark, får bestämmelser som reglerar bland annat byggnadsarea och byggnadshöjd. Utgångspunkten har varit de riktlinjer för gestaltningen i Lerkil som Byggnadsnämnden antog 2015-10-15 § 224

  Detaljplanen ställs ut 18 sepember - 13 oktober 2018 i Stadshusets entré. Förslaget kan också läsas här.

  Den 2 oktober 2018 mellan klockan 16-17 finns handläggaren på plats i Stadshusets entré för att besvara frågor

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 13 oktober 2018 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsförteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar planarkitekt:
  Stina Wikström, 0300-83 40 24, stina.wikstrom@kungsbacka.se

  GRANSKNING

  Ändring av detaljplan för verksamhet inom Frillesås-Rya 1:254
  Förslaget innebär att möjliggöra för ett höglager geom att öka byggnadshöjden från 8 meter till 30 meter inom fastigheten genom ett tillägg till planbestämmelserna i gällande planer för LFP35 och LFP38

  Detaljplanen ställs ut 18 sepember - 13 oktober 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan också läsas här.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 13 oktober 2018 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se
  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsförteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar planakitekt:
  Maria Malone, 0300-83 40 41, maria.malone@kungsbacka.se


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se