Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.
 • Byggnadsnämndens arbetsutskott

  +

  Sammanträde den 11 november 2021, §§ 461-495

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-11-19 till 2021-12-13

   

  Sammanträde den 21 oktober 2021, §§ 440-460

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-10-29 till 2021-11-22

   

   Byggnadsnämndens möten, handlingar och protokoll

   

   

   

   

   

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott 2021-11-03

  Anslagsdatum 2021-11-09

  Anslaget tas ner 2021-12-01

  Tillkännagivandet publiceras: 2021-11-09 -- 2021-12-01

   

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Förskola & Grundskola

  +

   

  Sammanträde 17 november 2021

  Protokollet justerat

  Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Tillkännagivandet publiceras: 2021-11-23 till 2021-12-15.

                            

 • Individ & Familjeomsorg

  +

  Sammanträde 18 november 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-11-19 till 2021-12-13, §§ 179, 183-185

  Sammanträde 18 november 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-11-24 till 2021-12-16, §§ 176-178, 180-182, 186-194

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Extra sammanträde 2 november 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-11-02 till 2021-11-24

  Extra sammanträde 5 november 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-11-05 till 2021-11-29

  Sammanträde 10 november 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-11-10 till 2021-12-02

  Sammanträde 24 november 2021
  Tillkännagivandet publiceras 2021-11-24 till 2021-12-16

 • Kommunfullmäktige

  +

  Sammanträde 2021-11-09 §§ 134-136, 138-169
  Tillkännagivandet publiceras: 2021-11-18 till 2021-12-10

  Sammanträde 2021-11-09 § 137
  Tillkännagivandet publiceras: 2021-11-18 till 2021-12-10

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 17 november 2021

  Tillkännagivande publiceras 2021-11-24

   

  KUNGÖRELSE

  Skrotade fordon

  Anslås: 2021-10-27

  Tas ner: 2021-11-26

  Fordon nedan har skrotats enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Fordonets fabrikat: KABE BRILJANT DE LUXE

  Registreringsnummer: KXU 359

  Gata/Plats: Stättareds gård parkering

   

  Flyttade fordon

  Inom kommunen har fordon flyttats enligt lagen (1982:129) om flyttning av fordon till kommunens uppställningsplats för flyttade fordon. Är ägare av fordon inte känd när tre månader förflutit från kungörelsedag eller har fordonet inte avhämtats inom en månad från det ägaren underrättats, tillfaller fordonet Kungsbacka kommun.

   

  Anslås: 2021-11-26

  Tas ner: 2021-12-26

  Fordonets fabrikat: Peugeot

  Registreringsnummer: WWE908

  Gata/Plats: Sandlyckans Väg 40

   

  Fordonets fabrikat: Peugeot

  Registreringsnummer: WCY386

  Gata/Plats: Göteborgsvägen/Hede station

   

  Anslås: 2021-11-04

  Tas ner: 2022-02-03

   

  Fordonets fabrikat: Citroën Jumper

  Registreringsnummer: Oregistrerat

  Gata/Plats: Furubergsvägen, Särö centrum parkeringen bakom Hemköp

   

  Anslås: 2021-10-08

  Tas ner: 2021-11-07

   

  Fordonets fabrikat: Saab

  Registreringsnummer: WXU296

  Gata/Plats: Kolla Backe, Vardaga

   

  Fordonets fabrikat: CITROEN PICASSO

  Registreringsnummer: OLW 434

  Gata/Plats: P-plats Gertrudsgatan

   

   

   

   

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  SAMRÅD

  Detaljplan för bostäder inom del av Söderbro 10 m.fl. i Kungsbacka

  Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för samråd under perioden 9 november - 7 december 2021 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt, där det även finns möjlighet att lämna synpunkt via e-tjänst.

  Ett digitalt samrådsmöte kommer att hållas 17 november kl. 17.30 - 18.30. Föranmälan krävs. Anmälan görs via kungsbacka.se/aktuellaprojket.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 7 december 2021 via e-tjänst, till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller brevledes till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka.

  Ange diarienummer BN 2016-00016, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter senast vid granskning.

  För upplysningar om planen kontakta:
  Planarkitekt Johanna Vinterhav, johanna.vinterhav@kungsbacka.se, 0300-83 40 17 eller Exploateringsingenjör Lisa Carlsson, lisa.carlsson2@kungsbacka.se, 0300-83 54 32

   

 • Kungörelse – laga kraft detaljplan

  +

   

  Kommunfullmäktige/Byggnadsnämnden vill informera att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om detta till fastighetsdomstolen inom två år. Tiden beräknas från det att planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom tiden får talan väckas senare.

   

  Nedanstående detaljplaner har vunnit lagakraft 2019 - 2021

  Plannamn

  Lagakraftdatum

  Detaljplan

  Antagen

  FJP33

  2021-09-27

  Detaljplan för Hjälm 4:1 m.fl.

  2021-08-25

  BN § 239

  KP134

  2021-08-06

  Detaljplan för Fisken 4, 5 och 7

  2021-07-08

  BN § 206

  SP175

  2021-04-20

  Detaljplan för verksamhet, centrumutveckling inom Nötegång 1:116 Särö centrum

  2021-03-18

  BN §68

  SP174

  2021-04-16

  Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290 m.fl.

  2020-09-08

  KF § 87

  TP76

  2021-06-22

  Detaljplan för Varla 10:26

  2020-09-17

  BN 215

  VP94

  2021-03-08

  Detaljplan för utbildningslokaler m.m. inom Heberg 2:4 m.fl.

  2021-02-02

  KF § 11

  TP75

  2021-03-08

  Detaljplan för stadsdelen Björkris etapp 2a

  2021-02-02

  KF §10

  TP74

  2020-10-20

  Detaljplan för nytt vård- och omsorgsboende inom Skårby 12:1 i Björkris

  2020-09-17

  BN § 214

  LFP48

  2020-07-02

  Detaljplan för bostäder inom Sintorp 4:26

  2019-12-12

  BN §399

  VP93

  2020-06-15

  Upphävandeplan för bostadsändamål inom Buera 8:100

  2020-05-14

  BN § 136

  LFP47

  2020-01-14

  Detaljplan för bostadsändamål Lannekulla 20:5

  2019-03-13

  BN § 72

  G5

  2020-01-11

  Detaljplan för bostadsändamål Gällinge-Skår 2:73

  2019-12-10

  KF § 196

  FJP32

  2020-01-10

  Detaljplan för verksamhetsområde Äskatorp 4:19

  2019-12-12

  BN § 40

  FJP31

  2020-01-08

  Detaljplan för bostadsändamål Må 3:13

  2019-06-11

  KF § 81

  SP173

  2020-01-02

  Detaljplan för bostäder och förskola Kyvik 4:194 m.fl

  2019-10-24

  BN § 330

  TP73

  2019-12-20

  Detaljplan för verksamhet Hede 3:122

  2019-11-21

  BN § 371

  OP193

  2019-12-20

  Detaljplan för vård- och omsorgsboende Onsala-Hagen 3:47

  2019-11-21

  BN § 370

  SP172

  2019-12-20

  Detaljplan för bostadsändamål Släps-Kullen 2:301 och del av Släps-Kullen 2:147

  2019-11-21

  BN § 369

  VP92

  2019-12-11

  Detaljplan för bostäder Lunna 6:3

  2018-11-06

  KF § 187

  LFP46

  2019-11-23

  Detaljplan för verksamhet inom Frillesås-Rya 1:216 och 1:132

  2019-10-24

  BN § 329

  SP171

  2019-11-23

  Detaljplan för bostadsändamål Särö 1:11

  2019-10-24

  BN § 328

  KP133

  2019-10-11

  Detaljplan för sporthall m.m. inom Inlagsgärde 1

  2019-09-12

  BN § 293

  SP170

  2019-10-11

  Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Särö 1:477

  2019-09-12

  BN § 295

  TP72

  2019-10-08

  Detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14

  2019-06-20

  BN § 200

  TP71

  2019-09-16

  Detaljplan för cirkulation Arendalsleden-Varlavägen

  2019-08-15

  BN § 277

  SP169

  2019-09-16

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

  2019-08-13

  KF § 106

  V8F

  2019-07-19

  Detaljplan för bostäder i Lerkil, Vallda

  2019-03-13

  BN § 71

  KP132

  2019-07-15

  Detaljplan för kvarteret Banken

  2019-06-11

  KF § 85

  TP70

  2019-06-14

  Detaljplan för verksamhet Hede 6:7

  2019-05-16

  BN § 160

  OP192

  2019-05-24

  Detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65

  2019-04- 25

  BN § 113

  SP168

  2019-04-25

  Detaljplan för verksamhet Hagryd 1:38

  2018-06-14

  KF § 106

  SP167

  2019-04-09

  Upphävandeplan för del av Bångsbo 2:1 m.fl. inom del av S112 och SP121

  2019-03-13

  BN § 75

  OP191

  2019-02-12

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-Lunden 1:35

  2018-07-05

  BN § 198

  VP91

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46

  2019-01-09

  BN § 9

  SP166

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6

  2019-01-09

  BN § 8

  SP165

  2019-01-30

  Detaljplan för nytt äldreboende i Särö, Bukärr 2:122 och Nötegång 1:91

  2018-07-05

  BN § 197

  KP131

  2019-01-11

  Detaljplan för bostäder- och centrumändamål, Kungsbacka 4:6 mfl (Aranäs 3)

  2018-12-13

  KF § 253

   

       

   

                                                         

   

                                                                                                                                                                                               

   

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Ändring av detaljplan för bostäder inom del av Vallda 9:5 i Kungsbacka kommun

  Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 9 november - 30 november 2021 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där det även finns möjlighet att lämna synpunkt via e-tjänst.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 30 november 2021 via e-tjänst, till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller brevledes till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81, Kungsbacka.

  Ange diarienummer BN 2021-00009, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskning.

  För upplysningar om planen kontakta planarkitekt:
  Stina Wikström, 0300-83 40 24, stina.wikstrom@kungsbacka.se 

  Björn Vikström, 0300- 83 50 13, bjorn.vikstrom@kungsbacka.se 

   

  GRANSKNING

  Detaljplan för förskola och bostäder vid Bostället inom del av Frillesås-Rya 2:1 i Kungsbacka kommun

  Detaljplaneförslaget finns tillgängligt för granskning under perioden 23 november - 14 december  i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där det även finns möjlighet att lämna synpunkt via e-tjänst.

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 14 december 2021 via e-tjänst, till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller brevledes till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81, Kungsbacka.

  Ange diarienummer BN 2020-00015 ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter senast under granskning.

  För upplysningar om planen kontakta planarkitekt:

  Emma Johansson, 0300-834019, emma.johansson@kungsbacka.se

   

   

 • Kungörelse – utökning av djurantal, Svesgård AB

  +

  Svesgård AB har till nämnden för Miljö & hälsoskydd lämnat in en anmälan om ändring enligt miljöbalken på fastigheten Älvsåker 8:1.

  Verksamheten bedriver idag mjölkproduktion med 210 mjölkkor samt rekryteringsdjur, totalt 255 djurenheter. Ändringen innebär att planerat antal mjölkkor utökas till 270 st samt rekryteringsdjur, totalt 347 djurenheter.

  I samband med ändringen byggs stallarna ut enligt en tidigare förprövning. Anmälningshandlingarna finns tillgängliga på förvaltningen Bygg- och miljö.

  Eventuella synpunkter på ändringsanmälan ska ha inkommit skriftligen senast den 15 augusti 2021 till nämnden för Miljö & Hälsoskydd, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka eller till info@kungsbacka.se.

  Ange diarienummer 2021-888.

  Nämnden för Miljö & Hälsoskydd

  Kungsbacka kommun
  Öppettider stadshuset: mån 8–18, tis–tors 8–17, fre 8–15
  E-post: info@kungsbacka.se
  Telefon: 0300-83 40 00

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade här, det innebär att alla nämnder inte är representerade ovan.


Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se