Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan.
 • Förskola & Grundskola

  +

  Sammanträde 23 oktober 2019 
  Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-10-28 t.o.m 2019-11-19.

   

 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  Anslagsdatum 2019-11-04

  Anslaget tas ner 2019-11-26

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-11-04 tom 2019-11-26.

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Individ & Familjeomsorg

  +

   

  Protokoll 2019-09-19,  §§ 110-118, 120-121, 124-133
  Tillkännagivandet publiceras: 2019-10-04 till 2019-10-26

   

  Protokoll 2019-10-17
  T
  illkännagivandet publiceras: 2019-10-24 till 2019-11-15

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 6 november 2019
  T
  illkännagivandet publiceras 2019-11-07 till 2019-11-29

  Extra sammanträde 15 november 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-11-15 till 2019-12-07

 • Kommunstyrelsens arbetsutskott

  +

  Sammanträde 12 november 2019 §§ 372-388
  Tillkännagivande publiceras: 2019-11-16 till 2019-12-09

  Sammanträde 5 november 2019 §§ 354-371
  Tillkännagivande publiceras: 2019-11-12 till 2019-12-04

  Sammanträde 29 oktober 2019 §§ 339-353
  Tillkännagivande publiceras: 2019-10-31 till 2019-11-21

   

  Kommunstyrelsens arbetsutskotts möten, handlingar och protokoll

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 16 oktober 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-10-23

   

   

  Anslås           2019-10-01

  Nedtages      2019-11-01

  SKROTADE FORDON

  Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik

  BILMÄRKE                                REG.NR.  

  FORD MONDEO                       STJ 599   

  PEUGEOT PARTNER              SCG 417

  PEUGEOT                                 XMN 111

   

  Anslås           2019-10-18 

  Nedtages      2019-11-18

  SKROTADE FORDON

  Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik

  BILMÄRKE                                REG.NR.  

  AUDI                                          OKÄNT-UTBRÄNT FORDON

   

  Anslås           2019-08-20

  Nedtages      2019-11-20

  FLYTTADE FORDON

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonen löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT       REGISTRERINGSNR.   URSP. UPPSTÄLLNINGSPLATS

  DRAGBIL         AG25WLA                          Frillesås Rya Industriväg

   

  Anslås: 2019-08-30
  Nedtages: 2019-11-30

  FLYTTADE FORDON

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonen löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

   

  FABRIKAT       REGISTRERINGSNR.   URSP. UPPSTÄLLNINGSPLATS

  DRAGBIL           BV10FID                          KLOVSTENS PENDELPARKERING

   

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  Samråd

  Detaljplan för bostäder inom fastigheten Varla 10:26

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för två flerbostadshus inom fastigheten

  Planförslaget ställs ut för samråd 29 oktober – 19 november 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt där du också kan lämna synpunkt via e-tjänst.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 19 november 2019 till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka.

  För upplysningar om planen kontakta
  Planarkitekt: Björn Vikström, 0300-83 50 13, bjorn.vikstrom@kungsbacka.se
  Exploateringsingenjör: Lisa Carlsson, 0300-83 54 32, lisa.carksson2@kungsbacka.se

  Samråd

  Detaljplan för utbildningslokaler mm inom Heberg 2:4 m.fl. i Vallda

  Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt att etablera en skola för ca 350 elever, förskola och en sporthall inom Heberg 2:4 m.fl.

  Planförslaget ställs ut för samråd 29 oktober - 26 november 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt där du också kan lämna synpunkt via e-tjänst.

  Välkommen på samrådsmöte 14 november klockan 17.30 i Vallda Bygdegård.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 26 november 2019 till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka.

  För upplysningar om planen kontakta
  Planarkitekt: Magnus Björned, 0300-83 45 87,
  magnus.bjorned@kungsbacka.se
  Exploateringsingenjör: Lisa Carlsson, 0300-83 54 32,
  lisa.carlsson2@kungsbacka.se

   

   

   

   

   

   

   

 • Kungörelse – laga kraft detaljplan

  +

  Kommunfullmäktige/Byggnadsnämnden vill informera att den som lider skada på grund av detaljplanen kan bli berättigad till ersättning från kommunen. Bestämmelser om detta finns i 14:e kapitlet plan- och bygglagen. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen måste väcka talan om detta till fastighetsdomstolen inom två år. Tiden beräknas från det att planen vann laga kraft. Om skadan rimligen inte kunde förutses inom tiden får talan väckas senare.

  Nedanstående detaljplaner har vunnit lagakraft 2019

  Plannamn

  Lagakraftdatum

  Detaljplan

  Antagen

  KP133

  2019-10-11

  Detaljplan för sporthall m.m. inom Inlagsgärde 1

  2019-09-12

  BN § 293

  SP170

  2019-10-11

  Detaljplan för bostadsändamål inom fastigheten Särö 1:477

  2019-09-12

  BN § 295

  TP72

  2019-10-08

  Detaljplan för bostäder inom Tölö 8:14

  2019-06-20

  BN § 200

  TP71

  2019-09-16

  Detaljplan för cirkulation Arendalsleden-Varlavägen

  2019-08-15

  BN § 277

  SP169

  2019-09-16

  Detaljplan för bostäder inom Kyvik 2:53 och del av Släps-Kullen 2:12

  2019-08-13

  KF § 106

  V8F

  2019-07-19

  Detaljplan för bostäder i Lerkil, Vallda

  2019-03-13

  BN § 71

  KP132

  2019-07-15

  Detaljplan för kvarteret Banken

  2019-06-11

  KF § 85

  TP70

  2019-06-14

  Detaljplan för verksamhet Hede 6:7

  2019-05-16

  BN § 160

  OP192

  2019-05-24

  Detaljplan för bostäder inom Bäcken 3:63 och 3:65

  2019-04- 25

  BN § 113

  SP168

  2019-04-25

  Detaljplan för verksamhet Hagryd 1:38

  2018-06-14

  KF § 106

  SP167

  2019-04-09

  Upphävandeplan för del av Bångsbo 2:1 m.fl. inom del av S112 och SP121

  2019-03-13

  BN § 75

  OP191

  2019-02-12

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-Lunden 1:35

  2018-07-05

  BN § 198

  VP91

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Vallda 4:46

  2019-01-09

  BN § 9

  SP166

  2019-02-02

  Detaljplan för bostäder inom Malevik 1:6

  2019-01-09

  BN § 8

  SP165

  2019-01-30

  Detaljplan för nytt äldreboende i Särö, Bukärr 2:122 och Nötegång 1:91

  2018-07-05

  BN § 197

  KP131

  2019-01-11

  Detaljplan för bostäder- och centrumändamål, Kungsbacka 4:6 mfl (Aranäs 3)

  2018-12-13

  KF § 253

  ÄP22

  2019-01-08

  Upphävande av detaljplan Ä1, Älvsåkers-Kyrkotorp 1:18 m.fl.

  2018-12-13

  BN § 329

  OP190

  2019-01-08

  Detaljplan för bostäder inom Onsala-hallen 2:74 och del av 2:4

  2018-12-13

  BN § 331

  O78Q

  2019-01-08

  Upphävande av del av detaljplan O78 inom Skällared 3:5

  2018-12-13

  BN § 328

  LFP45

  2019-01-08

  Detaljplan för höglager inom Frillesås-Rya 1:254

  2018-12-13

  BN § 325

   

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Algusered 1:290

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av villor samt lägenheter i låg bebyggelse, huvudsakligen som markbostäder.

  Planförslaget ställs ut för granskning 5 november – 8 december 2019 i Stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuella projekt där du också kan lämna synpunkt via e-tjänst.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 8 december 2019 till samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se eller Samhällsbyggnadskontoret, Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka.

  Ange diarienummer PL/2016:36, namn, adress, fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om synpunkter inte har lämnats senast i granskningsskedet.

  För upplysningar om planen kontakta
  Planarkitekt: Elin Kajander, 0300-83 43 09, elin.kajander@kungsbacka.se
  Exploateringsingenjör: Lisa Carlsson, 0300-83 54 32, lisa.carlsson2@kungsbacka.se

   

   

En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser är publicerade här, det innebär att alla nämnder inte är representerade ovan.


Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se