Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Byggnadsnämndens arbetsutskott

  +

  Sammanträde den 19 december 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-01-02 till 2019-01-25

  Byggnadsnämndens arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

  Sammanträde den 10 januari 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-01-15 till 2019-02-06

  • Byggnadsnämndens arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll 2019

   

   

 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde 14 januari 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-01-14  till 2019-02-04

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 9 januari 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-01-10 till 2019-02-01

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 12 december 2018

  Tillkännagivandet publiceras: 2018-12-19

  KUNGÖRELSE

  Uppsatt: 2019-01-11       Nedtages: 2019-04-11

  Flyttade fordon

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT                           REG.NR.            URSP. UPPSTÄLLNINGSPLATS 

  CITROEN                               ------------             COOP´S Parkering Hantverksgatan

                     

   

 • Övrigt

  +

  Samordningsförbundet i Halland
  Sammanträde 13 december 2018

  Tillkännagivandet publiceras 2018-12-20 till 2019-01-10

   

  Protokoll Patientnämnden Halland 2018-12-06

  Sammanträde 6 december2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-12-17 till 2019-01-08

   

  Protokoll från Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedels sammanträde 2019-01-04

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-01-07 till 2019-01-29

   

   

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  SAMRÅD

  Detaljplan för bostäder inom Skårby 6:19 m.fl, Björkris etapp 2 i Kungsbacka kommun 

  Byggnadsnämnden 2018-12-13 § 330

  Detaljplanen ställs ut 15 januari - 24 februari 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Samrådsmöte hålls måndag 28 januari kl 18.00 i Björkrisskolans matsal.

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 24 februari 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Ange diarienummer PL/2016:41, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter vid samråd eller senast under granskning.

  För upplysningar om detaljplanden kontakta:
  Planarkitekt Anna-Karin Ljungman, 0300-83 45 23, anna-karin.ljungman@kungsbacka.se
  Exploateringsingenjör Susanne Calming, 0300-83 40 33, susanne.calming@kungsbacka.se

  SAMRÅD

   

  Detaljplan för cirkulationsplats inom del av fastighet Varla 2:198 och Varla 3:22

  Byggnadsnämnden 2018-08-30 § 238 

  Syftet med detaljplanen är att bygga ut cirkualtionsplatsen i korsningen Arendalsleden-Varlavägen med ytterligare ett körfält och bredda tillfarten av östra Arendalsleden och södra Varlavägen med ett körfält i vardera riktning.

  Detaljplanen ställs ut 8 januari 2019 - 29 januari 2019 i Stadshusets entré samt på www.kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 29 januari 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter

  För upplysningar
  Planarkitekt Björn Vikström 0300-83 50 13
  Exploateringsingenjör Lisa Carlsson 0300-83 54 32

  SAMRÅD

  Upphävande av detaljplan för Bångsbo 2:1 m.fl., del av S112 samt del av S121 i Kullavik

  Byggnadsnämnden 2018-11-15 § 304  

  Syftet med upphävandet av del av detaljplan S112 och del av detaljplan S121 är att kunna tillskapa en trafiksäker angöring till Kullaviks Montessoriskola.

  Detaljplanen ställs ut 19 december 2018 - 28 januari 2019 i Stadshusets entré samt på Kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 28 januari 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar svarar planarkitekt
  Fredrik Bergqvist, fredrik.bergqvist@kungsbacka.se   

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder samt förskola inom Må 3:13 i Fjärås.
  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en bostadsbebyggelse med blandning av småhus, kedjehus och flerbostadshus i anslutning till Gåsevadsholmsvägen. Detaljplanen innebär även möjlighet att uppföra en förskola och plats för lek inom området.

  Detaljplanen ställs ut 8 januari - 5 februari 2019 i stadshusets entré. Förslaget går också att läsa här Kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 5 februari 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under planprocessen.

  För upplysningar om detaljplanen svarar
  Planarkitekt Björn Vikström, 0300-83 50 15, bjorn.vikstrom@kungsbacka.se
  Exploateringsingenjör Susanne Calming, 0300-83 40 33, susanne.calming@kungsbacka.se


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se