Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde 28 juni 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-07-02 till 2018-07-23

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 7 juni 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-06-08 till 2018-06-29

  Sammanträde 20 juni 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-06-21 till 2018-07-13

  Sammanträde 26 juni 2018
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-06-27 till 2018-07-19

 • Kommunstyrelsen

  +

  Sammanträde 19 juni 2018 §§ 152-175
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-06-21 till 2018-07-13

  Sammanträde 29 maj 2018 § 140
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-06-16 till 2018-07-08

  Sammanträde 29 maj 2018 § 118-130, 132-139, 141-151
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-06-05 till 2018-06-27

  Sammanträde 29 maj 2018 § 131
  Tillkännagivandet publiceras: 2018-05-30 till 2018-06-21

   

 • Teknik

  +

  Sammaträde 12 september 2018
  Tillkännagivandet publiceras: -

    

  KUNGÖRELSE  -  Flyttade fordon
  Uppsatt: 2018-06-15,    Nedtages: 2018-09-15

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  FABRIKAT             REG.NR.             URSPRUNGLIG UPPSTÄLLNINGSPLATS

  VOLVO V 40         OREGAD                               FJÄRÅS INDUSTRIVÄG

  SLÄP                      OREGAT                                FJÄRÅS INDUSTRIVÄG

  AUDI                     OREGAD                                ORRELUNDSVÄGEN

  FIAT PUNTO        CEE 610 (FINLAND)              ÖSTRA NEDRE PARKERINGEN VID
                                                                                 FJÄRÅS BRÄCKESKOLAN

  För kännedom till polismyndigheten

 • Övrigt

  +

  Protokoll Samordningsförbundet i Halland

  Sammanträde 18 juni 2018
  Tillkännagivandet publiceras:2018-07-13 till 2018-08-03

   

  Protokoll Gemensam nämnd för Hemsjukvård och Hjälpmedel, Region Halland 

  Sammanträde 15 juni 2018
  Tillkännagivandet publiceras:2018-06-25 till 2018-07-16

 • Aktuella kungörelser

  +

  Kungsbacka kommun                                                        Uppsatt: 2018-01-05

  Teknik, Trafik & Park                                                        Nedtages 2018-04-05

   

   KUNGÖRELSE

   Flyttade fordon

   Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

   

  FABRIKAT
  FIAT

  REGISTRERINGSNR.
  OREGAD  

  URSPRUNGLIG UPPSTÄLLNINGSPLATS
  SÄRÖ ÅTERVINNINGSSTATIONEN

  Kungsbacka kommun                                           

  Teknik

  Trafik & Park                                                                                         

  Storgatan 37

  434 81 Kungsbacka

  0300-83 40 00                                                                                       

  info@kungsbacka.se                                                        e.u. Helén Wigerdt

   

                För kännedom till polismyndigheten

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Frillesås-Rya 4:50, Kungsbacka kommun

  Byggnadsnämnden uppdrog 2017-01-12 §14 att upprätta en ny detaljplan för Frillesås-Rya 4:50. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra tillfart samt möjlighet till förråd/garage.

  Detaljplanen ställs ut för granskning 29 juni till 13 juli 2018 i stadshusets entré. Förslaget kan även läsas på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast 13 juli till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Glöm inte att ange ditt namn, adress och fastighetsbeteckning i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsskedet.

  För upplysningar om detaljplanen svarar:
  planarkitekt Sofia Wiman, 0300- 83 41 14
  sofia.wiman@kungsbacka.se

   


   

   


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se