Anslagstavla för tillkännagivanden och kungörelser

Kommunfullmäktiges, styrelser och nämndernas protokoll tillkännages på Kungsbacka kommuns officiella anslagstavla. Detta görs senast två dagar efter det att protokollet har justerats. Tillkännagivanden sitter på kommunens anslagstavla i tre veckor. I varje tillkännagivande framgår vilken dag det tas bort. Här publiceras också kungörelser och annan information som med stöd av lag eller författning ska meddelas på anslagstavlan. En kungörelse är ett offentligt meddelande. Syftet med kungörelser är att nå alla som berörs av ett ärende, så att dessa kan framföra synpunkter och ta tillvara sina rättigheter. Observera att endast aktuella anslag och kungörelser publiceras här, vilket innebär att alla nämnder inte är representerade nedan.
 • Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  +

  Sammanträde Förskola & Grundskolas arbetsutskott

  Anslagsdatum 2019-02-15

  Anslaget tas ner 2019-03-11

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-03-11 tom 2019-04-02.

  Arbetsutskottets möten, handlingar och protokoll

 • Gymnasium & Arbetsmarknads individutskott

  +

  Sammanträde 19 mars 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-03-21  till 2019-04-11

   

 • Nämnden för Individ & Familjeomsorgs individutskott

  +

  Sammanträde 6 mars 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-03-07 till 2019-03-29

  Sammanträde 20 mars 2019
  Tillkännagivandet publiceras 2019-03-21 till 2019-04-12

 • Teknik

  +

  Sammanträde den 20 februari 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-02-27

   

  KUNGÖRELSE

  SKROTADE FORDON

   Nedanstående fordon har skrotats genom Förvaltningen för Teknik

   

  Anslås           2019-03-13

  Nedtages      2019-04-13

  BILMÄRKE                            REG.NR.                                      

  VOLVO S80                               FTZ 093

  PEUGEOT                                 WZD 715

  SAAB 9-5                                    RRX 255

  SAAB 9–3                                   XBJ 776   

   

  Flyttade fordon

  Nedan angivna fordon har flyttats med stöd av Lagen (1982:129) om flyttning av fordon i vissa fall (LFF) till kommunens uppställningsplats, Bärgningstjänst Fjärås, Varbergsvägen 738, 439 74 Fjärås.

  Om inte fordonet löses ut och hämtas hos Bärgningstjänst Fjärås inom tre månader efter ovan angivet anslagsdatum, kommer äganderätten att övergå till kommunen enligt bestämmelserna i LFF. Detsamma gäller eventuella föremål som finns i fordonet.

  Uppsatt: 2019-02-18                                                         

  Nedtages: 2019-05-18

   

  FABRIKAT                           REGISTRERINGSNR.      URSPRUNGLIG                                                                                                     UPPSTÄLLNINGSPLATS

  CITROEN                                      WCT 696                      ENERGIGATAN

   

  Uppsatt: 2019-01-11      

  Nedtages: 2019-04-11

  FABRIKAT                           REG.NR.            URSP. UPPSTÄLLNINGSPLATS 

  CITROEN                               ------------             COOP´S Parkering Hantverksgatan

   

  För kännedom till polismyndigheten

  Kungsbacka kommun                                          

  Teknik

  Parkering & Tillstånd

                     

   

 • Överförmyndarnämnden

  +


  Sammanträde 25 februari 2019

  Tillkännagivandet publiceras: 2019-03-04 till 2019-03-26

 • Kungörelse – samråd detaljplan

  +

  SAMRÅD

  Detaljplan för bostäder inom Särö 1:11 i Kungsbacka kommun
  Byggnadsnämnden § 76 2019-03-13

  Detaljplanen ställs ut 19 mars - 2 april 2019 i stadshusets entré och digitalt på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha inkommit senast 2 april 2019 till Samhällsbyggnadskontoret, 434 81 Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se

  Ange diarienummer PL/2016:22, ditt namn, din fastighetsbeteckning och adress i skrivelsen. Du kan förlora rätten att överklaga detaljplanen om du inte lämnar in skriftliga synpunkter vid samråd eller senast under granskning.

  Vid frågor kontakta

  Planarkitekt: Fredrik Bergqvist, 0704-61 55 53
  Exploateringsingenjör: Lisa Carlsson, 0300-83 54 32

 • Kungörelse - granskning detaljplan

  +

  GRANSKNING

  Detaljplan för bostäder inom Särö 1:477, Munkekullen.
  BN 2016-05-19 § 131

  Syftet med detaljplanen är att möjliggöra bostäder inom fastigheten.

  Planförslaget ställs ut på granskning 26 feruari - 26 mars 2019 i Stadshusets entré. Förslaget kan också läsas på kungsbacka.se/aktuellaprojekt

  Eventuella synpunkter ska ha kommit in skriftligen senast 26 mars 2019 till Planavdelningen, 434 81  Kungsbacka eller samhallsbyggnadskontoret@kungsbacka.se Glöm inte att ange namn, adress och fastighetsbeteckning.

  För frågor om detaljplanen kontakta:
  Planarkitekt Björn Vikström, bjorn.vikstrom@kungsbacka.se, 0300-83 50 13


 
Hur du överklagar

Om du tycker att ett beslut som kommunen har fattat är fel, finns två olika sätt att överklaga beslutet: laglighetsprövning och förvaltningsbesvär.

Laglighetsprövning

Laglighetsprövning är överklagan av beslut som du anser inte har gått lagligt till eller att kommunen eller nämnden har beslutat om något den inte har rätt till eller strider mot lag eller annan författning.

Du som kan överklaga är folkbokförd i kommunen alt. äger fast egendom i kommunen.

Du måste överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den dag då beslutet sattes upp på kommunens officiella anslagstavla. Du ser datum ovan.

I överklagan måste du skriva vilket beslut du vill överklaga och varför du anser att beslutet är felaktigt. Förvaltningsrätten kan avslå din överklagan om rätten anser att beslutet gått lagligt till. Om överklagan godkänns kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens beslut utan beslutet upphävs och måste tas upp igen i kommunen.

Förvaltningsbesvär

Beslut som påverkar dig personligen, till exempel beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, överklagas genom förvaltningsbesvär. Enbart den som är berörd av beslutet kan överklaga. Det måste framgå av kommunens beslut hur du ska göra för att överklaga. Du måste överklaga beslutet inom tre veckor från det datum du fick ta del av beslutet.

Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra kommunens beslut.

Fler handlingar

Om du vill ta del av fler handlingar kan du klicka dig vidare till kommunfullmäktige, kommunstyrelsen eller någon av nämnderna i menyn till vänster.

Vill du ha utskrifter?

Kontakta kundcentret Kungsbacka direkt. 
Stadshuset, Storgatan 37, mittemot resecentrum
0300-83 40 00
info@kungsbacka.se