Kommunalpolitisk ordlista

Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. En del förekommer ofta, andra mer sällan. Gemensamt för termerna är att de inte tillhör vardags svenskan för de flesta av oss.

Till hjälp och stöd för att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista. I denna följer förklaringar på begrepp som kan förekomma i bland annat protokoll från kommunstyrelsen och kommunfullmäktige samt på kommunens webbplats.

Acklamation
Mötestekniskt ord som innebär att beslut fattas utan omröstning på basis av ja- eller nejröster från mötesdeltagarna. Ordföranden avgör om ja- eller nejröster överväger och fastställer beslutet med ett klubbslag. Har inte omröstning begärts innan klubban fallit, är beslutet fattat med acklamation.

Ajournera
Tillfälligt avbryta ett sammanträde eller skjuta upp det till en senare tidpunkt.

Allmänhetens frågestund
I samband med att kommunfullmäktige behandlar kommunens årsredovisning har kommunens invånare möjlighet att ställa frågor om denna.

Allmänna handlingar
En handling som har kommit in till en myndighet eller upprättats vid en myndighet och förvaras där. Den är även allmän om den expedierats/skickats från myndigheten. Allmänna handlingar ska enligt offentlighetsprincipen vara tillgängliga för alla att ta del av, om sekretess inte föreligger.

Allmänna val
Val till riksdagen, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige, som hålls i hela landet vart fjärde år (den tredje söndagen i september). Extra val till riksdagen kan hållas mellan två ordinarie val. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

Anslag
En form av tillkännagivande.

Arbetsutskott
Förkortas vanligtvis AU. Arbetsutskottet består av en mindre grupp politiker som utsetts att främst bereda ärenden inför beslut i nämnden eller inför kommunstyrelsen.

Arkivera
Lägga handlingar i arkivet för långtidsförvaring.

Arvode
Ekonomisk ersättning för politiker för politiskt utfört arbete. Ersättningens storlek beslutas av kommunfullmäktige.

Avslå ärendet
Att avgöra ett ärende i sak genom att säga nej till det som begärs.

Beredning
Sammanfattande begrepp för att förbereda, utreda och arbeta med ett ärende innan det går till beslut. Man tar in de uppgifter som behövs för att ett ärende skall kunna gå till beslut. Ärenden som ska behandlas i kommunfullmäktige ska först ha behandlats i kommunstyrelsen. Kommunfullmäktige får dock behandla valärenden utan föregående beredning.

Bordlägga
Beslut att skjuta upp debatt och beslut i ett ärende till ett senare möte. Ett bordlagt ärende ska behandlas på nästa möte om inte fullmäktige eller nämnden beslutar något annat. Under tiden får ärendet inte beredas ytterligare.

Budget
Den ekonomiska planeringen. Sker vanligtvis på årsbasis.

Dagordning
Dagordning är en i förväg uppgjord planering av ett möte. Den innehåller en förteckning över alla ärenden och övriga frågor som ska behandlas vid ett sammanträde.

Debatt
En i förväg planerad diskussion där människor med olika åsikter deltar.

Delegera
Att delegera innebär att överlåta beslutanderätten till någon annan. En nämnd kan delegera till utskott, en ledamot eller ersättare i nämnden eller anställd i kommunen att fatta beslut på nämndens vägnar. Delegeringsbesluten ska anmälas till nämnden. Typen av delegeringsärenden finns uppräknade i nämndens delegeringsordning.

Demokrati
Ordet demokrati kommer från grekiskan och betyder folkmakt. "Demos" på grekiska betyder folk och "kratos" betyder makt. Demokrati är alltså ett styrelseskick där makten ligger hos folket.  Den svenska demokratin är en representativ demokrati, vilket innebär att besluten fattas genom valda ombud i beslutande församlingar såsom riksdag, landstingsfullmäktige och kommunfullmäktige. Kommunen är en demokratiskt styrd organisation. Det innebär att huvudansvaret för den kommunala verksamheten ligger hos de förtroendevalda politikerna.

Diarium
Ett register som är upprättat i tidsföljd över inkomna och expedierade ärenden eller handlingar. Även upprättade ärenden eller handlingar. Varje ärende som diarieförs får ett nummer som heter diarienummer och/eller ärendenummer.

Ersättare
Om en ledamot helt eller delvis inte kan närvara vid ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. En ersättare kan även kallas för suppleant.

Expedieras
Handling som sänts iväg till någon.

Fackman
Person som är expert inom ett speciellt ämnesområde.

Facknämnd
Nämnd som arbetar inom ett ämnesområde.

Fråga
Ledamöter i kommunfullmäktige kan inför ett möte komma med en fråga till ordförande i nämnd eller styrelse. Endast den som frågar och den tillfrågade får delta i diskussionen.

Föredragande
Den som i fullmäktige, nämnd eller styrelse presenterar ett ärende.

Föredragningslista
En förteckning eller dagordning över de ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde.

Förtroendevald
En person som har fått sitt politiska uppdrag av väljarna eller av en politisk församling.

Förvaltning
Under varje nämnd finns en förvaltning och där arbetar opolitiska tjänstemän. Förvaltningen har till uppdrag att ta fram underlag till och utföra nämndens eller styrelsens beslut.

Gruppledare
Ledare i fullmäktiges partigrupper.

Handling
Föremål som innehåller information av något slag. Det kan exempelvis vara skrift på ett papper, en ljudupptagning eller en datafil.

Handläggare
Tjänstemän som bereder och presenterar ett ärende samt skriver förslag till beslut.

Hemställa
Att formellt begära något.

Inhibition
Inhibera betyder inställa. Inhibitionsbeslut är en särskild form av beslut som innebär att underinstansens beslut inte ska verkställas eller inte ska gälla, i avvaktan på att överinstansen (till exempel vid överklaganden) avgör ärendet.

Inkommen
När handling anlänt till myndighet eller kommit behörig tjänsteman eller politiker tillhanda.

Interimistiskt beslut
Ett beslut som gäller tills vidare, det vill säga till dess slutgiltiga beslut fattas.

Interpellation
En interpellation är en skriftlig fråga som får ställas av ledamot i kommunfullmäktige och riktas till ordförande i nämnd, en fullmäktigeberedning samt till kommunalråd. Svaret på interpellationen skall vara skriftligt.

Justering
Ett protokoll ska justeras. Vid varje sammanträde utses någon att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Personerna sätter sitt namn på det färdiga protokollet för att intyga att protokollet korrekt berättar vad som skedde på sammanträdet.

Jäv
Jäv är när någon av ledamöterna i fullmäktige eller i nämnderna är personligen berörd av ett ärende. En ledamot som är jävig får inte delta i handläggningen av ett ärende. Det finns olika grunder för jäv: nämligen sakägar-, intresse- och släktskapsjäv, ställföreträdarjäv, tillsynsjäv, ombudsjäv, delikatessjäv.

Kommunallag
Författning som grundläggande reglerar verksamheten för kommuner och landsting.

Kommunalråd
Politiskt vald ledare för den kommunala politiska verksamheten. Kungsbacka kommun har fyra kommunalråd. Kungsbacka kommuns kommunalråd.

Kommunledningskontoret
Den förvaltning som är direkt underställd kommunstyrelsen.

Kommunalskatt
En proportionell inkomstskatt som betalas av varje skattepliktig person i den kommun där denne är folkbokförd.

Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige är det högsta beslutande organet i en kommun. Kommunfullmäktige bestämmer om vilka mål kommunen ska ha och hur pengarna i budgeten ska användas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om hur mycket invånarna ska betala i skatt till kommunen. 

Kommunfullmäktige kontrollerar också att de politiska nämnderna sköter sitt arbete efter lagar och regler och efter de beslut som kommunfullmäktige har fattat. Läs mer om kommunfullmäktige.

Kommunrevisionen
Kommunrevisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige. Revisionens uppdrag innebär att självständigt granska verksamhet och ekonomi i kommunen. Läs mer om kommunrevisionen.

Kommunstyrelse
Kommunstyrelsen, KS, planerar, leder och samordnar kommunens verksamhet och ekonomi.

KS förbereder alla ärenden till kommunfullmäktige om inte någon annan styrelse eller nämnd har gjort det. KS genomför sedan kommunfullmäktiges beslut. Läs mer om kommunstyrelsen.

Kommunala bolag    
De kommunala bolagen och stiftelsen är delar i koncernen Kungsbacka kommun. Läs mer om bolag och stiftelse.

Kungörelse
Kungörelse betyder offentligt meddelande, tillkännagivande. Inför varje kommunfullmäktigesammanträde upprättas en kungörelse. Kungörelsen innehåller uppgifter om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som ska behandlas och den används som dagordning för kommunfullmäktiges sammanträde. Kungörelsen ska minst en vecka före sammanträdet lämnas till ledamöterna och ersättarna samt annonseras i de ortstidningar som fullmäktige beslutat om.

Ledamot
Vald ordinarie representant i kommunfullmäktige, nämnd eller styrelse.

Lekman
Person som inte är fackman.

Majoritet
Mer än 50 procent av ledamöterna i fullmäktige, styrelser och nämnder eller 50 procent plus ordförandens utslagsröst. Om det blir lika vid en omröstning votering har alltså ordföranden en utslagsröst och måste rösta.

Mandat
Uppdrag att för sitt partis räkning förfoga över en plats i exempelvis kommunfullmäktige.

Mandatperiod
De fyra åren mellan valen. Mandatperioden för fullmäktige börjar 15 oktober valåret och mandatperiod för övriga styrelser och nämnder börjar nästkommande 1 januari.

Motion
I politiska sammanhang är en motion ett skriftligt förslag från en eller flera ledamöter i kommunfullmäktige. En motion leder alltid till att kommunfullmäktige tar ställning till ärendet genom att fatta beslut.

Mötesteknik
En uppsättning regler som styr sättet att sammanträda på.

Nominering
Namnförslag från enskild eller förening på person som ska väljas till kommunalt förtroendeuppdrag eller internt styrelseuppdrag.

Nämnd
En politisk nämnd inom kommunen består av ett visst antal ledamöter och ersättare som är utsedda av kommunfullmäktige. Antalet ledamöter i nämnderna varierar. Nämnderna beslutar om verksamheten inom sina respektive områden och ansvarar för att fullmäktiges beslut verkställs.

Offentlighetsprincipen
Principen att alla medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar i enlighet med tryckfrihetsförordningen.

Opposition
Politiskt parti eller politiska partier som inte kan få majoritet.

Ordförande
Person som leder arbetet och fördelar ordet på ett sammanträde.

Presidium
Ett presidium består av de ledande i en förening eller ett offentligt organ. Kommunfullmäktiges presidium består av kommunfullmäktiges ordförande samt två vice ordförande.

Partigrupp
Varje partis ledamöter och ersättare i fullmäktige samt i styrelser och nämnder.

Partidistrikt
Sammanslutning av partiföreningar i ett län.

Primärkommun
Sverige är indelat i 289 stycken primärkommuner. Man skiljer på borgerliga primärkommuner (kommuner) och kyrkliga primärkommuner (församlingar).

Proportionell
Representation i förhållande till antalet erhållna röster.

Proportionella val
Valsystem för att fördela mandat mellan partier i allmänna val i proportion till partiernas röstetal.

Proposition
Ett av ordföranden framställt förslag till beslut vid omröstning.

Propositionsordning
En propositionsordning är en uppställning av de olika förslagen till beslut vid en omröstning. Om det finns mer än två förslag till beslut i ett ärende kan det ha stor betydelse i vilken ordning förslagen ställs mot varandra.

Protokoll
Skriftlig redogörelse för vad som sker och vilka beslut, förslag, omröstningar och reservationer som tas under ett sammanträde.

Remiss
Ett ärende skickas på remiss för att exempelvis nämnder och styrelser ska få lämna sina synpunkter kring detta innan det tas upp för beslut.

Reservation
En ledamot eller tjänstgörande ersättare kan reservera sig mot ett beslut. Reservationen kan antingen vara muntlig eller skriftlig och markerar ledamotens ogillande mot förslaget.

Röstlängd
Förteckning över röstberättigade personer.

Rösträtt
Röstberättigad är svensk medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och finns upptagen i röstlängd. Utländska medborgare som bott i Sverige i tre år och fyllt 18 år har rösträtt i kommunal- och landstingsval men inte i riksdagsval.

Styrelse
Politiskt vald församling som ansvarar för ett visst område, exempelvis kommunstyrelsen. Kan också vara ledningen för en förening eller ett bolag.

Suppleant
Ersättare i fullmäktige, styrelser och nämnder som får tjänstgöra när ordinarie ledamot är borta.

Tjänsteskrivelse
Bakgrund och förslag till beslut skrivet av en tjänsteman.

Upprättad handling
Handling som färdigställts, som exempelvis har slutbehandlats eller justerats.

Valberedning
Valda ledamöter som förbereder förslag på personer till styrelse och nämnder.

Valkrets
Ett geografiskt område för vilket ett bestämt antal mandat (platser) ska fördelas mellan partierna.

Votering
Votering innebär rösträkning. I första hand röstar fullmäktiges ledamöter genom att ropa "ja" till det förslag man stöder. Om någon begär omröstning ska rösterna räknas.

Yrkande
Formellt förslag till beslut. Det vill säga att begära eller föreslå att den politiska nämnden skall besluta på ett visst sätt.

Yttrande
I sammanträdesteknisk mening är ett yttrande ett ställningstagande inför fattande av beslut från annan berörd instans än den som fattar beslutet. De flesta viktiga ärenden i en kommun är föremål för beredning och remiss, där de berörda nämnderna och kommunstyrelsen avger yttrande innan kommunfullmäktige fattar beslut.

Återremiss
Beslut att sända tillbaka ett ärende till den beredande nämnden för fortsatt beredning.

Ärende
Sakfråga som kommunfullmäktige eller nämnd ska fatta beslut om.

Ärendelista
Förteckning över ärenden som ska behandlas vid ett sammanträde; föredragningslista.

Överklaga
Ett beslut av fullmäktige eller nämnd kan överklagas. Ett annat ord för detta är att kommunmedborgarna har besvärsrätt.