Så här röstar du

Det svenska valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta. Det betyder att varje väljare har en röst, att ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på, att väljaren inte är tvungen att tala om hur han eller hon röstat och att väljarna direkt utser de som sitter i parlamentet.

Har du rösträtt?

Alla svenska medborgare som någon gång varit folkbokförda i Sverige och som fyller 18 år senast på valdagen har rösträtt i Europaparlamentsvalet och i de allmänna valen.

  • I Europaparlamentsvalet har också medborgare i något av EU:s medlemsländer och som är folkbokförda i Sverige rösträtt.

  • I val till kommun- och landstingfullmäktige har svenska medborgare som fyller 18 år senast på valdagen och som är folkbokförda inom respektive kommun eller landsting rösträtt. Också medborgare i EU:s medlemsländer och i Norge och Island har rösträtt under samma förutsättningar. Övriga utländska medborgare har rösträtt om de varit folkbokförda i Sverige tre år i följd före valdagen.

För att få rösta måste du finnas i en röstlängd. Röstlängderna upprättas inför varje val och innehåller de personer som har rösträtt vid det aktuella valet. Det är uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valet som avgör vem som har rätt att rösta och var. Om du anser att röstlängden innehåller felaktiga uppgifter måste du skriftligen begära att uppgifterna rättas. Begäran ska ha kommit in till länsstyrelsen senast 12 dagar före valdagen.

Läs mer om exakt vilka regler som gäller kring rösträtt och röstlängd på Valmyndighetens hemsida

Du får hem ett röstkort

Inför valet skickar Valmyndigheten ut ett röstkort dig som har rösträtt. På röstkortet står vilka val du har rätt att rösta i samt din vallokals adress och öppettider. Du måste ta med dig ditt röstkort om du förtidsröstar.

Har du tappat bort ditt röstkort kan du få ett nytt hos valnämnden i kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Du kan också få hjälp att skriva ut ett nytt röstkort i vissa lokaler för förtidsröstning.

Har du inte fått ditt röstkort eller tappat bort det kan du beställa ett nytt hos kommunen, länsstyrelsen eller Valmyndigheten. Det kan också skrivas ut av röstmottagarna i de flesta röstningslokaler.

Rösta på valdagen

För att rösta på valdagen går du till den vallokal som står angiven på ditt röstkort. Vallokalerna är öppna 08:00-20:00.

Listor över vallokaler i Kungsbacka kommun

I vallokalen finns allt du behöver för att kunna rösta. Gör så här:

1. Ta valkuvert och valsedlar för det eller de partier du tänkt rösta på.

2. Ställ dig bakom en skärm och gör iordning din röst genom att lägga en valsedel i varje kuvert.

3. Du kan personrösta genom att sätta ett kryss i rutan för den kandidat du helst vill ska bli vald för partiet.

4. Lämna valkuvert, röstkort och din legitimation till röstmottagaren.

Kom ihåg att du måste ta med dig giltig ID-handling (eller på annat sätt styrka din identitet).

Läs mer om att rösta på valdagen på Valmyndighetens hemsida

Rösta innan valdagen (förtidsröstning)

Om du av någon anledning inte kan rösta i din vallokal på valdagen kan du rösta i förväg i en lokal för förtidsröstning. Förtidsröstningen börjar 18 dagar före valdagen och pågår fram till valet. Kommunen ordnar också förtidsröstning på särskilda boenden och gymnasier. Du kan förtidsrösta i Kungsbacka även om du bor och är skriven i en annan kommun. Detta gäller dock inte röstning i kommunvalet, som måste ske i din hemkommun.

Lista över lokaler för förtidsröstning i Kungsbacka kommun

När du förtidsröstar måste du ta med ditt röstkort och giltig ID-handling (eller styrka sin identitet på annat sätt). Själva röstningen går till på i stort sett samma sätt som när du röstar i en vallokal.

Har du förtidsröstat och ångrar dig kan du rösta i din vallokal på valdagen. Rösten i vallokalen godkänns då och förtidsrösten blir ogiltig.

Läs mer om att förtidsrösta på Valmyndighetens hemsida

Rösta med bud

Att rösta med bud innebär att det är någon annan än du som väljare som transporterar rösten till vallokalen eller till en lokal för förtidsröstning. Det är fortfarande väljaren själv som gör iordning sin röst. Det krävs särskilt material för att rösta med bud, det vill säga ytterkuvert, valkuvert och partivalsedlar. Materialet finns att beställa hos Valmyndigheten eller hos kommunen.

Läs mer om att rösta med bud på Valmyndighetens hemsida

Rösta när du befinner dig utomlands

Läs mer om hur du röstar från utlandet på Valmyndighetens hemsida