Invånardialog

I Kungsbacka har vi sedan länge ett nära samarbete med våra invånare, och vi strävar efter att hitta nya vägar för invånarna att komma till tals och påverka samhället.

Samråd, möten, fokusgrupper och enkäter via Kungsbacka e-panel är exempel på invånardialoger som vi håller under året.

Några av våra tidigare invånardialoger:

 • Utveckling och framtida byggnation av Anneberg centrum
 • Nya Hede station
 • Nytt badhus
 • Mitt Kungsbacka
 • Kommunala lokaler
 • Kungsbacka torg
 • Trygghet
 • Friluftsliv
 • Mottagande av nyanlända
 • Framtida boende för seniorer

Förutsättningar för bättre beslut

Förr var det vanligt att människor var medlemmar i politiska partier. Medlemskap i politiska partier och föreningar var en viktig del i byggandet av välfärdsstaten. Då var det också lätt för förtroendevalda att lyssna på medlemmarna och på så sätt ta pulsen på samhället.

Eftersom det idag inte är lika vanligt att invånarna är medlemmar i politiska partierna testar vi i Kungsbacka nya former för inflytande och delaktighet för att kunna hantera vår tids utmaningar och ta del av människors engagemang. 

Invånardialog ger politiker och tjänstemän förutsättningar att fatta bättre beslut och bättre förstå behov och möjligheter hos invånarna i kommunen.

Policy för invånardialog

Hösten 2014 antog kommunfullmäktige en policy för invånardialog. Policyn
innehåller huvudprinciper som är styrande i arbetet med invånardialog i kommunen. Huvudprinciperna är:

 • Dialog ska vara på riktigt      
 • Omfatta något viktigt   
 • Kunna ge resultat

Huvudprinciperna har underliggande principer kopplande till sig, så kallade tillämpningsanvisningar. Tillämpningsanvisningarna syftar till att
beskriva hur vi lever upp till huvudprinciperna.

Hela policyn finner du under rubriken "Dokument" längre ner på denna sida.

Kontakta gärna

Kontakta gärna

Resultat från dialoger