Styrande dokument

Kommunens sätt att arbeta med service till invånarna styrs av lagar och förordningar. En av lagarna är kommunallagen. Kommunallagen bestämmer bland annat att kommunen ska ha en arbetsordning för kommunfullmäktige och reglementen för de politiska nämnderna.

Kommunen får dessutom besluta om lokala regler för servicen. Tillsammans kallas lagar, förordningar och lokala regler för kommunens författningssamling.

Regler för myndigheter

För kommunfullmäktiges arbete finns regler i kommunallagen och en arbetsordning. Reglementen är en samling regler som talar om vilka ansvarsområden myndigheterna inom kommunen har, och hur de ska sköta sitt arbete.

Arbetsordning och reglementen

Styrande dokument för kommunala bolag

Här kan du läsa styrande dokument för de hel- och delägda kommunala bolagen och stiftelsen Tjolöholm.

Ägardirektiv, bolagsordningar och stadgar för stiftelse

Avgifter och taxor

Här kan du läsa om avgifter och taxor för kommunens service och tjänster.

Avgifter och taxor

Lokala ordningsregler

Kommunen får besluta om egna lokala regler inom en del områden. Reglerna kompletterar de lagar som riksdagen fattat. Reglerna gäller för dig som är invånare, besökare och företagare i Kungsbacka. 

Kommunens interna styrdokument

Kommunen har policyer, regler, planer, program och mål för det interna arbetet.

Kommunens interna styrdokument

Kontakta gärna