Hälsoskyddsföreskrifter

Lokala hälsoskyddsföreskrifter finns för att skydda människors hälsa och miljö.

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), gäller lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

Hälsoskyddsföreskrifterna finns i sin helhet som dokument längst ner på sidan. Här finner du en sammanfattning av Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

 • Avgift för prövning och tillsyn

  +

  Kommunen har rätt att ta ut avgift för ansökningar om tillstånd och dispens, för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter.

  Avgiften får tas ut enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

 • Avloppsanordningar

  +

  Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd av nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att:

  1. Inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas till

  Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att:

  2. Inrätta avloppsanordning för bad-, disk- och tvättavloppsvatten väster om Europaväg 6 genom kommunen samt inom vattenskyddsområden som har märkts ut på kartbilaga 2–5.

  Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte för dagvattenanordningar.

  Enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs anmälan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att:

  1. Inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1–2
  2. Ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

  Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avlopps-anordning som kräver tillstånd enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanordning.

  För vattenskyddsområden finns länsstyrelsens föreskrifter i Hallands läns  författningssamling.

 • Annan toalett än WC

  +

  Det krävs tillstånd hos nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att inrätta:

  • Förmultningstoalett
  • Eltoalett
  • Torrtoalett med latrinkompostering
 • Att ha djur

  +

  Inom område med detaljplan, se kartbilaga 1, krävs tillstånd från nämnden för Miljö & Hälsoskydd för att hålla:

  • nötkreatur, häst, get, får eller svin
  • pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
 • Tomgångskörning med förbränningsmotor

  +

  En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång högst en minut. Detta gäller inte:

  1. Om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, till exempel trafikkö
  2. Om motorn hålls igång för att – i den mån det behövs för fordonets ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan som avser uppvärmning
 • Spridning av gödsel

  +

  Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område med detaljplan, se kartbilaga 1, gäller följande:

  1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder- och vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter.
  2. Nedbrukning ska ske inom fyra timmar efter spridningen. Spridning i växande gröda ska jämställas med nedbrukning.
  3. Spridning får inte ske närmare än tio meter från sjö eller annat vattendrag.
 • Värmepumpar

  +

  Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får inte inrättas utan anmälan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd.

  Inom de vattenskyddsområden som har märkts ut på kartbilaga 2–5 krävs tillstånd från nämnden för Miljö & Hälsa för att inrätta en sådan anläggning.

  Anmälan eller tillstånd krävs inte för värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt förordningen och miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 • Eldning av fastbränsle i kamin samt skötsel och tillsyn

  +

  Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler, eller försedd med
  ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 maj till 30 september eller under övrig tid på året när inversion råder. Detta gäller inom områden med detaljplan, se kartbilaga 1.

  För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillförseln ska vara god och bränslet förvaras torrt. Pannan får eldas endast med det bränsle som pannan, enligt tillverkaren, är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av sådant trä som inte är förorenat.

  Dokumentation efter genomförd sotning eller underhåll av eldningsanordning ska sparas hos ägaren av anläggningen tills nästa sotning eller underhåll av eldningsanordningen har genomförts.

 • Eldning av trädgårdsavfall

  +

  Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan, se kartbilaga 1, är förbjuden under perioden 1 maj till och med 30 september.

  Eldning under övrig tid får ske under förutsättning att olägenhet för människors hälsa inte uppstår.

  Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.

  Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i Kungsbacka kommuns lokala renhållningsföreskrifter.

 • Gatumusik

  +

  I centrala Kungsbacka, se kartbilaga 6, får gatumusik endast framföras dagligen mellan klockan 12–18 under förutsättning att ljudförstärkare eller högtalare inte används i samband med utövande av musiken.

  Begränsningen gäller inte utövande av gatumusik som sker enligt tillstånd som polismyndigheten har utfärdat enligt ordningslagen.

  Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors hälsa uppkommer.

 • Ansökan och anmälan

  +

  En ansökan eller anmälan till nämnden för Miljö & Hälsoskydd ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna krav i förordningen om miljöfarlig verksamhet och miljöbalken.

 • Dispens

  +

  Nämnden för Miljö & Hälsoskydd får medge dispens från dessa föreskrifter om det är uppenbart att det inte föreligger risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

 • Sanktioner

  +

  I miljöbalken finns straffbestämmelser och bestämmelser om miljösanktionsavgifter.