Kommunens interna styrdokument

Kommunen har regler, planer, program och mål för det interna arbetet. De kallas för policydokument.

 Här kan du läsa de olika policydokumenten:

Vision för Kungsbacka

Bostadsbyggande

Biblioteksplan

Anläggningsstöd

Arbetsmiljö

Arbetsmiljö bilaga- Hälsorisker vid elektromagnetisk strålning

Barnkonventionen

Handlingsplan för barnkonventionen

Borgensåtagande

Bredbandspolicy

Dagvatten

Digital strategi 

Drogfri arbetsplats

E-målbild för Kungsbacka 2020

Finanspolicy

Fordonspolicy

Gång- och cykelstrategi

Informationssäkerhetspolicy

Internationellt arbete

Internationellt arbete- strategi

Invånardialog

Jämställdhet

Kemikalieplan (bilaga till kemikalieplanen: På väg mot en giftfri förskola)

Klimatstrategi för Kungsbacka kommun

Kommunikation

Kommundirektörens instruktion

Konkurrensprövning

Konkurrensprövning- tillämpningsanvisningar

Kvalitetspolicy

Ledarskap och medarbetarskap

Ledarskapskriterier

Lokalpolicy

Lokalt regelverk om omställningsskydd, pension och familjeskydd för förtroendevalda

Lönepolicy

Omställningsstöd och pension för förtroendevalda

Rehabilitering

Rekrytering

Policy för arbetsintegrerande sociala företag

Policy för hantering av personuppgifter

Handlingsplan för samhällsstörning

Turismstrategi

Strategi för tätortsnära friluftsliv

Upphandlingspolicy

Upphandling- tillämpningsanvisningar

VA-policy

VA-översikt 

Program

Energipolitik

Näringslivspolitik

Kulturpolitik

Uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av kommunala och privata utförare

Regler

Kommunalt partistöd

Minnesgåva till medarbetare och förtroendevalda

Resor och trafiksäkerhet

Riktlinjer och regler för förmåner till förtroendevalda

Sociala medier

Riktlinjer

Riktlinjer för direktupphandling

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

Riktlinje för markanvisningar och exploateringsavtal

Riktlinjer för styrdokument

Riktlinjer för utveckling av kulturmiljöns villkor

Uppföljningssamtal

Vänortsverksamhet

Upplåtande av kommunala lokaler för publika arrangemang

Handlingsplaner

Handlingsplan drogfri arbetsplats

Handlingsplan för att värna demokratin mot den våldsbejakande extremismen

Översiktsplan

Översiktsplan 2006

Fördjupade översiktsplaner

Anneberg/Älvsåker

Kungsbacka

Särö

Tjolöholm

Vindkraft

Åsa