Ordningsföreskrifter

Kungsbacka kommuns lokala föreskrifter styr vad som är tillåtet att göra på offentlig plats inom kommunen. Det kan till exempel handla om användning av fyrverkerier eller arbete som orsakar störande buller.

Grundläggande bestämmelser om allmän ordning och säkerhet på offentlig plats finns i tredje kapitlet i ordningslagen (1993:1617). De lokala ordningsföreskrifterna innehåller ytterligare bestämmelser om hur den allmänna ordningen i Kungsbacka kommun ska upprätthållas.

Det är kommunfullmäktige som beslutar om de allmänna lokala ordningsföreskrifterna.

Ordningsföreskrifterna finns i sin helhet som dokument längst ner på sidan. Här finner du en sammanfattning av Kungsbacka kommuns lokala ordningsföreskrifter.

Lokala ordningsföreskrifter i Kungsbacka kommun

 • Avgift för användning offentlig plats

  +

  Kommunen har rätt att ta ut en avgift när offentliga platser, och områden som kommunen jämställt med sådana platser, används. 

  Avgiften får tas ut enligt de grunder som har beslutats av kommunfullmäktige.

 • Områden som jämställs med offentlig plats

  +

  Nedanstående områden jämställs med offentlig plats:

  1. Begravningsplats
  2. Kyrkogård
  3. Parkområde i anslutning till kulturhuset Fyren
  4. Annan anläggning för lek och aktivitet enligt bilaga 3
  5. Motionsspår enligt bilaga 3
  6. Badplats enligt bilaga 3

  Lekplatser och annan anläggning för lek och aktivitet som hör till en förskola eller skolas verksamhet jämställs med offentlig plats endast utanför verksamhetstid.

 • Kommunens yttrande

  +

  Innan polismyndigheten fattar beslut om tillstånd för följande ärenden bör kommunen ges tillfälle att yttra sig.

  • att ställa upp container
  • att sätta upp affischer 
  • störande buller
  • att använda högtalare
  • att använda pyrotekniska varor
 • Lasta varor

  +

  När gods lastas, forslas, lossas eller i övrigt hanteras, ska den som är ansvarig för åtgärden göra vad som behövs för att undvika att allmänheten utsätts för tillfälliga olägenheter genom damm, spill eller dålig lukt.

  Gods får inte lastas av eller läggas upp så att brandposter, brandsläckningsutrustningar eller utrymnings respektive särskilda räddningsvägar blockeras eller att räddningstjänstens arbete hindras.

 • Schakta, tippa och utföra annat liknande arbete

  +

  När grus, jord eller sand tas upp, när fyllnadsmassor tippas eller när schaktning, grävning eller annat liknande arbete sker, ska den som är ansvarig se till att arbetet sker på ett sådant sätt att allmänheten utsätts för minsta möjliga olägenhet.

 • Markiser, flaggor och skyltar

  +

  Markiser, flaggor eller skyltar får inte sättas upp så att de skjuter ut:

  • över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter
  • över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 2,7 meter
  • över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

   

 • Träd, buskar, häckar och andra hinder

  +

  Fastighetsägare ska tillse att brevlådor, grindar eller växtlighet inte hindrar framkomligheten eller sikten för trafikanter eller annars hindrar maskinell renhållning av gata, gångbana eller annan offentlig plats utanför tomtområde.

  Med fastighetsägare avses även den som till följd av nyttjanderättsavtal eller på någon annan grund är i ägarens ställe.

  För renhållning av gångbana gäller kommunens lokala föreskrifter om gångbanerenhållning.

  Träd och buskar ska kvistas och beskäras, i den mån grenarna sträcker sig:

  • över gångbana på lägre höjd än 2,3 meter
  • över gång- eller cykelbana på lägre höjd än 2,7 meter
  • över en körbana på lägre höjd än 4,6 meter.

  Föreskrifter om hantering av trädgårdsavfall finns i kommunens lokala renhållningsföreskrifter samt i lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

 • Containrar och andra anordningar

  +

  Polismyndighetens tillstånd krävs för att ställa upp en container och andra anordningar för byggetablering. Ägaren eller den som är i ägarens ställe (användaren), till en container eller annan anordning som ska ställas upp på en offentlig plats, ska se till att containern tydligt märks med ägarens eller användarens namn, adress och telefonnummer.

 • Affischer, flyttbara skyltar, anslag och marschaller

  +

  Polismyndighetens tillstånd krävs för att sätta upp banderoller, flaggor, affischer, annonser eller liknande anslag på husväggar, staket, stolpar, kopplingsskåp, träd eller liknande, som är riktade mot en offentlig plats.

  Polismyndighetens tillstånd krävs också för att placera flyttbara skyltar, så kallade gatupratare, brinnande marschaller och liknande anordningar på gångbanor och körbanor.

  Tillstånd behövs inte för att sätta upp anslag på tavlor, pelare eller andra liknande anordningar som är avsedda för detta ändamål. Det krävs heller inte något tillstånd för näringsidkare att sätta upp annonser eller andra tillkännagivanden som avser näringsidkarens verksamhet på den byggnad där verksamheten finns.

 • Störande buller

  +

  Polismyndighetens tillstånd krävs för att utföra arbete som orsakar störande buller för personer på offentliga platser. Sådant buller kan till exempel vara att krossa sten, påla eller nita.

 • Högtalarutsändningar

  +

  Polismyndighetens tillstånd krävs för att genom högtalare eller liknande anordning sprida information, reklam, underhållning, propaganda eller andra budskap som riktar sig mot personer på offentliga platser.

 • Fyrverkerier och andra pyrotekniska varor

  +

  Den som skjuter av fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor ska visa största möjliga hänsyn till omgivningen.

  Du kan behöva tillstånd från polisen för att få använda pyrotekniska varor så som till exempel fyrverkerier.

  Polismyndigheten i Varberg

 • Insamling av pengar och gatumusik

  +

  Polismyndighetens tillstånd krävs för att samla in pengar i bössor eller dylikt, om insamlingen inte utgör ett led i en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning.

  Tillstånd krävs inte för att samla in pengar i samband med att gatumusik framförs. Om gatumusik finns föreskrifter i Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.

  Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på område som framgår av bilaga 5.

 • Förbud mot tillfällig försäljning

  +

  Tillfällig försäljning är förbjudet inom markerat område i bilaga 2.

  Med tillfällig försäljning avses sådan gatuförsäljning samt demonstration av varor som tar offentlig plats i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och därför inte kräver tillstånd enligt ordningslagen.

  Tillstånd krävs dock inte för försäljning av tryckta skrifter samt välgörenhets- och demonstrationstecken.

 • Förbud mot camping

  +

  Det är förbjudet att campa på begravningsplats, kyrkogård, torg och i parker.

 • Bestämmelser för hund

  +

  Den som äger en hund, den som har tagit emot en hund för underhåll eller nyttjande, eller den som tillfälligt vårdar en hund är skyldig att följa bestämmelserna i dessa föreskrifter.

  Skyldighet att hålla hund kopplad

  Hundar ska hållas kopplade:

  • På begravningsplatser och kyrkogårdar
  • I parker
  • På allmän försäljningsplats under den tid då torghandel pågår
  • På motionsspår enligt bilaga 3

  Bestämmelserna gäller inte för tjänstehund under tjänsteutövning med polis, tull, räddningstjänst eller annan liknande myndighet.

  Skyldighet att plocka upp föroreningar efter hund

  Föroreningar efter hund ska plockas upp på offentlig plats, inkluderande gångbanor, parkmark, parkvägar eller annat för gångtrafiken erforderligt utrymme samt inom områden som jämställs med offentlig plats enligt dessa föreskrifter.

  Bestämmelserna gäller inte för tjänstehund under tjänsteutövning med polis, tull, räddningstjänst eller annan liknande myndighet. Bestämmelserna gäller inte heller för ledarhund för synskadad.

  Vistelseförbud för hund

  Hund får inte vistas på:
  1. a. Allmän lekplats
  b. Allmän anläggning för lek och aktivitet
  c. Annan anläggning för lek och aktivitet som i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats

  2. Tingbergsvallen i Kungsbacka

  3. Badbrygga och badflotte på badplats som i dessa föreskrifter jämställs med offentlig plats

  Vistelseförbudet gäller inte lek- eller aktivitetsyta avsedd för hund såsom hundrastgård eller agilitybana. 

  Bestämmelserna gäller inte för tjänstehund under tjänsteutövning med polis, tull, räddningstjänst eller annan liknande myndighet. Bestämmelserna gäller inte heller för ledarhund för synskadad. Bestämmelserna 1-2 gäller inte assistanshund. 

 • Överträdelse av lokal ordningsföreskrift

  +

  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot dessa föreskrifter, kan dömas till penningböter enligt ordningslagen.