Arbetsordning och reglementen

För kommunfullmäktiges arbete finns regler i kommunallagen och en arbetsordning.

Reglementen är en samling regler som talar om vilka ansvarsområden myndigheterna inom kommunen har, och hur de ska sköta sitt arbete. En del reglementen gäller för alla. Andra reglementen är specifika för kommunstyrelsen och de olika politiska nämnderna. 

Kommungemensamma reglementen

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arkivreglemente

Attestreglemente

Attestreglemente- tillämpningsanvisningar

Reglemente för revisorerna

Delegationsförteckningar

Delegationsförteckning för kommunstyrelsen

Riktlinjer

Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal

Nämndreglementen

Byggnadsnämnden

Kultur & Fritid

Funktionsstöd

Förskola & Grundskola

Gymnasium & Arbetsmarknad

Individ & Familjeomsorg 

Krisledningsnämnden

Kommunstyrelsen

Miljö & Hälsoskydd

Service

Teknik

Valnämnden

Vård & Omsorg

Överförmyndarnämnden

Reglemente för kommunstyrelsen och nämnder 

Kontakta gärna