Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för kommunens service och tjänster.

Avgift för administrativa kostnader vid tecknande av vissa avtal

Avgifter för boendeparkering

Avgifter inom Funktionsstöd

Avgifter inom Vård & Omsorg

Taxa för patientavgifter inom hemsjukvården - gäller från 1 juli 2020

Taxa för bostadsförmedlingen

Taxa för plan- och byggverksamhet (För ärenden som har kommit in före 30 september 2019 gäller Taxa för byggnadsnämndens verksamhet antagen 2011)

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling

Taxa för lotterier

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

Taxa för renhållning

Taxa för sotning

VA-taxa 2020

Taxor och avgifter enligt alkohollagen

Taxor och avgifter för Kultur & Fritids verksamheter - bad, fotbollsplaner, idrottslokaler, IP Skogen och lotterier. 

Taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset Fyren

Taxa och regler för kulturskolan

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för receptfria läkemedel 

Taxa för bredbandsnät

Uppdragstaxa för Miljö & Hälsoskydd