Avgifter och taxor

Här hittar du avgifter och taxor för kommunens service och tjänster.

Avgift för administrativa kostnader vid tecknande av vissa avtal

Avgifter för boendeparkering

Avgifter för tillstånd och tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen

Avgifter inom Funktionsstöd

Avgifter inom Vård & Omsorg

Taxa för bostadsförmedlingen

Taxa för byggnadsnämndens verksamhet- gäller för plan- och bygglov och kart- och mätverksamhet

Taxa för avskrift eller kopia av allmän handling

Taxa för lotterier

Taxa för renhållning

Taxa för sotning

VA-avgifter

Taxor och avgifter för fritid och folkhälsas verksamheter

Taxor och avgifter för uthyrning av lokaler på Kungsbacka Teater och kulturhuset Fyren

Taxa och regler för kulturskolan

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Taxa för receptfria läkemedel 

Taxa för bredbandsnät

Uppdragstaxa Miljö & Hälsoskydd