Vatten- och avloppsanläggningar

Den som är ansluten till kommunalt vatten och avlopp måste följa Allmänna bestämmelser för användande av Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA.

ABVA reglerar tillsammans med lagen om allmänna vattentjänster vad som gäller för abonnenter som använder Kungsbacka kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA gäller från 1 juli 2009.

Råd och anvisningar

Tillsammans med ABVA finns foldern Råd och anvisningar till ABVA som förtydligar vad som gäller för dig som är abonnent. Båda foldrarna finns att läsa nedan. 

PM för VA

Nedan hittar du PM för VA som innehåller regler för utförande av kommunaltekniska anläggningar i Kungsbacka.

Anvisningar för VA

Nedan hittar du Anvisningar vid ny- och omläggning av VA-ledningar i Kungsbacka kommun.

LTA-anläggning

Nedan hittar du Information LTA-anläggning till fastighetsägare och installatörer.

Riktlinjer för sprinkleranläggningar

Nedan hittar du Kungsbacka kommuns riktlinjer för sprinkleranläggningar.