För dig som är förtroendevald

Här har vi samlat all information samt utbildningar som du som förtroendevald i Kungsbacka kommun kan tänkas behöva. Du hittar bland annat information om hur du använder din läsplatta och vilka dokument som är viktiga för dig att känna till.
 • Plan för kompetensutveckling

  +

  Som ny förtroendevald blir inbjuden till ett flertal övergripande utbildningar om hur kommunen fungerar.

  Utbildningar som erbjöds våren 2019

  Introduktion - I Kungsbacka växer framtiden, 10 januari

  Roller och ansvar, 17 januari

  Fördjupningstillfälle för ordförande och vice ordförande, 24 januari

  Morgondagens välfärd, 14 mars

  Läs mer om utbildningarna här.

  Introduktionen är generell och respektive nämnd ansvarar för fördjupad utbildning utifrån sina ansvarsområden.

 • Kungsbacka kommuns webbutbildning

  +

  I Kungsbacka kommuns webbutbildning för förtroendevalda får du information om vilka förutsättningar, regler och övergripande processer som styr dina möjligheter att vara med och påverka i din roll som förtroendevald.

  Syftet med utbildningen är att stärka dig i din roll som politiker och att alla ska få en gemensam bild av kommunens utmaningar.

  Utbildningen är indelad i flera kapitel och eftersom den är digital kan du ta del av den när det passar dig som bäst och du kan dessutom se kapitlen igen när du vill.

  Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

  1. Fakta om kommunen och organisationen: generellt om Kungsbacka, befolkningsutveckling, samhällsplanering, förvaltningar med mera.

  2.1 Så styrs kommunen del 1: principer, ledning, styrning och beslutsfattande.

  2.2 Så styrs kommunen del 2: delegering, tillsyn, vad och hur, intern kontroll, vision och mål.

  3. Nämndernas arbete och ärendeberedning: inför, under och efter sammanträden, jäv, kommunfullmäktige.

  4. Arbetsgivarrollen: Medarbetar- och ledarskap, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lön, samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer.

  5. Ekonomi: var kommer pengarna ifrån, ekonomistyrningsprinciper, budget, ekonomiskt ansvar, apriluppföljning, delårsrapport, bokslut och årsredovisning.

  6. Hållbarhet: agenda 2030, samarbeten kring hållbarhet, Kungsbackas hållbarhetsarbete.

  7. Kungsbacka och omvärlden: 13 trender som påverkar utvecklingen i Sverige, Sveriges kommuner och landsting, Region Halland, Göteborgsregionen, EU, Eurocities.

  8. Integration: hur vi arbetar med integration i Kungsbacka, begrepp, omvärldens påverkan och bosättningslagen.

  9. Säkerhet och beredskap: hur vi arbetar med säkerhet och beredskap i Kungsbacka, kärnenergiberedskap, totalförsvar, höjd beredskap och tips på hur privatpersoner kan förbereda sig inför en krissituation.

  10. Media: mediernas roll i samhället, mediedramaturgi, förutsättningar och förtroende, samt lagar och konkreta tips.

  Länk till webbutbildningen

  Länkar till fördjupning efter genomförd utbildning

 • Webbutbildning ”Juridik för politiker”

  +

  Alla förtroendevalda i Kungsbacka kommun har under perioden 1 februari - 31 december 2019 tillgång till en digital fördjupande utbildningsserie i tre delar "Juridik för politiker". Varje del tar cirka en timme.

  I webbkursen lär du dig hur den svenska rättsordningen är uppbyggd och vad kommuner kan och får göra inom ramen för deras självstyre och kompetens. Dessutom lär du dig om kommunernas organisation och fullmäktiges uppgifter. Vi går också igenom vad det innebär att vara förtroendevald och hur sammanträden går till. Även bestämmelser kring offentlighet och sekretess som är en viktig del av arbetet inom offentlig sektor behandlas.

  Del 1

  • Normhierarkier
  • Det kommunala självstyret
  • Den kommunala kompetensen
  • Kommunernas organisation
  • Fullmäktiges uppgifter
  • Examination

  Del 2

  • De förtroendevalda
  • Inför sammanträden
  • Den kommunala ekonomin
  • Revision och ansvarsprövning
  • Överklagande av kommunala beslut
  • Examination

  Del 3

  • Offentlighetsprincipen
  • Mutor och jäv
  • Organisatorisk och social arbetsmiljö
  • Examination

  Varje del avslutas med en examination där du svarar på ett antal slumpmässiga flervalsfrågor. Svarar du fel får du en hänvisning som berättar vilken del av kursen som du behöver repetera. När du klarat testet får du ett kursintyg som kan printas ut.

  Länk till webbutbildningen tillhandahålls via mejl.

  För frågor om utbildningen kontakta gärna

  Kristina Gudmundson, kommunsekreterare 
  kristina.gudmundson@kungsbacka.se

 • Läsplatta och lösenord

  +

  För att ta del av sammanträdeshandlingar använder Kungsbacka kommun sig av en läsplatta. 

  Byta lösenord

  Alla med inloggningsuppgifter behöver regelbundet byta sitt användarlösenord till sin läsplatta. Lösenordet är giltigt i 180 dagar och måste sedan bytas mot ett nytt. Du får en påminnelse när det är dags och byter själv lösenordet via webbmailen eller i länken nedan.

  Så konstruerar du ett bra lösenord

  Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt. Det får inte vara något av dina 24 tidigare använda lösenord för användarkontot. Använd minst tre av följande kriterier:

  • En stor bokstav
  • En liten bokstav
  • En siffra
  • Ett specialtecken

  Använd inte ditt namn, användarnamn eller Å, Ä, Ö. 

  Så här byter du lösenord

  Klicka här för att byta lösenord

  Du kan byta lösenord max en gång per dag. 

  Om du missar att byta lösenord

  Om du inte har bytt ditt lösenord inom de 180 dagarna går det inte att logga in på din läsplatta. Klicka då på länken ovan för att byta lösenord, eller kontakta Service direkt.

  Dokument

  Rutin för utlämnande och tillbakalämnande av läsplattor

  Rutin för skador av läsplattor

  Rutin vid support av läsplattor

  För frågor om hanteringen av läsplattan eller lösenordsbyte, kontakta gärna

  Service Direkt
  0300-83 44 44

  För övriga frågor, kontakta gärna

  Kristina Gudmundson
  0300-83 44 99
  kristina.gudmundson@kungsbacka.se

 • Hantera LexMeeting

  +

  Politiker får framförallt tillgång till Lex via appen Lex Meeting. Där publiceras alla handlingar som används vid nämndernas sammanträden.

  Digital justering är någonting vi också gör genom Lex. Kommunikationen och inloggningen till justeringen sker dock via din e-post.

  Vad är partner-id?

  Partner-id är den kod som ska skrivas in för att appen ska veta vilken kommun den ska kommunicera med. För Kungsbacka kommun är det LASPLKUNG010.

  Inloggningen fungerar inte

  Kontrollera användarnamn och lösenord under inställningar. Användarnamn ska vara det användarnamn man har när man loggar in exempelvis på insidan. Detta namn ska aldrig innehålla @kungsbacka.se.

  Lösenord är samma lösenord som man har till insidan och mail. Observera att om man byter lösenord för sitt kungsbacka-konto måste man även byta lösenordet i Lex Meeting.

  Om allt ser ut att stämma kan man be en systemadministratör att för säkerhets skull kontrollera så politikern ligger upplagd som användare i Lex. Detta gäller framförallt nyinvalda politiker.

  Handlingen kommer inte upp när jag klickar på den

  Ofta kan det här bero på att appen helt enkelt inte hunnit ladda ner den ännu. Om man har många och stora filer kan det ta längre tid att ladda ner sammanträdeshandlingarna. Om allt är nedladdat men vissa handlingar fortfarande inte kan öppnas beror det på att nämndsekreteraren inte uppdaterat deltagarlistan på sammanträdet i Lex. Då kan man bara öppna registrerade handlingar, inte arbetsmaterial. Då behöver nämndsekreteraren klicka på uppdatera-knappen på personboxen i lex.

  Kan vem som helst justera digitalt?

  Digital justering är någonting vi vill att samtliga nämnder i Kungsbacka ska tillämpa. Alla som har någon form av e-legitimation/bank-id kan genomföra en digital justering. En lathund som visar hur du går till väga finns här nedan. Tänk på att om ditt bank-id är knutet till din hemmadator är det där du behöver gå in och justera protokollet.

  Kontakta gärna

  Om du har problem med Lex Meeting så kontaktar du din nämndsekreterare.

  Har du allmänna problem med din läsplatta kontaktar du Service direkt via 0300-83 44 44.

  Dokument

  Lathund - Digital signering i Lex för politiker

  Manual LexMeeting 1.6

 • Partistöd

  +

  I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Kungsbacka kommun har även antagit regler om kommunalt partistöd.

  Regler för kommunalt partistöd

  Vid frågor kontakta kommunsekreteraren.

 • Behandling av motioner

  +

  Vad händer med ett ärende 

  En ledamot i kommunfullmäktige har möjlighet att lämna in en motion till kommunfullmäktige. En motion som lämnats in till kommunfullmäktige ska också beslutas i kommunfullmäktige.

  Remiss

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar vem som ska få motionen på remiss. En motion kan remitteras till flera nämnder. Kommunledningskontoret gör det praktiska arbetet med att remittera motionen och har också ärendet under bevakning för att det så snart som möjligt ska kunna tas upp för beslut i kommunfullmäktige.

  Sammanvägning av inkomna yttranden

  Om en motion remitterats till flera nämnder görs en sammanvägning av de inkomna yttrandena från nämnderna. Denna sammanvägning görs av kommunledningskontoret.

  Ordförandeberedning

  Vid ordförandeberedningen deltar KS ordförande och företrädare för kommunledningskontoret. Här görs en första kontroll av de ärenden med tillhörande handlingar, som ska behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott, och eventuellt kommunstyrelse och ibland även i kommunfullmäktige.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott

  Kommunstyrelsens arbetsutskott gör en politisk bedömning och formulerar det beslutsförslag som redovisas för kommunstyrelsen. I vissa fall beslutar kommunstyrelsens arbetsutskott om vidare hantering och bedömningar i större ärenden.

  Kommunstyrelsen

  I kommunstyrelsen bereds motionen. Här diskuteras och slutligen beslutas om det förslag till beslut som kommer att lämnas vidare till kommunfullmäktige för slutligt ställningstagande och beslut.

  Kommunfullmäktige

  I kommunfullmäktige beslutas slutligen motionsärendet.

  Dokument:

  Regler för behandling och handläggning av motioner

 • Styrande dokument, arbetsordning och reglementen

  +

  Alla förtroendevalda ska känna till sin nämnd eller styrelses reglemente samt det kommungemsamma reglementet. Kommunfullmäktige har en antagen arbetsordning. 

  Arbetsordning och reglementen

 • Personuppgiftsbehandling

  +

  Vi vill informera dig att aktuella uppgifter om dig och de kommunala uppdrag du har i egenskap av förtroendevald samlas i ett databaserat förtroendemannaregister. Uppgifterna i registret används för att hålla en aktuell förteckning över förtroendevalda i kommunen och för att kunna göra korrekta utskick av handlingar inför sammanträden, hantera arvode, gratifikationer och minnesgåvor.

  Uppgifterna som finns i registret är namn, partitillhörighet, personnummer, bostadsadress, e-postadress enligt "fornamn.efternamn@kungsbacka.se", privat e-postadress, telefonnummer, foto samt politiska uppdrag och period för dem. Uppgifterna har samlats in från dig själv eller din gruppledare för ditt parti. Uppgifterna behandlas av tjänstemän inom Kungsbacka kommun som har behörighet till uppgifterna samt av leverantör av registret.

  Uppgift om personnummer behandlas för vikten av säker identifiering, så att vi är säkra på att det är rätt person som vi behandlar. Uppgift om bostadsadress är nödvändigt för oss att hantera för att du ska kunna ta emot arvode. För att du som förtroendevald ska kunna signera protokoll från sammanträden behöver vi också registrera ett mobiltelefonnummer till dig. Dessa personuppgifter är nödvändiga för oss att behandla för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som förtroendevald i Kungsbacka kommun. Namn, partitillhörighet, politiska uppdrag och period för dem samt e-postadress som ges till dig som förtroendevald enligt "fornamn.efternamn@kungsbacka.se" publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida. Dessa personuppgifter bedöms som nödvändiga för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

  Syftet med övriga personuppgifter som behandlas är att vi och allmänheten ska kunna komma i kontakt med dig i egenskap av förtroendevald. För att behandla dessa uppgifter om dig så behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

  Vi ber dig därför att ange om, och vilka, uppgifter som kan registreras i vårt förtroendemannaregister samt publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna vi behandlar om dig. Du har också rätt att anmäla klagomål på behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen eller har andra frågor om behandlingen av personuppgifter så är du välkommen att kontakta kommunstyrelsens dataskyddskontakt.

  Samtycke till behandling av personuppgifter

 • Regler för minnesgåva till förtroendevalda inom Kungsbacka kommun

  +

  Kommunalt förtroendevald, som innehaft mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag, får minnesgåva efter 25 års verksamhet i följd. 

  Som mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag räknas uppdrag som ledamot i någon av nämnderna för verksamhet, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd samt uppdrag som ledamot utsedd av kommunfullmäktige i stiftelsen Tjolöholm eller Eksta Bostads AB. 

  Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor inklusive mervärdesskatt.

  Ledamot i kommunfullmäktige tilldelas särskild gåva efter 15 år som ledamot i följd.

   

  Vid frågor kontakta kommunsekreteraren.

  Dokument:

  Regler för minnesgåva

 • Mandatfördelning

  +

  Så här många platser fick partierna i valet till kommunfullmäktige 2018

  Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2018. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna (M) 19
  • Centerpartiet (C) 8
  • Liberalerna (L) 6
  • Kristdemokraterna (KD) 4
  • Socialdemokraterna (S) 9
  • Vänsterpartiet (V) 2
  • Miljöpartiet (MP) 2
  • Sverigedemokraterna (SD) 9
  • Kungsbackaborna (KB) 2

  Totalt 61 platser

 • Kommunpolitisk ordlista

  +

  Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. En del förekommer ofta, andra mer sällan. Till hjälp och stöd för att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista.

  Här hittar du den kommunpolitiska ordlistan

Kontakta gärna