För dig som är förtroendevald

Grattis till ditt uppdrag! Att vara förtroendevald är både roligt och utmanande. Oavsett om du är ny i din roll eller om du har haft förtroendeuppdrag länge så kan den här handledningen vara till hjälp om du har frågor eller funderingar kring ditt uppdrag, nämndens uppdrag och ansvarsområden eller vad du får ersättning och arvode för.
 • Kungsbacka kommuns webbutbildning

  +

  I Kungsbacka kommuns webbutbildning för förtroendevalda får du information om vilka förutsättningar, regler och övergripande processer som styr dina möjligheter att vara med och påverka i din roll som förtroendevald.

  Syftet med utbildningen är att stärka dig i din roll som politiker och att alla ska få en gemensam bild av kommunens utmaningar.

  Utbildningen är indelad i flera kapitel och eftersom den är digital kan du ta del av den när det passar dig som bäst och du kan dessutom se kapitlen igen när du vill.

  Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

  1. Fakta om kommunen och organisationen: generellt om Kungsbacka, befolkningsutveckling, samhällsplanering, förvaltningar med mera.

  2.1 Så styrs kommunen del 1: principer, ledning, styrning och beslutsfattande.

  2.2 Så styrs kommunen del 2: delegering, tillsyn, vad och hur, intern kontroll, vision och mål.

  3. Nämndernas arbete och ärendeberedning: inför, under och efter sammanträden, jäv, kommunfullmäktige.

  4. Arbetsgivarrollen: Medarbetar- och ledarskap, arbetsmiljö, kompetensförsörjning, lön, samverkan arbetsgivare och fackliga organisationer.

  5. Ekonomi: var kommer pengarna ifrån, ekonomistyrningsprinciper, budget, ekonomiskt ansvar, apriluppföljning, delårsrapport, bokslut och årsredovisning.

  6. Hållbarhet: agenda 2030, samarbeten kring hållbarhet, Kungsbackas hållbarhetsarbete.

  7. Kungsbacka och omvärlden: 13 trender som påverkar utvecklingen i Sverige, Sveriges kommuner och regioner, Region Halland, Göteborgsregionen, EU, Eurocities.

  8. Integration: hur vi arbetar med integration i Kungsbacka, begrepp, omvärldens påverkan och bosättningslagen.

  9. Säkerhet och beredskap: hur vi arbetar med säkerhet och beredskap i Kungsbacka, kärnenergiberedskap, totalförsvar, höjd beredskap och tips på hur privatpersoner kan förbereda sig inför en krissituation.

  10. Media: mediernas roll i samhället, mediedramaturgi, förutsättningar och förtroende, samt lagar och konkreta tips.

  11. Inköp: hur kommunens inköpsprocess ser ut, begrepp, avtal och lagen om offentlig upphandling, LOU.

  Länk till webbutbildningen

  Länkar till fördjupning efter genomförd utbildning

 • Kommunens digitala utbildning om näringslivet i Kungsbacka

  +

  Utbildningen Nyfiken på näringslivet – för ett bättre företagsklimat ska öka kunskapenom företagsklimatet i kommunen, varför det är viktigt att aktivt arbeta med att förbättra det och hur du som förtroendevald kan vara med och bidra till en förbättring. Du som deltar får dessutom fördjupa dig i förutsättningar för en god relation med näringslivet genom att fundera över hur kommunikationen med våra företagare ser ut.

  Utbildningen är indelad i sex kapitel och eftersom den är digital kan du ta del av den när det passar dig som bäst och dela upp den på flera tillfällen.

  Rekommenderat är att du tar del av utbildningen via en dator eller surfplatta av standardstorlek eller större för bästa upplevelse.

  Innehåll: ​

  1. Vad betyder företagsklimatet för en kommun? ​
  2. Varför är arbetet med att förbättra företagsklimatet viktigt? ​
  3. Näringslivet i Kungsbacka​
  4. Att utveckla kommunikationen med företagen​
  5. Kungsbacka kommuns arbete för att underlätta för företagen​
  6. Det fortsatta arbete med att förbättra företagsklimatet ​

  För att kunna se filmerna i kapitel fyra så behövs ett särskilt lösenord och instruktioner finns för hur du ska gå tillväga för att få det.

  Gå till utbildningen

 • Plan för kompetensutveckling

  +

  Som ny förtroendevald blir inbjuden till ett flertal övergripande utbildningar om hur kommunen fungerar.

  Utbildningar som erbjöds våren 2019

  Introduktion - I Kungsbacka växer framtiden, 10 januari

  Roller och ansvar, 17 januari

  Fördjupningstillfälle för ordförande och vice ordförande, 24 januari

  Morgondagens välfärd, 14 mars

  Mer information om utbildningarna som hölls våren 2019.

  Introduktionen är generell och respektive nämnd ansvarar för fördjupad utbildning utifrån sina ansvarsområden.

 • Kommunallagen sätter ramarna för kommunens arbete

  +

  Regler och lagar för hur Kungsbacka kommun styrs finns i regeringsformen, kommunallagen samt ett antal specialförfattningar. Arbetsordningar och reglementen och andra interna styrdokument kompletterar lagstiftningen och redogör för hur vi i Kungsbacka har valt att organisera oss och fördela ansvaret.

  Kommunallagen är en ramlag som förenklat talar om vad kommunen får göra och hur det ska gå till när kommunen fattar beslut. I kommunallagen regleras indelning i kommuner och landsting, befogenheter, alltså vad kommunen får och inte får göra, valbarhet och rösträtt, beslutsfattande med mera. I speciallagstiftning som till exempel skollagen, plan- och bygglagen och socialtjänstlagen åläggs kommunen vissa uppgifter.

  Alla de dokument som styr arbetet i kommunen finns samlade på www.kungsbacka.se/kommun-och-politik/styrdokument

 • Offentlighet och sekretess

  +

  Offentlighetsprincipen är en grundläggande princip för Sveriges statsskick. Det är det samlingsbegrepp som vi brukar använda för de grundlagsstadgade rättigheter som ger allmänheten möjlighet till insyn i det offentliga och den kommer till uttryck genom:

  • Yttrandefriheten: Friheten att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor
  • Meddelarfriheten: Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i grundlagsskyddade medier
  • Förhandlingsoffentligheten: Allmänhetens och medias rätt att närvara vid domstolsförhandlingar och vid beslutande församlingars sammanträden, det vill säga riksdagens, regionfullmäktiges och kommunfullmäktiges sammanträden
  • Handlingsoffentligheten: Rätten för var och en att ta del av allmänna handlingar

  Den del av offentlighetsprincipen som berör flest av kommunens anställda och förtroendevalda är handlingsoffentligheten, det vill säga rätten för var och en att ta del av myndigheters allmänna handlingar. Den innebär att allmänhet och media har möjlighet att läsa våra allmänna handlingar på plats hos oss, men också att de har möjlighet att få en kopia av handlingarna.

  För dig som förtroendevald betyder det att post, e-post eller andra handlingar som skickas till dig kan kommas att betraktas som allmänna handlingar och därmed ska registreras..

  Om en handling skickas till dig i din egenskap av politisk företrädare för ett parti anses handlingen inte som inkommen och behöver inte registreras. Detta för att handlingarna uteslutande rör dig som förtroendevald och ditt uppdrag som företrädare för vissa åsikter, inte som företrädare för myndigheten.

  Exempel: När är ett meddelande skickas till ett kommunalråd från allmänheten eller från en partikamrat med en förfrågan om vad kommunalrådets parti anser i en viss fråga. Eller när allmänheten skickar ett meddelande till ett antal ledamöter i kommunfullmäktige för att försöka få dem att stoppa en planerad skattehöjning.

  Om handlingen däremot avser handläggningen av ett ärende som du som förtroendevald eller förvaltningen ska handlägga är huvudregeln att handlingen betraktas som inkommen och därmed ska registreras. Du som förtroendevald företräder då den nämnd som är ansvarig för ärendet.

  Ta kontakt med registrator på förvaltningen eller din nämndsekreterare om du behöver hjälp.

 • Partistöd

  +

  I kommunallagen finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt partistöd. Kungsbacka kommun har även antagit regler om kommunalt partistöd.

  Regler för kommunalt partistöd

  Vid frågor kontakta kommunsekreteraren.

 • Nämndprocessen

  +

  nämndprocessen

 • Sammanträdestider, kallelse och sammanträdeshandlingar

  +

  Nämnderna, liksom kommunstyrelsen och kommunfullmäktige sammanträder i regel en gång i månaden utom i juli som är sammanträdesfri. Även veckan för höstlov, påsklov och sportlov är normalt sett sammanträdesfria.

  Här hittar du sammanträdestider, protokoll och kallelser.

  Kallelsen

  Inför varje sammanträde kommer du att få en kallelse. Ordföranden i nämnden eller styrelsen ansvarar för kallelsen och för att de ärenden som nämnden ska handlägga är beredda.

  Kallelsen du får inför nämnden är skriftlig och innehåller uppgifter om tid och plats för sammanträdet. I kommunens reglemente för kommunstyrelse och nämnder framgår det att kallelsen på ett lämpligt sätt ska sändas till varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet, senast fem dagar före sammanträdesdagen.

  I regel får du då även tillgång till alla handlingar i de ärenden som ska behandlas, men om ett ärende är brådskande kan handlingarna komma att bli tillgängliga vid eller i anslutning till sammanträdet. I reglementet framgår att kallelse bör åtföljas av en ärendelista. Ordföranden bestämmer och ansvarar för vilka ärenden som ska tas upp på ärendelistan och i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på ärendelistan ska bifogas kallelsen.

  I kommunens beslutsprocess är allt material skriftligt. Detta för att du som förtroendevalda i tid ska kunna sätta dig in i ett ärende, men också för att allmänheten ska kunna följa ett ärendes gång. Det är en del av den grundlagsskyddade rättighet som brukar kallas offentlighetsprincipen.

  Utöver det, ska det också vara möjligt att i framtiden att kunna ta del av beslut och underlag i ärenden som du och övriga förtroendevalda behandlar i dag.

  Tjänsteskrivelsen

  Inför sammanträdet får du ta del av en tjänstepersons bedömning och förslag till beslut i de ärenden som ska behandlas. Tjänstepersonen redogör för sina bedömningar och rekommendationer i en så kallad tjänsteskrivelse.

  En tjänsteskrivelse innehåller ett förslag eller en begäran som syftar till att du och övriga ledamöter i nämnden ska fatta ett beslut, till exempel om att godkänna en åtgärd eller en verksamhet. Förslag till beslut i tjänsteskrivelsen svarar alltid på den ursprungliga frågan, det vill säga att om någon söker tillstånd för en verksamhet, ska förslaget till beslut vara antingen bifall eller avslag. Handläggaren kan inte föreslå att någon annan ska få tillstånd i samma tjänsteskrivelse.

  Mottagaren av tjänsteskrivelsen är alltid den slutbehandlande instansen.

  Utskick av sammanträdeshandlingar genom Ciceron Assistent

  Kallelsen och övrigt underlag i de ärenden som ska behandlas får du tillgång till via kommunens läsverktyg för handlingar, Ciceron Assistent.

  Kontakta alltid i första hand nämndens eller styrelsens sekreterare om du inte kommer åt handlingarna eller har något annat problem med din läsplatta.

  Ciceron Assistent är en webbaserad tjänst som används för att hantera möteshandlingar till politiska sammanträden. Det är via Ciceron Assistent som du som förtroendevald möter kommunens dokument- och ärendehanteringssystem Ciceron.

  I Ciceron Assistent visas möteshandlingar direkt på skärmen. Du som användare kan även göra egna digitala anteckningar i handlingarna och skicka meddelanden till andra användare med kommentarer om innehållet i handlingarna.

  Handlingarna i Ciceron Assistent laddas inte ner lokalt på din läsplatta vilket betyder att du behöver ha uppkoppling till internet för att kunna läsa handlingarna.

  Ciceron Assistent fungerar på alla datorer och läsplattor med anslutning till internet, vare sig de innehåller operativsystemen iOS, Android eller Windows Mobile. Ciceron Assistent används av i stort sett alla förtroendevalda, samt av de tjänstepersoner som är involverade i sammanträdeshanteringen.

  Även den digitala justeringen sker genom Ciceron Assistent. Kommunikationen inför justeringen hanteras dock via din e-post.

  Läs mer under fliken Ciceron Assistent.

 • Läsplatta och lösenord

  +

  Ditt verktyg som förtroendevald är en läsplatta som du får låna av kommunen under den tid som du innehar ditt uppdrag. Via läsplattan tar du del av sammanträdeshandlingar och kan sköta kommunikation via e-post eller kommunikationsverktyget Teams.

  Vid utlämnandet av läsplattan kommer du att få manualer för hur du tar del av kallelse och handlingar  till nämndens sammanträden. Behöver du genomgång av hur du tar del av kallelse och handlingar går det bra att boka tid med din nämndsekreterare.

  Vid konfiguration av din iPad går du till telesupporten hos Service direkt för att få hjälp med bland annat Apple-ID, inställning av e-post och Kungsbacka-appar.

  Byta lösenord

  Alla med inloggningsuppgifter behöver regelbundet byta sitt användarlösenord till sin läsplatta. Lösenordet är giltigt i 180 dagar och måste sedan bytas mot ett nytt. Du får en påminnelse när det är dags och byter själv lösenordet via webbmailen eller i länken nedan.

  Så konstruerar du ett bra lösenord

  Lösenordet måste vara minst 8 tecken långt. Det får inte vara något av dina 24 tidigare använda lösenord för användarkontot. Använd minst tre av följande kriterier:

  • En stor bokstav
  • En liten bokstav
  • En siffra
  • Ett specialtecken

  Använd inte ditt namn, användarnamn eller Å, Ä, Ö. 

  Så här byter du lösenord

  Klicka här för att byta lösenord

  Du kan byta lösenord max en gång per dag. 

  Om du missar att byta lösenord

  Om du inte har bytt ditt lösenord inom de 180 dagarna går det inte att logga in på din läsplatta. Klicka då på länken ovan för att byta lösenord, eller kontakta Service direkt.

  Support av läsplatta

  Hos Service direkt telesupport kan du få hjälp med frågor som rör funktioner, Apple-ID, användning och nedladdning av nämndshandlingar till din iPad.

  Du kan antingen ringa 0300-83 44 44, gå till dem när de har drop in eller boka tid. Drop-in är måndag–fredag klockan 8–10. Måndagar och onsdagar även klockan 13–16

  Service direkt telesupport finns på Storgatan 41 utanför stadshuset, mittemot resecentrum.

  Om din läsplatta går sönder

  Vid skada av iPad kontakta din nämndsekreterare eller kansliet på kommunstyrelsens förvaltning så får du hjälp.

  För frågor om hanteringen av läsplattan eller lösenordsbyte, kontakta:

  Service Direkt, 0300-83 44 44

  För övriga frågor, kontakta gärna

  Kristina Gudmundson
  0300-83 44 99
  kristina.gudmundson@kungsbacka.se

  Dokument

  Rutin för utlämnande och tillbakalämning av läsplattor

 • Ciceron Assistent

  +

  Ciceron Assistent är en webbaserad tjänst som används för att hantera möteshandlingar till politiska sammanträden förutom till byggnadsnämndens sammanträden.

  Det är via Ciceron Assistent som du som förtroendevald möter kommunens diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron.

  I Ciceron Assistent visas möteshandlingar direkt på skärmen. Du som användare kan även göra egna digitala anteckningar i handlingarna och skicka meddelanden till andra användare med kommentarer om innehållet i handlingarna.

  Handlingarna i Ciceron Assistent laddas inte ner lokalt på din läsplatta vilket betyder att du behöver ha uppkoppling till internet för att kunna läsa handlingarna.

  Ciceron Assistent fungerar på alla datorer och läsplattor med anslutning till internet, vare sig de innehåller operativsystemen iOS, Android eller Windows Mobile. Ciceron Assistent används av i stort sett alla förtroendevalda, samt av de tjänstemän som är involverade i sammanträdeshanteringen.

  Även den digitala justeringen sker genom Ciceron Assistent. Kommunikationen inför justeringen hanteras dock via din e-post.

  Hur loggar jag in?

  Du får ett mejl när det finns en kallelse eller handlingar att läsa. Då går du in på internet och loggar in i Ciceron Assistent. Adressen är ciceronassistent.kungsbacka.se, men du kan också nå Ciceron Assistent via det bokmärke som du har på din läsplatta.

  Du loggar in med ditt användarnamn och lösenord som ger dig tillträde till kommunens nätverk såsom insidan och din e-post.

  Digital justering

  Även den digitala justeringen sker via Ciceron Assistent. Digital justering ska användas av samtliga nämnder i Kungsbacka kommun. Alla som har någon form av e-legitimation/bank-id kan genomföra en digital justering. En manual som visar hur du går till väga finns nedan under rubriken Dokument. Tänk på att om ditt Bank-id är knutet till din hemmadator är det där du behöver gå in och justera protokollet.

  Kontakta gärna

  Om du har problem med Ciceron Assistent så kontaktar du din nämndsekreterare.

  Har du allmänna problem med din läsplatta, eller problem med ditt lösenord så kontaktar du Service direkt via 0300-83 44 44.

  Dokument

  Digital justering av protokoll för förtroendevalda

  Manual för Ciceron Assistent

 • Närvarorätt och tjänstgöring på sammanträdet

  +

  Ordförande ansvarar för att samordna och leda nämndens arbete såväl i sammanträdesrummet som utanför. Till sin hjälp har ordförande en vice ordförande och i vissa fall även en andre vice ordförande. De utgör nämndens presidium.

  Vice ordförande träder in och leder sammanträdet om ordföranden är frånvarande under hela, eller under delar av sammanträdet, eller om ordförande inte kan delta i handläggningen av ett ärende på grund av jäv.

  Om varken ordföranden eller vice ordförandena kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde är det den till åldern äldste ledamoten som går in och utför ordförandens uppgifter

  Offentliga och stängda sammanträden och deltagande på distans

  Nämnderna får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. En nämnds sammanträde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden som avser myndighetsutövning, eller i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

  Nämnderna får också, om det finns särskilda skäl för det, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Det finns särskilda regler för hur deltagande på distans går till och dem hittar du under fliken Sammanträden på distans.

  Närvarorätt

  Vid nämndens sammanträden närvarar, utöver du som förtroendevald och övriga ledamöter och ersättare, nämndens sekreterare och nämndens förvaltningschef. Föredragande tjänsteperson närvarar och deltar i överläggningar som berör dennes ärende.

  Kommunalråden får närvara vid facknämndernas sammanträden. De får delta i överläggningarna, men inte i besluten och har heller inte rätt att få sin mening antecknad i protokollet. Närvarorätten gäller inte i ärenden som rör myndighetsutövning mot någon enskild.

  Personalföreträdare har rätt att närvara vid nämndens behandling av ärenden som rör förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess anställda, dock inte förhandlingar med en arbetstagarorganisation, uppsägningar av kollektivavtal, arbetskonflikter, rättstvister mellan kommunen och en arbetstagarorganisation eller ärenden som avser beställning eller upphandling av varor eller tjänster.

  Personalföreträdare har inte heller rätt att närvara vid sammanträden i kommunstyrelsen, valnämnden, överförmyndarnämnden samt vid revisorernas sammanträden. Personalföreträdare har rätt att delta i nämndens överläggningar, men inte i besluten.

  Tjänstgöring

  När du som ledamot som inte kan delta i ett helt sammanträde eller i en del av ett sammanträde ska du snarast anmäla detta till nämndens ordförande och sekreterare eller någon annan anställd vid nämndens kansli. Som ledamoten ansvarar du själv för att den ersättare som ska tjänstgöra får kännedom om detta. Vilken ersättare som ska träda in i ditt ställe framgår av den inträdesordning som kommunfullmäktige fastställt.

  En ersättare som har börjat tjänstgöra har rätt att fortsätta tjänstgöra, även om annan ersättare kommer som står högre upp i turordningen. Om detta medför att styrkebalansen mellan partierna påverkas får den ersättare som kommer under pågående sammanträde, och som står före i turordningen, träda in i stället för den ersättare som börjat tjänstgöra.

  Växeltjänstgöring

  En ledamot som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra när ärendet har handlagts. En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat hinder än jäv, får inte tjänstgöra igen. Fortsatt tjänstgöring får dock ske om ersättarens inträde har medfört en majoritetsväxling i nämnden.

 • Jäv

  +

  Det uppstår jäv i hanteringen av ett ärende där ledamot, ersättare eller en tjänsteperson kan tänkas vara partiska. En ledamot i en nämnd eller arbetsutskott får inte delta i handläggningen av ett ärende om:

  1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo, förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående om ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den förtroendevalde själv eller någon närstående (sakägar-, släktskaps- och intressejäv).
  2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång (ställföreträdarjäv).
  3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon själv är knuten till (tillsynsjäv)
  4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i saken (ombuds- eller biträdesjäv).
  5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet. (delikatessjäv)

  Vid så kallade dubbla engagemang, om en förtroendevald är ledamot i olika nämnder är ledamot inte jävig bara för att den har varit med i handläggningen av ärendet i en annan nämnd. Vid dubbla engagemang i nämnd och i föreningsliv tillämpas jävsreglerna däremot fullt ut.

  Vid dubbla engagemang och kommunala aktiebolag eller stiftelser gäller att bestämmelserna om ställföreträdarjäv och delikatessjäv inte tillämpas om kommunen äger minst hälften av aktierna i aktiebolaget eller utser minst hälften av styrelseledamöterna i stiftelsen.

 • Vad händer på sammanträdet?

  +

  På sammanträdet följer ordförande den dagordning som har skickats ut i förväg. Om det tillkommer extra ärenden, exempelvis om ordförande vill lägga till ett ärende eller en informationspunkt, så ska nämnden godkänna det.

  Du som ledamot har rätt att väcka ärenden i nämnden genom att meddela din ordförande. Nämnden bestämmer därefter hur din fråga ska hanteras. Tänk på att du endast kan väcka ärenden inom nämndens ansvarsområde. Läs mer möjligheten att väcka ärenden under flikarna initiativrätt respektive motioner.

  Dina möjligheter att påverka ett ärendes utgång

  Om du är ledamot i nämnden eller tjänstgörande ersättare har du rätt att försöka påverka ett ärendes utgång. Det kallas att yrka. Ett yrkande är ett förslag till beslut och brukar delas upp i två grupper, formella yrkanden och materiella yrkanden.

  En ersättare som inte tjänstgör har rätt att yttra sig, men får inte lägga yrkanden eller förslag och inte heller delta i beslut. En ersättare har dock rätt att få sin mening antecknad i protokollet.

  Formella yrkanden

  De formella yrkandena är ajournering, bordläggning, återremiss och i kommunfullmäktige även minoritetsåterremiss eller minoritetsbordläggning.

  Om du yrkar på bordläggning innebär det att du föreslår att ett ärende som ska behandlas skjuts upp till nästa sammanträde. Ett beslut om bordläggning innebär att ärendet kommer vila och tas upp igen vid nästa sammanträde utan förändringar.

  Om du yrkar på återremiss innebär det att du vill att ärendet skickas tillbaka till förvaltningen eller till en nämnd för vidare beredning. En återremiss måste alltid motiveras eller innehålla en förklaring av vad det är som saknas eller behöver förtydligas i beslutsunderlaget. Annars vet inte förvaltningen eller nämnden vad som ska åtgärdas.

  Om du yrkar vill ha en paus i mötet yrkar du på att mötet ska ajourneras. En ajournering kan vara lång eller kort och innebära att sammanträdet tillfälligt avbryts eller att en del av sammanträdet skjuts upp.

  I kommunfullmäktige kan en minoritet, minst en tredjedel av ledamöterna kräva att ett ärende bordläggs eller återremitteras. Det kallas för minoritetsåteremiss och minoritetsbordläggning. Om ett ärende tidigare bordlagts eller återemitteras på begäran av en minoritet krävs enkel majoritet för att bordlägga eller återremittera ärendet när det behandlas nästa gång.

  Materiella yrkanden eller sakyrkanden

  Om du yrkar bifall till ett förslag så instämmer du i det förslaget. Bifallet kan vara till såväl förvaltningens förslag som till annan ledamots förslag.

  Om du yrkar avslag till ett förslag innebär det att du inte stödjer ett visst förslag från förvaltningen eller annan ledamot. Med ett rakt avslag finns det inget annat förslag, men ofta finns det ett annat förslag som du stödjer i stället.

  Ett tilläggsyrkande innebär att du vill göra ett tillägg till förvaltningens eller annan ledamots förslag.

  Du kan också lägga fram ett helt nytt förslag eller ändra i förvaltningens förslag.

  Olika yrkanden i samma ärende

  Du kan ha ett huvudyrkande och ett alternativ-/andrahandsyrkande. I så fall ska huvudyrkandet vara ett formellt yrkande och alternativ-/andrahandsyrkandet ett materiellt yrkande. Två alternativa sakyrkanden bör i princip inte tillåtas. Det bör dock accepteras i de fall yrkandena inte tar ut varandra.

  Beslut

  När alla yrkanden är lämnade och överläggningarna är avslutade sammanfattar ordföranden yrkandena och frågar om nämnden är redo för beslut.

  Nu ska ordföranden leda nämnden fram till ett beslut. Det sker genom att ordföranden frågar nämndens ledamöter om de stödjer ett visst förslag eller inte. Alla förslag till beslut som ordföranden lägger fram måste kunna besvaras med ja eller nej av nämnden.

  Om det finns många förslag till beslut så brukar ordföranden först fråga nämnden om den ordning som hen planerar att pröva förslagen kan godkännas.

  Ordföranden prövar sedan eller som det brukar uttryckas, ställer proposition på respektive yrkande vilket betyder att hen föreslår respektive yrkande som förslag till beslut.

  Därefter prövar ordföranden förslagen och finner ordföranden genom acklamation (majoritetsbeslut) bifall till ett av yrkandena.

  Såhär kan beslutsgången gå till:

  Det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag, ett yrkande från ledamot A och ett yrkande från ledamot B.

  Ordförande frågar då om nämnden bifaller förvaltningens förslag. De ledamöter som står bakom förvaltningens förslag svarar då ja.

  Ordförande frågar nu nämnden om den bifaller ledamot A:s förslag. De som är för ledamot A:s förslag svarar ja.

  Slutligen frågar ordförande om nämnden bifaller ledamot B:s förslag. De som är för ledamot B:s förslag svarar nu ja.

  Ordförande avslutar nu med att konstatera vilket förslag som nämnden ställer sig bakom. I det här exemplet var det förvaltningens förslag. Även om några ledamöter uppenbarligen var för andra förslag så har nämnden beslutat med acklamation, majoritetsbeslut såvida ingen ledamot begär omröstning.

  Förvaltningens förslag

  Förvaltningens förslag

  Ledamot A:s yrkande

  Ledamot B:s yrkande

   

  Avstå från att delta i ett beslut

  Som ledamot har du rätt att avstå från att delta i ett beslut, du behöver då anmäla detta till ordföranden innan beslut i ärendet är fattat.

  Rör ärendet myndighetsutövning mot enskild är du alltid skyldig att delta i beslutet. Undantagen är endast den ledamot som är jävig.

  Som ordförande är du alltid skyldig att delta i beslutet om det krävs för att ärendet ska kunna avgöras, det vill säga om ordförandens utslagsröst krävs för något av förslagen ska få majoritet. Undantagen är, liksom i fallet med ledamöter, den ordförande som är jävig.  

  Votering/omröstning

  Om du anser att det förslag som ordförande finner är nämndens beslut inte är det förslag som ska bifallas kan du som ledamot begära votering. Det innebär att du vill att nämnden röstar om vilket förslag som ska bli nämndens beslut. Begäran om votering ska göras innan ordförande, med ett klubbslag, fastställer nämndens beslut.

  Som ledamot har du rätt att avstå från att delta i en omröstning, ordföranden är alltid skyldig att delta när det behövs för att ärendet ska kunna avgöras, alltså om det annars blir lika röstetal.

  Rör ärendet myndighetsutövning mot enskild är du som ledamot skyldig att delta i omröstningen. Även vid en omröstning ska beslutsförslagen läggas fram så att du som ledamot kan rösta ja eller nej. Ordförande ska alltid tydliggöra vilket förslag som innebär ja-röst respektive nej-röst. Eftersom det innebär att bara två förslag kan ställas mot varande i en omröstning behövs flera omröstningar i det fall det finns fler än två förslag till beslut.

  Finns det fler än två förslag till beslut bestämmer ordföranden vilket förslag som är huvudförslag. Huvudförslaget är vanligtvis det förslag som ordföranden stödjer. För att det ska vara möjligt att rösta ja eller nej till ett förslag behöver nämnden genomföra två omröstningar. En om vilket av de två förslagen som ska ställas mot huvudförslaget och en där det avgörs vilket förslag som nämnder beslutar att gå vidare med.

  Exempel på omröstning

  I detta exempel är förvaltningens förslag huvudförslag. Ordföranden har redan konstaterat att nämnden beslutade enligt det förslaget, men eftersom en ledamot var oenig om utgången prövas förslagen nu genom att ledamöterna i tur och ordning röstar på det förslag som de förordar.

  Ordförande ställer nu först ledamot A:s förslag mot ledamot B:s för att nämnden ska få rösta om vilket förslag som ska ställas mot förvaltningens förslag i huvudomröstningen.

  Ledamot A:s yrkande

  Ledamot A:s yrkande

  Ledamot B:s yrkande

   

  I exemplet får Ledamot A:s förslag flest röster och ska ställas mot förvaltningens förslag i huvudomröstningen.

  I huvudomröstningen får förvaltningens förslag flest röster.

  Förvaltningens förslag

  Förvaltningens förslag

  Ledamot A:s yrkande

   

  Reservation

  Om du har deltagit i ett beslut, och beslutet inte är det som du hoppats på, oavsett om du yrkat på något annat eller inte, kan du reservera dig mot beslutet. Reservationen kan vara muntlig eller skriftlig och ska anmälas innan sammanträdet avslutas.

  Vanligast är att en ledamot reserverar sig till förmån för eget yrkande. En skriftlig reservation ska lämnas till sekreteraren senast vid tidpunkten för justering.

  En reservation innebär att ledamoten tar avstånd från det beslut som är fattat.

  Protokollsanteckning

  Du kan oavsett om du är ledamot eller ersättare be om att få med en anteckning i protokollet om du vill få din åsikt i ett beslut antecknad till protokollet utan att ta avstånd från beslutet.

  Du har däremot ingen rätt att lämna en protokollsanteckning utan det ska godkännas av ordföranden eller på begäran av nämnden. Protokollsanteckningar bör inlämnas skriftligen.

 • Protokoll

  +

  Vid varje sammanträde skriver sekreteraren, på uppdrag av ordförande, ett protokoll. Vilka uppgifter som finns i protokollet styrs av kommunallagen samt av Kungsbacka kommuns regler för kallelser och protokoll.

  Justering av protokoll

  När protokollet är färdigt ska det godkännas, justeras av ordföranden och en ledamot. Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska då redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.

  Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar justering.

  Nämnden ska i sina protokoll låta anteckna förvaltningschefens mening i frågor av väsentlig ekonomisk betydelse. Förvaltningschefen är skyldig att ge sin mening till känna i fråga om förslag som inte är uttryckligen finansierade, vilket ska antecknas i nämndens protokoll.

  Tillkännagivande av protokollets justering

  När protokollet justerats ska de tillkännages på kommunens officiella anslagstavla. Anslagstavlan hittar du via startsidan på www.kungsbacka.se.

 • Initiativrätt

  +

  Som ledamot i en nämnd har du rätt att väcka ärenden i nämnden. Meddela din ordförande att du har ett ärende att väcka. En ersättare får endast väcka ärenden när ersättaren tjänstgör vid nämndens sammanträde.

  Ett initiativ, som skickas in innan ett sammanträde, ska vara skriftligt.

  Ämnen av olika slag ska inte tas upp i ett och samma initiativ och ett initiativ får endast behandla ämnen som ligger inom nämndens verksamhetsområde.

  Ett initiativ bör skickas till nämndens sekreterare, via e-post och skickas ut till alla nämndens ledamöter och ersättare så snart det har kommit in.

  Du kan även väcka initiativ muntligen på ett sammanträde. Om du planerar att väcka ett ärende på sammanträdet, bör du göra detta vid sammanträdets början eftersom nämnden då godkänner eventuella ändringar av dagordningen.

  Nämnden ska vid behandlingen av ett initiativ, vid sammanträdet där det väcks, antingen:

  • avgöra ärendet direkt genom att bifalla, avslå eller anse initiativet besvarat
  • remittera initiativet till förvaltningen eller annat organ för beredning, eller
  • bordlägga initiativet till nästkommande sammanträde.

  Om nämnden bifaller ett initiativ, kan nämnden även besluta att ärendet ska utredas ytterligare. Om det som initiativet föreslår redan har genomförts, är på gång att genomföras eller på annat sätt är under arbete, ska initiativet anses besvarat med hänvisning till detta.

  Initiativ får väckas i utskott. Utskottet tar inte ställning till initiativet utan överlämnar det till nämnden för behandling.

 • Behandling av motioner

  +

  Som ledamot eller tjänstgörande ersättare i kommunfullmäktige kan du lämna in en motion i en fråga. Genom att väcka en motion startar du ett ärende kring en fråga som du vill att kommunen ska fatta ett visst beslut i.

  En motion väcks genom att du lämnar den till fullmäktiges sekreterare eller till kommunledningskontoret. Motionen ska lämnas in skriftligt och vara egenhändigt undertecknad av den eller de ledamöter eller tjänstgörande ersättare som står bakom motionen.

  Ett ärende om en motion både startar och slutar i kommunfullmäktige. När du lämnat in din motion anmäls den vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde, det vill säga. den sätts upp på dagordningen. Kommunfullmäktige skickar i sin tur motionen vidare till kommunstyrelsen för beredning.

  Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om vilken eller vilka nämnder, alternativt vilka andra instanser, som ska få yttra sig över förslagen i motionen. Vilka dessa nämnder är beror på vad frågan handlar om. Om motionen berör en fråga som ligger inom kommunstyrelsens ansvarsområde, behöver den inte remitteras till någon annan nämnd, utan en handläggare på kommunstyrelsens förvaltning bereder motionen och skriver fram ett förslag till beslut.

  Förslag till beslut formuleras med följande standard:

  -      Kommunfullmäktige bifaller motionen med hänvisning till…

  -      Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till…

  -      Kommunfullmäktige anser att motionen är besvarad med hänvisning till…

  Standarden följs oavsett om beslutet skrivs fram till en nämnd eller till kommunfullmäktige.

  Precis som i alla ärenden bereder kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunstyrelsen motionen innan den slutligen når kommunfullmäktige.

  Regler för behandling och handläggning av motioner

 • Styrande dokument, arbetsordning och reglementen

  +

  Alla förtroendevalda ska känna till sin nämnd eller styrelses reglemente samt det kommungemsamma reglementet. Kommunfullmäktige har en antagen arbetsordning. 

  Arbetsordning och reglementen

 • Personuppgiftsbehandling

  +

  Vi vill informera dig att aktuella uppgifter om dig och de kommunala uppdrag du har i egenskap av förtroendevald samlas i ett databaserat förtroendemannaregister. Uppgifterna i registret används för att hålla en aktuell förteckning över förtroendevalda i kommunen och för att kunna göra korrekta utskick av handlingar inför sammanträden, hantera arvode, gratifikationer och minnesgåvor.

  Uppgifterna som finns i registret är namn, partitillhörighet, personnummer, bostadsadress, e-postadress enligt "fornamn.efternamn@kungsbacka.se", privat e-postadress, telefonnummer, foto samt politiska uppdrag och period för dem. Uppgifterna har samlats in från dig själv eller din gruppledare för ditt parti. Uppgifterna behandlas av tjänstemän inom Kungsbacka kommun som har behörighet till uppgifterna samt av leverantör av registret.

  Uppgift om personnummer behandlas för vikten av säker identifiering, så att vi är säkra på att det är rätt person som vi behandlar. Uppgift om bostadsadress är nödvändigt för oss att hantera för att du ska kunna ta emot arvode. För att du som förtroendevald ska kunna signera protokoll från sammanträden behöver vi också registrera ett mobiltelefonnummer till dig. Dessa personuppgifter är nödvändiga för oss att behandla för att du ska kunna utföra ditt uppdrag som förtroendevald i Kungsbacka kommun. Namn, partitillhörighet, politiska uppdrag och period för dem samt e-postadress som ges till dig som förtroendevald enligt "fornamn.efternamn@kungsbacka.se" publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida. Dessa personuppgifter bedöms som nödvändiga för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

  Syftet med övriga personuppgifter som behandlas är att vi och allmänheten ska kunna komma i kontakt med dig i egenskap av förtroendevald. För att behandla dessa uppgifter om dig så behöver vi ditt samtycke till behandlingen.

  Vi ber dig därför att ange om, och vilka, uppgifter som kan registreras i vårt förtroendemannaregister samt publiceras på Kungsbacka kommuns hemsida. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Du har rätt att få tillgång till personuppgifterna vi behandlar om dig. Du har också rätt att anmäla klagomål på behandlingen av personuppgifter till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter. Om du vill återkalla ditt samtycke till behandlingen eller har andra frågor om behandlingen av personuppgifter så är du välkommen att kontakta kommunstyrelsens dataskyddskontakt.

  Samtycke till behandling av personuppgifter

 • Hat, hot och våld mot förtroendevalda

  +

  Ingen förtroendevald ska behöva stå ensam om de utsätts för hat, hot och våld i samband med att de utför uppdrag i demokratins tjänst.

  Skulle du utsättas för hat, hot och våld så kontakta genast ditt partis säkerhetsansvarig. Kommunens säkerhetsansvarig och säkerhets- och beredskapschef finns tillgängliga för råd och stöd.

  I utbildningen för dig som är förtroendevald under kapitel 8 avsnitt 2 finns mer information.

  Säkerhetspolisen har också tagit fram information om personlig säkerhet för dig som är politiskt aktiv.

  Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har också en informationsskrift om hat, hot och våld mot förtroendevalda som tydliggör vikten av att anmäla hat, hot och våld.

   

 • Regler för minnesgåva till förtroendevalda inom Kungsbacka kommun

  +

  Kommunalt förtroendevald, som innehaft mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag, får minnesgåva efter 25 års verksamhet i följd. 

  Som mera betydande kommunalt förtroendeuppdrag räknas uppdrag som ledamot i någon av nämnderna för verksamhet, kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunrevision, valnämnd och överförmyndarnämnd samt uppdrag som ledamot utsedd av kommunfullmäktige i stiftelsen Tjolöholm eller Eksta Bostads AB. 

  Gåvans värde uppgår till maximalt 6300 kronor inklusive mervärdesskatt.

  Ledamot i kommunfullmäktige tilldelas särskild gåva efter 15 år som ledamot i följd.

   

  Vid frågor kontakta kommunsekreteraren.

  Dokument:

  Regler för minnesgåva

 • Mandatfördelning

  +

  Så här många platser fick partierna i valet till kommunfullmäktige 2018

  Politikerna i Kungsbackas kommunfullmäktige representerar de nio partier som kommuninvånarna röstade fram i valet 2018. De borgerliga partierna har flest platser i kommunfullmäktige och makten i kommunen.

  • Moderaterna (M) 19
  • Centerpartiet (C) 8
  • Liberalerna (L) 6
  • Kristdemokraterna (KD) 4
  • Socialdemokraterna (S) 9
  • Vänsterpartiet (V) 2
  • Miljöpartiet (MP) 2
  • Sverigedemokraterna (SD) 9
  • Kungsbackaborna (KB) 2

  Totalt 61 platser

 • Kommunpolitisk ordlista

  +

  Det finns många ord och begrepp i det politiska språket. En del förekommer ofta, andra mer sällan. Till hjälp och stöd för att lättare förstå protokoll och handlingar finns denna ordlista.

  Här hittar du den kommunpolitiska ordlistan

Kontakta gärna