Nöjd kund-index

Insikt är namnet på en servicemätning av kommunens företagskontakter. I mätningen har företag som har haft något ärende med kommunen svarat på frågor om bemötande, effektivitet, kompetens, information, tillgänglighet och rättssäkerhet kring kommunens myndighetsutövning. Dessutom har företagen fått göra en helhetsbedömning av servicen i kommunen. Det är denna helhetsbedömning som ligger till grund för måttet Nöjd kund-index, NKI. 

Undersökningen genomförs vartannat år och 2015 deltog 193 kommuner. Business Region Göteborg, BRG, Stockholm Business Alliance, SBA, och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, står bakom undersökningen. 

I Kungsbacka kommun har undersökningen genomförts fyra gånger: 2009, 2011,  2013 och 2015.

Vad mäts?

Undersökningen mäter kvaliteten i kommunernas service till företag. Fem myndighetsområden undersöks: brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd. 

Att förbättra servicen

Syftet med NKI-undersökningen är att förbättra servicen för kommunens företag. Genom att fånga upp och ta vara på företagens åsikter kan kommunen sedan göra de insatser som krävs för ett förbättrat företagsklimat. Undersökningen ger också möjligheter till jämförelser med andra kommuner och mellan förvaltningar i den egna kommunen. Resultatet visar de kommuner och verksamheter som fungerar bra, men också de områden som behöver förbättras. 

Hur nöjda är företagarna?

I undersökningen 2015 har 4 444 svaranden i Göteborgsregionen betygsatt kommunernas service och myndighetsutövning. I urvalen för Göteborgs stad, Mölndals stad samt Kungsbacka har även privatpersoner och organisationer som inte är privata företag inkluderats. Resultatet blev ett NKI på 66, på en skala 1-100. Det är en ökning med en enhet jämfört med 2013 års mätning, men fortfarande lägre än det nationella genomsnittet på 68. 

Resultatet varierar mellan de olika myndighetsområdena. Brandtillsyn får högst helhetsbetyg, NKI 75. Företagarna är mest nöjda med kommunernas bemötande, tillgänglighet och kompetens. Lägst betyg får bygglov, NKI 54, och det är främst effektiviteten, det vill säga hur snabbt ärendena hanteras, som företagarna är missnöjda med. 

Kungsbackas resultat 2015

Resultatet för Kungsbacka visar att variationerna i hur företagen uppfattar kommunens service har minskat sedan undersökningen 2013. Mest nöjda är företagen med kommunens bemötande med NKI 70. De övriga fem områdena, tillgänglighet, kompetens, effektivitet, information och rättssäkerhet, bedöms ungefär lika av företagen med resultatet NKI 66 och NKI 65. Ett index på 65 ses dock som ett godkänt resultat.

Företagarna i Kungsbacka kommun ger varierande betyg till de fem myndighetsområdena. Högst NKI får Brandtillsyn med 81 och lägst NKI tilldelas Bygglov med 41.

Jämfört med 2013 har NKI-värdena ökat för Brandtillsyn, Markupplåtelse samt Miljö- och hälsoskydd. Den största positiva skillnaden visas för Brandtillsyn och uppgår till fyra enheter. NKI-värdena för Bygglov och Serveringstillstånd visar istället på lägre resultat jämfört med 2013 och för båda dessa är skillnaden fyra enheter.

Totalt får Kungsbacka kommun ett NKI på 63 som är ett godkänt betyg och oförändrat sedan 2013. Medelvärdet för samtliga deltagande kommuner är 68

I jämförelse med de 193 kommuner som genomför undersökningen hamnar Kungsbacka på plats 154. Det är en liten förändring i rätt riktning från 2013 års undersökning då Kungsbacka hamnade på plats 155.

Kontakta gärna