Svenskt Näringslivs undersökning

Svenskt Näringsliv definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagarna i vardagen.  

Årlig undersökning

Varje år undersöker Svenskt Näringsliv hur företag uppfattar företagsklimatet i Sveriges samtliga 290 kommuner. I Kungsbacka skickas det ut en enkät till 360 företag. Vartannat år skickas enkäten också till politikerna i kommunfullmäktige. Anledningen till att enkäten också skickas till politikerna är att Svenskt Näringsliv vill se hur och om politikernas uppfattning om företagsklimatet skiljer sig från företagarnas.

Enkätsvaren sammanställs och därefter rankar Svenskt Näringsliv kommunernas företagsklimat. Rankningen innehåller 18 olika faktorer som ges olika värde. Den högst värderade delen i rankningen är företagens bedömning av Det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i kommunen, som utgör en tredjedel av rankningen. 
Övriga frågor: service till företagen, tillämpning av lagar och regler, konkurrens från kommunens verksamheter samt tillgång på medarbetare med relevant kompetens.

Därtill kommer fem delfrågor om attityder och två infrastrukturfrågor.

Enkätresultat för Kungsbacka 2017

I Kungsbacka svarade 137 företag. I årets undersökning backar Kungsbacka från 3,1 till 3,0 på en sexgradig skala. Snittkommunen i Sverige ligger på 3,4.

Kungsbacka kommun får ett bättre betyg jämfört med föregående år vad gäller allmänhetens attityder till företagande, tele- och IT-nät samt medias attityder till företagande. Däremot får kommunen ett sämre betyg vad gäller dialog med kommunledningen och kommunens information och i det sammanfattande omdömet.

– Det är glädjande att se att våra invånare har en positiv attityd till företagande. Men vi ser också att företagarnas sammanfattande omdöme är att vi som kommun inte når hela vägen fram. Vi måste fortsätta att ta företagarna på allvar och göra det enkelt för dem att göra rätt. Det handlar både om tillgänglighet, bemötande och att förstå företagarnas utmaningar. Vi har ett gemensamt mål – ett bättre företagsklimat, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Lösningen är kunskap och förändrade attityder

– Lösningen handlar om kunskap och attityder, och det tar tid att förändra. Kommunen har startat en rad olika åtgärder, och vi har redan sett resultat inom miljö- och hälsoskydd och bygglov där företagen ger oss ett bättre betyg än tidigare. Men för att nå de mål som politiken har satt upp, att möjliggöra Västsveriges bästa företagsklimat, behöver vi göra mer. Vi måste jobba uthålligt och långsiktigt, säger Ellinor Filipsson, Näringslivschef i Kungsbacka.

Detta gör Kungsbacka kommun för att förbättra företagsklimatet

  • Förbättrar service kring bygglov och miljö- och hälsoskydd.
  • Utökar Företagslotsen, en tjänst som underlättar för företagare att genom en kontakt lösa komplexa ärenden.
  • Insatser kring bemötande och handläggningstider.
  • Förstärker näringslivsenheten.
  • Nätverksaktiviteter för lokala företagare.
  • Anordnar Framtidsforum, en träff med Kungsbackas ledande politiker, tjänstemän och företagare om hur ett bättre företagsklimat ska uppnås.
  • 150 företagsbesök för att inhämta företagarnas uppfattning och erfarenheter av hur det är att driva företag i Kungsbacka.

Rankningsresultat för Kungsbacka 2016

Rankningen för 2017 presenteras i november. Här är förra årets resultat:

2016 rankas Kungsbacka på plats 141 av Sveriges 290 kommuner. Kommunen gick därmed tillbaka 45 placeringar jämfört med år 2015.

Högt hamnar Kungsbacka när det gäller nyföretagsamhet och placerar sig där på plats 24 av 290. Kungsbacka ligger också högt vad gäller andel i arbete - 26:e plats av 290, och marknadsförsörjning (andel av hushållens inkomster som kommer från marknadsaktiviteter, till exempel lön från privata företag, föreningar och stiftelser) där Kungsbacka hamnar på 25:e plats av 290.

Stora pågående och kommande insatser

Läs om vilka insatser som görs för att förbättra resultatet här.

Kontakta gärna